EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


81. Rekreace, která přináší trvalé uspokojení

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

81. Rekreace, která přináší trvalé uspokojení

AH 506 Cvičení, které rozvíjí zručnost, mysl a charakter - Největší požehnání nezískáme pouhou hrou či cvičením. Jsme-li na čerstvém vzduchu a máme přitom dostatečný svalový pohyb, má to jistý význam. Věnujte však totéž množství energie na užitečnou práci a požehnání bude větší, a budete mít uspokojení. Takový pohyb přináší s sebou pocit užitečnosti a pochvalu svědomí za dobře splněnou povinnost. - FE 418

Vzbuzujme v dětech a v mládeži ctižádost, aby konaly takový pohyb, který by nějak prospěl a posloužil jiným. Cvičení, rozvíjející mysl a charakter, jež učí ruce dovednosti a vychovává mládež, aby pomáhala nést životní starosti, skýtá tělesnou sílu a osvěžuje veškeré schopnosti. Odměnou je poctivá pracovitost a zvykání si na činění dobra. - FE 418-419

Žádná rekreace nepřinese dětem a mládeži tolik požehnání jako ta, která přispěje jiným. Mládí má od přirození nadšení a je vnímavé, snadno se proto dá získat pro dobrou věc. - Ed 212

Ježíšův příklad v mládí - Ježíš byl velmi pracovitý a cvičil se ve vykonávání různých povinností, úměrných jeho rozvíjejícím se silám. AH 507 Konal význačnou práci a neměl čas na vzrušující, bezcenné zábavy. Nezúčastňoval se ničeho, co by otrávilo jeho mravy a snížilo pocit jeho zdraví. Byl vychován k užitečné práci a ke snášení těžkostí. - Učitel mládeže, 27. 7. 1893

Kristus byl svým pozemským životem příkladem všem lidem. Byl doma poslušný a užitečný. Vyučil se tesařskému řemeslu a pracoval vlastnoručně v malé dílně v Nazaretu.

Bible praví o Ježíši: „Děťátko pak rostlo a sílilo v Duchu, naplněno jsouc moudrostí. A milost Boží byla na něm.“

Jelikož pracoval již v dětství a v mládí, rozvíjela se jeho mysl i tělo; neužíval svých tělesných sil bezmyšlenkovitě. Cvičil je tak, aby si uchoval zdraví, aby se v práci co nejlépe osvědčil. Nechtěl dělat chyby ani v mechanické práci. Byl dokonalým řemeslníkem, měl dokonalou povahu. Kristus vyznamenal slovy i příkladem poctivou, užitečnou práci. - FE 417-418

Změna práce přináší osvěžení - Mladí lidé nesmí zapomenout, že jsou odpovědni za všechny své přednosti, za správné využití času a všech svých schopností. Snad jim vznikne otázka: To se nemáme pobavit a osvěžit? Máme jen stále a stále pracovat?

Někdy je nutné, aby měli v těžké namáhavé práci určitou změnu, aby se pak mohli tím lépe pustit do práce. Není však vždy nutné přestat docela pracovat, a nepřináší to vždy ani nejvíce tělesné síly. Nemusíme promarnit své vzácné okamžiky ani tehdy, jsou-li jedním druhem práce unaveni. Snad by si mohli najít něco méně vyčerpávajícího, co však poslouží matce a sestrám. AH 508 Poznají, že ulehčí-li jim tím, že za ně vykonají hrubší práce, získají uspokojení, pramenící ze zásady, která dává pravé štěstí.

Tak nepromarní čas lehkomyslnou anebo sobeckou zábavou. Mohou vždy využít svůj čas a změna v práci jim přinese osvěžení. Přitom mohou využívat čas, aby každý okamžik vydávali svědectví o nějakém dobrém činu. - 3T 223

159
AH 508-511

Mnozí se domnívají, že chtějí-li být zdraví, musí vyhledávat sobecké zábavy. Je sice pravda, že v zájmu nejlepšího rozvoje těla je změna nutná, neboť ona osvěžuje mysl i tělo. Ale toho nedocílíme pošetilou zábavou na úkor denních povinností, které by mládež měla vykonávat. - Učitel mládeže, 27. 7. 1893

Program pro mládež, který Bůh požehnal - Musíme vychovávat mládež, aby uplatňovala duševní i tělesné síly. Zdravý pohyb celého těla je úžasnou a obsáhlou výchovou.

V Austrálii jsme měli v tomto směru velkou práci s rodiči i s mladými lidmi. Ale nepovolili jsme, dokud nepochopili, že chtějí-li mít dokonalé vzdělání, musí rozdělit svůj čas na získávání knižních vědomostí a na praktickou práci.

Prožili vždy část dne v užitečné práci, naučili se pracovat venku a obdělávat půdu i stavět domy v době, kdy by si jindy hráli a šli za zábavou. AH 509 Pán žehnal žákům, kteří se takto učili být užiteční. - Letter 84 1909

Bůh dal pro rozvoj zdraví užitečnou práci. Tato práce umožní i žákům, aby měli sami a jiní s nimi prospěch. - RH 25. 10. 1898

Nesnažme se najít rozptýlení, které přináší pouze pobavení. Uvažujme o tom, který pohyb přinese co nejvíce dobra. - Leták o rekreaci, 47

Ideálním pohybem je misijní činnost - Na světě je dost nutné, užitečné činnosti, která by docela stačila na potlačení pouhé záliby a zábavy. Užíváme-li mozku, kostí i svalů účelně, rozvíjí se a sílí. Přemýšlíme-li houževnatě a plánujeme-li rozvinout naše rozumové i tělesné síly, které pak uplatní Bohem daných darů k Jeho slávě. - Poznámkový sešit, výchova 6, 1.

Další naší povinností je, abychom se svými svaly i mozkem vždy snažili prokázat nějaké dobro. Bůh dal tyto dary mládeži, aby byla užitečná, aby si usnadnila práci, aby potěšovala zarmoucené, pozvedala skleslé, potěšovala beznadějné, odvracela mysl žáků od hloupostí a pošetilostí, které jim často ubírá lidské důstojnosti a přináší jí hanbu. Pán si přeje, aby jejich mysl byla povznesená, aby toužila neustále výš a aby se dobře uplatnila. - Poznámkový sešit, výchova 6, 2.

Stejná síla duševního pohybu může přijít na různé způsoby, jak lze vykonávat vznešenější pohyby - misijní práci. Tím se lidé stanou Božími spolupracovníky, mohou být prospěšnější v tomto životě a mohou AH 510 konat užitečnou práci, která je nedůležitějším oborem výchovy.

Mládež nemá toužit po této práci, aby i v tom následovala Ježíše Krista? Kristus vám chce pomoci. Budete mít lepší rozhled. Uplatníte se mnohem lépe i ve svém studentském životě a porostete. Ruce a nohy, které vám Bůh dal, musí sloužit konání dobra, které obdrží pečeť Boží, abyste posléze uslyšeli slova: „To dobře, služebníče dobrý a věrný.“ - Poznámkový sešit, výchova 6, 1.2.

Návod pro invalidy - Byla jsem poučena, že přimějeme-li nemocné, aby vyšli také na vzduch, aby pěstovali květiny anebo konali jinou lehčí, příjemnou práci, odvrátí se jejich myšlenky od vlastní osoby k tomu, co skýtá zdraví. Pohyb na čerstvém vzduchu by měl být nutně předepisován jako prospěšná, životodárná činnost. - MM 234

Nasloucháme-li zpěvu ptactva a kocháme-li se pohledem na kvetoucí pole a zahrady, musíme být radostní. Přinuťme se, abychom se dovedli zajímat o vše krásné, co nám Bůh štědře udělil. Budeme-li uvažovat o těchto bohatých důkazech Jeho lásky a péče, můžeme zapomenout na neduhy, budeme radostní a budeme ve svém srdci zpívat Pánu. - Zdravotní reforma, červenec 1871

Pán mi po léta ukazuje, že nemocní musí být poučeni, že není správné, vyhýbají-li se v zájmu zdraví veškeré práci. Tím jejich vůle zakrní, krev protéká tělem líně a je stále nečistější. Tam, kde je nebezpečí, že si pacient svůj případ představuje horší, než tomu skutečně je, přinese mu netečnost nešťastné následky. AH 511 Dobře promyšlená práce dává i invalidům pocit, že nejsou na světě docela zbyteční, že jsou alespoň částečně ku prospěchu. To jim dodá uspokojení, odvahu a sílu, jak to nikdy nedokáže planá duševní zábava. - 1T 555

160
AH 511-514

Jak se Bůh postaral o naši pravou radost - Bůh připravil pro všechny, bohaté i chudé stejnou radost, chce, aby lidé pěstovali čistotu myšlení a nezištnost v jednání, aby mluvili soucitně a aby konali dobré skutky. To jim přinese radost. Ti, kteří konají tuto službu, šíří Kristovo světlo a ozařují životy, zatemněné mnohými starostmi. - 9T 57

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy