EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


8. Vážné zvyky známosti (dvoření)

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

8. Vážné zvyky známosti (dvoření)

AH 55 Nesprávné představy o známosti manželství - Představy o známosti dvou mladých lidí vznikají na základě nesprávných představ o manželství. Řídí se nepromyšlenými podněty a slepou vášní. Známost probíhá v duchu flirtování. Mladí lidé často porušují pravidla slušnosti a zdrženlivosti a dopouštějí se důvěrností, neporušují-li dokonce Boží zákon. Nechápou vysoký, vznešený cíl, který Bůh a manželství má; Proto se nerozvíjejí nejčistší city srdce, nejušlechtilejší povahové rysy.

Neměli byste vyslovit ani slovo, ani vykonat čin, o nichž byste si nepřáli, aby je svatí andělé viděli a zaznamenali v nebeských knihách. Měli byste mít na paměti jen Boží slávu. V srdci by měla být jen čistá, posvěcená láska, hodná následovníků Ježíš Krista, povznesená a více nebeská než zemská. Vše ostatní je v době známosti ponižující, hanobící; a není-li manželství podle vznešených zásad Písma, nemůže být v očích svatého Boha svaté a poctivé. - MS 4a 1885

Mládež spoléhá příliš často na své city. Neměla by jim tak snadno propadat, ani by se neměla nechat snadno zaujmout pěkným zevnějškem milované bytosti. Námluvy, jaké jsou dnes běžné, jsou plny podvodu a pokrytectví. Jejich součinitelem je mnohem více nepřítel duší než Pán. Zde je zvlášť nutné uplatnit zdravý rozum; ale ve skutečnosti zde přijde málo ke slovu. - FE 105

AH 56 Pozdní večerní chvíle - Bývá zvykem, že mladí lidé spolu sedávají dlouho do noci. To se však Bohu nelíbí, i když jste oba křesťané. Tyto nevhodné večerní chvíle škodí zdraví, znemožňují správné vykonávání povinností příštího dne a mají zdání zlého. Milý bratře, doufám, že máš dost sebeúcty, a vyhneš se tomuto způsobu namlouvání. Budeš-li mít na paměti Boží slávu, budeš si počínat krajně opatrně. Nedovolíš, aby zamilovaná sentimentalita zaslepila tvůj rozhled, abys nerozeznal vysoké požadavky, které Bůh na tebe, jako na křesťana klade. - 3T 44-45

Satanovi andělé jsou vzhůru s těmi, kteří věnují velkou část noci námluvám. Kdyby mohli vidět, spatřili by anděla, který zaznamenává jejich slova a činy. Přestupují zákony zdraví a slušnosti. Bylo by mnohem vhodnější, kdyby si několik hodin namlouvání před manželstvím, nechali do manželství. Ale běžně končí manželstvím veškerá něžnost, kterou si mladí lidé v době námluv prokazovali.

Tyto noční hodiny v tomto zkaženém věku často vedou k záhubě obou zúčastněných stran. Satan jásá a Bůh je zneuctěn, když se mužové a ženy zbavují úcty. Tomuto kouzlu se obětuje dobré jméno, a Bůh nemůže souhlasit s manželstvím takových lidí. Uzavírají sňatek proto, že jsou vedeni vášní, a jakmile pomine svůdnost novoty, počínají chápat, co udělali. - RH 25. 9. 1888

Satan ví, s kým má co do činění a uplatňuje svůj um, aby duše šikovně polapil a zahubil. Číhá na každý krok a přichází s mnoha nápady, jimiž se mladí lidé řídí víc, než Slovem Božím. AH 57 Připravuje jemně utkanou, nebezpečnou síť a obratně do ní zamotává mladé nezkušené. Často ji zastírá rouškou světla; ale jeho oběti se z ní dostávají s mnoha obtížemi. A následkem toho vidíme všude lidské trosky. - FE 103-104

Hra se srdcem - Kdo se dopouští hry s lidským srdcem, dopouští se v očích svatého Boha velikého

15
AH 57-60

zločinu. A přece mnozí projevují přízeň mladým dívkám, zapůsobí na jejich city a pak už jdou svojí cestou a zapomenou na svá slova a na jejich účinek. Upoutá je nová tvář, a oni opakují táž slova a věnují další dívce tutéž pozornost.

Tento sklon se projeví i v manželství. Manželský svazek vždy nezpůsobí usazení povrchní povahy a ustálení nezvyklých zásad. Tito lidé se unaví jednotvárností a neposvěcené myšlenky se projeví v neposvěcených činech. Jak je proto důležité, aby mládež obrnila svoji mysl a střežila své chování, aby ji satan nemohl strhnout z cesty přímosti. - RH 4. 11 1884

Nesprávné zvyky známosti - Mladý muž, který dává přednost nějaké dívce a získá její přátelství bez vědomí jejich rodičů, nechová se k ní, ani k jejím rodičům jako šlechetný křesťan. Tajným stykem a schůzkami může ovlivnit její mysl, ale tím nedokáže ušlechtilost a věrnost, kterou má mít každé dítko Boží. Chtějí-li pak mladí lidé dojít cíle, nechovají se otevřeně a zpříma, ani ve shodě s úrovní slova Božího. Tím dokazují, že nejsou věrni těm, kteří je milují a snaží se jim být věrnými strážnými. AH 58 Manželství, uzavřené za takových okolností, není v souladu se slovem Božím. Ten, kdo odvede dceru od jejich povinností, kdo nevhodně ovlivňuje její názory o Božích jasných a výslovných příkazech o poslušnosti a úctě k rodičům, nebude věrný manželským závazkům…

„Nepokradeš!“ - Napsal Bůh svým prstem na kamenné desky. Avšak kolik lidé ukradnou citů a ještě to omlouvají! Mladí lidé se pustí do ošemetného milkování a tajných schůzek, až se nezkušená dívka odcizí svým rodičům a cele se oddá muži, který svým chováním dokazuje, že není hoden její lásky. Bible odsuzuje veškerou nepoctivost…

Toto tajnůstkářské namlouvání, případně manželství, způsobuje mnoho bídy, jejíž celý rozsah zná jedině Bůh. Zde ztroskotalo tisíce lidí. Vyznavači křesťanství, jejichž život se vyznačuje upřímností a kteří jsou jinak velmi vnímaví, dopouští se zde hrozného omylu. Dokazují umíněnost, neovládnou rozum. Nechají se unášet lidskými city a pudy a netouží po poznání Bible a po úzkém společenství s Bohem. - FE 101-103

Varuj se prvého scestného kroku - Jakmile člověk poruší jedno přikázání z Desatera, je cesta dolů téměř jistá. Jakmile jednou padnou přehrady ženské ctnosti, nezdají se ani nejhorší vášně hříšné. Věru, dnes můžeme pozorovat strašné následky ženského vlivu ke zlému! AH 59 Mnozí se pro „kouzlo cizí ženy“ dostanou do vězení, jiní si vezmou život a opět jiní zkracují život svým nejbližším. Jak pravdivá jsou slova Inspirace: „Kroky její vedou k smrti, cestou do pekla.

Život přináší všude plno výstrah, aby se lidé nepřibližovali na nebezpečnou, zakázanou půdu; přesto se mnozí pouštějí osudnou stezkou bez ohledu na rozum, Boží zákon a Jeho hněv.

Ti, kteří si chtějí uchovat tělesné zdraví, svěží mozek a morálku, musí prchat před „žádostmi mládí“. Ti, kteří se rozhodně a horlivě snaží potlačit smělou a bující bezbožnost, zakoušejí nenávist a posměch hříšníků, ale Bůh je oslaví a pochválí. - ST 1. 7. 1903

Rozsévej koukol - sklidíš hořkost - Nerozsívej koukol, abys neohrozil svou duši. Nesmíš si dovolit bezstarostnost ve volbě životního druha. - MYP 164

Milí mladí přátelé, stačí, abyste jen chvíli rozsévali plevel, a jeho sklizeň vám přivodí hořkost na celý život. Jediná bezmyšlenkovitá hodina, jedno podlehnutí pokušení mohou dát celému vašemu životu nesprávný směr. Mládí máte jen jedno, proto je dobře využijte. Jakmile jednou překročíte hranice, nemůžete se již vrátit a napravit své chyby. Ten, kdo nechce mít spojení s Bohem, a jde do pokušení, zaručeně padne. Bůh si zkouší každého mladého člověka. Mnozí omlouvají svoji lhostejnost a bezbožnost špatným příkladem zkušenějších vyznavačů. AH 60 Ale to by nemělo nikomu vadit v konání dobra. U závěrečného vyúčtování se nebudeš vymlouvat tak jako dnes. - 4T 622-623

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy