EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


77. Vánoce

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

77. Vánoce

AH 477 Vánoce jsou svátky - „Blíží se vánoce!“ Tato slova slyšíme po celém světě od východu na západ a od severu na jih. Mladí, starší i staří prožívají chvíle všeobecné radosti a veselí. Co však jsou vánoce, že by si měly vyžadovat tolik pozornosti?

Lidé mají za to, že 25. Prosince se narosil Ježíš Kristus, a tento svátek se stal velmi běžným a oblíbeným. Nemáme však jistotu, že slavíme věrohodný den narození našeho Spasitele. Dějiny nám nedávají o tom přesnou zprávu. Bible nám neudává přesný den. Kdyby Pán uznal za vhodné, že je to potřebné pro naše spasení, byl by to skrze své proroky a apoštoly oznámil, abychom měli jasno. Ale mlčení Písma v této věci je nám důkazem, že Pán to před námi ukryl z moudřejšího důvodu.

150
AH 477-481

Pán ve své moudrosti zatajil místo, kde pochoval Mojžíše. Bůh ho pohřbil a Bůh ho vzkřísil a vzal do nebe. Tato tajnost měla zabránit modlářství. Lidé, kteří reptali proti Mojžíšovi, dokud byl v činné službě a dráždili ho takřka k nevydržení, uctívali ho téměř jako Boha, když jim ho smrt vzala. Z téhož důvodu Bůh zatajil přesný den Kristova narození, aby se pocta, která patří Kristu jako Vykupiteli světa, nepřenesla na tento den. Ježíše máme přijmout, Jemu důvěřovat a na Něj spoléhat jako na Toho, který může AH 478 bezvýhradně spasit všechny, kteří k Němu přicházejí. Lidé mají oslavovat Ježíše jakožto Syna Velikého Boha. - RH 9. 12. 1884

Nepřehlížejme tento den - Jelikož se 25. Prosince slaví tento den jako památka na narození Krista, a děti byly slovem i příkladem poučovány, že to je den skutečné radosti a štěstí, bude nesnadné přejít toto bez povšimnutí. Lze toho využít k velmi dobrému účelu.

S mládeží musíme jednat velmi opatrně. Nedovolme, aby o vánocích šly za svými marnými zábavami a zálibami, které by poškodily jejich duchovnost. Rodiče mohou v této věci dohlédnout tím, že obrátí mysl a dary svých dětí na Pána a Jeho dílo ke spasení duší.

Rodiče nesmí drasticky potlačovat touhu po zábavě. Musí naopak dohlížet a sami vynaložit velké úsilí, aby je usměrnili. Chtějí-li děti dávat dárky, mohou je přivést na čisté myšlenky, aby přinesly dobro našim bližním. Děti mohou naplnit pokladnu velkolepého díla, pro které Kristus přišel na tento svět. Celý Jeho život se vyznačoval sebezapřením a obětí. Takový má být i život nás všech, kteří vyznáváme, že milujeme Ježíše, protože v Něm je naděje našeho věčného života. - RH 9. 12. 1884

Výměna dárků na důkaz lásky - Blíží se rychle doba svátků s výměnou dárků, a mladí i staří usilovně přemýšlejí, co by dali svým přátelům na důkaz své příchylnosti. Dostaneme-li sebemenší dárek od toho, kdo nás má rád, je to příjemné. AH 479 Je to důkaz, že na nás nezapomněl, a zdá se, že jsme s ním ještě více spjatí….

Prokazujeme-li si důkazy lásky a vzpomínky, je správné, nezapomeneme-li na Boha, našeho nejlepšího Přítele. Přinášejme takové dary, které se stanou příjemci skutečným požehnáním. Doporučuji takové knihy, které pomohou pochopit Slovo Boží, nebo zvýší lásku k Božímu učení. Postarejme se o dobrou četbu pro dlouhé zimní večery. - RH 26. 12. 1882

AH 480 Nezapomeňme na Ježíše - Bratři a sestry, chystáte si navzájem dárky, chtěla bych vám připomenout našeho nebeského Přítele, abyste nezapomněli na Jeho požadavky. Neměl by radost, kdybychom Mu ukázali, že jsme na Něho nezapomněli? Ježíš, Kníže života, dal vše, aby nám vydobyl spasení. Vytrpěl dokonce smrt, aby nám dal věčný život.

V Kristu se nám dostává všech požehnání. Nemá mít náš nebeský Dobrodinec podíl na důkazech naší vděčnosti a lásky? Pojďte, bratři a sestry, pojďte se svými dětmi, ano i s kojenci, a přineste Pánu své dary dle možnosti. Zpívejte Mu v srdci, zpívejte Mu chvalozpěvy. - RH 26. 12. 1882

Vánoce - doba, kdy máme oslavit Boha - Svět prožívá svátky lehkomyslně, hýřením, přejídáním a okázalostí. O vánocích se doslova vyhodí tisícové částky na zbytečnosti, právě tak, jako na Nový rok. My však máme tu přednost, že se smíme oddělit od zvyků a obyčejů tohoto zkaženého věku. Místo abychom dávali peníze za pouhé ukájení chuti, za zbytečné ozdoby a šatstvo, můžeme z blížících se svátků učinit příležitost, kdy oslavíme Boha. - RH 11. 12. 1879

Kristus má být hlavním předmětem - Ale tak, jak se vánoce slaví, odvrací se sláva od Krista ke smrtelnému člověku, pro jehož hříšný, vadný charakter, musel Spasitel na náš svět sestoupit.

AH 481 Ježíš, Majestát nebes, vznešený král nebes, odložil své královské roucho, opustil svůj trůn slávy, své vysoké postavení, a přišel na svět, aby padlému, mravně zeslabenému a hříchem zkaženému člověku božsky pomohl. Rodiče mají dětem na tyto věci poukazovat, a postupně jim přinášet jejich povinnosti k Bohu. Nejsou povinny uctívat a oslavovat se navzájem dárky a oběťmi. - RH 9. 12. 1884

151
AH 481-485

Obraťte myšlenky dětí jiným směrem - Přidejte mnoho jiných, užitečných a nenákladných věcí, než jakým jsou zbytečné dárky, které tak často dáváme svým dětem a příbuzným. I jinak lze dokázat zdvořilost a obšťastnit rodinu.

Vysvětlíte-li svým dětem, proč jste změnili názor na hodnotu dárků, podáte jim naučení. Řekněte jim, že jste se přesvědčili, že jste dosud oceňovali víc jejich radost než slávu Boží. Povězte jim, že jste dosud mysleli více na vlastní libost, na jejich uspokojení a na zachování zvyků a tradic světa. Protože jste přinášeli dary těm, kteří je nepotřebují, místo, abyste šířili dílo Boží. Můžete své nejlepší dary obětovat Bohu, jako kdysi mudrci v dávných dobách. Dokažte Mu svými dary, že si vážíte Jeho daru, který dal hříšnému světu. Uveďte myšlenky dětí jiným, nezištným směrem. Podněcujte je k tomu, aby obětovaly Bohu dary za Jeho jediného Syna. - RH 13. 11. 1894

AH 483 Postarejte se v tento den o nevinnou zábavu - Milí bratři a sestry, nechcete povstat a pochopit svou příležitost v Bázni Boží? Zařiďte vše tak, aby tato příležitost nebyla malá a prázdná, ale plná nevinné radosti, jež by měla pečeť nebes. Rozhodně se však zábava nesmí stát cílem těchto schůzek. Někteří lidé budou chtít tyto chvíle proměnit v příležitost bezstarostné a povrchní zábavy a jejich mysl nemá Boží pečeť. Kéž nebeské knihy zaznamenají takové vánoce, jaké ještě nikdy nebyly. Pro vaše dary, které obětujete na podporu díla božího a na budování Jeho království. - RH 9. 12. 1884

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy