EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


76. Svátky a výročí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

76. Svátky a výročí

AH 472 Buďme opatrní ve svěcení a využití volných dnů - Viděla jsem, že nesmíme prožít svátky po způsobu světa, ale že je nesmíme přehlížet, poněvadž naše děti by byly nespokojeny. V těchto dnech, kdy hrozí nebezpečí, že děti budou vystaveny zlým vlivům, a zkazí se radovánkami a vzrušením světa, musí rodiče přijít na něco, co by nahradilo tyto nebezpečné zábavy. Děti musí poznat, že máte na mysli jejich dobro a štěstí. - 1T 514-515

Světští lidé i příslušníci církví jsou vedeni k takovému prožití svátků, že jsou přesvědčeni, že tyto volné dny jsou nutné ke zdraví a štěstí. Praxe však ukazuje, že jsou plné zlého. - FE 317

Upřímně se snažíme, aby svátky byly pro děti mládež co nejzajímavější, ovšem počínáme si zcela jinak. Snažíme se vzdálit je od radovánek nevěřících. - RH 29. 1. 1884

Zaznamená anděl „ztracený den“ - Jaké uspokojení má člověk na konci dne, plného zábav? Jste-li Kristovi pracovníci, komu jste pomohli k lepšímu, vyššímu a čistšímu životu? Co byste viděli, kdybyste se mohli podívat do záznamů anděla? Ztracený den! Den, ztracený pro vlastní duši, den, ztracený v Ježíšově službě, poněvadž v něm nebylo vykonáno nic dobrého. Snad budou následovat ještě další dny, ale den, který byl promarněn laciným, pošetilým povídáním chlapců s děvčaty a děvčat s chlapci, se již nikdy nevrátí.

AH 473 Tytéž příležitosti se již nikdy nevyskytnou. Bylo by lepší, kdyby v ten den tvrdě pracovali. Nevyužili správně svého volna, a den uplynul do věčnosti. V den soudu se s ním setkají, poněvadž jej špatně využili. - Letter 12 1892

Narozeniny - příležitost k chválení Boha - Ve staré smlouvě Bůh ustanovil, že rodiče v den narození dítek přinášeli oběti. Dnes vidíme, že rodiče se snaží, aby svým dětem dali k narozeninám dary. Při této příležitosti poctí dítě, jakoby člověku patřila čest. Satan v tomto směru prosadil své. Překroutil názory lidí na dary, kterých se jim dostalo. A tak je pozornost dětí obrácena k nim samým, jakoby měly být předmětem zvláštní přízně.

O narozeninách mají být děti poučeny, že mají důvod k vděčnosti Bohu, že je v dalším roce tolik miloval a zachoval jim život. Tak jim můžete přinést cenná naučení. Jsme dlužníky Božímu Dárci všech milostí za život, zdraví, pokrm a oděv. Je tedy správné, když oceníme Boží dary a přineseme oběť vděčnosti svému velkému Dobrodinci. Nebesa ocení tyto narozeninové dary. - RH 9. 12. 1890

Zamyslete se nad uplynulým rokem - Poučte děti, aby se zamyslely nad posledním rokem svého života, zda by se chtěly setkat s jeho záznamem tak, jak je uveden v nebeských knihách. Veďte je k vážnému přemýšlení, zda se jejich chování líbí Ježíši? AH 474 Byly hodnější a lepší? Učte je známosti Boží, Jeho cestě a Jeho příkazům.

Dílo Boží na prvém místě - Řekla jsem své rodině a svým přátelům, že si nepřeji, aby mi dávali narozeninové dary, nebo dary k vánocům, nedovolí-li, abych je dala do Boží pokladny pro zřízení misie. - RH 27. 12. 1906

Máme slavit dožínky? - Blíží se dožínky. Bude to den díkůvzdání člověku, jak tomu doposud často bylo? Nebo projevíme vděčnost Bohu? Využijeme-li po ukončení žní příležitost, abychom pamatovali na potřebné, mohou se dožínky stát velkým požehnáním pro nás i pro druhé. Potřebným můžeme pomoci různým způsobem tak delikátně a nevtíravě, že budou mít pocit, že nám prokážou přízeň, přijmou-li naše dary a náš soucit. Nezapomeňme, že blahoslavenější je dávat než brát. Pozornost našich bratří je nejštědřejší k těm, kterým chtějí prokázat úctu a po jejichž úctě sami touží, kteří však jejich pomoci vůbec nepotřebují. Obyčej a zvyklosti velí: Dej těm, kteří ti dali! Ale to není biblické pravidlo

149
AH 474-477

dávání. Slovo Boží mluví proti tomuto způsobu uspokojování sebe, a proti tomuto dávání darů, a praví: „Ten, kdo dává bohatému, jistě přijde na mizinu.“

Blíží se chvíle, kdy se musí osvědčit naše zásady. Zamysleme se již nyní, co učiníme pro Boží potřebné. Mohou se stát příjemci Božích požehnání skrze nás. Zamyslete se nad tím, které vdově, kterému sirotku, které potřebné rodině můžete ulevit bez velkého mluvení. AH 475 Staňte se zdrojem, kterým by Pán ze své hojnosti udělil požehnání chudému.

Tím však vaše povinnost nekončí. Přineste dar svému nejlepšímu Příteli, uznejte Jeho štědrost, dokažte Mu vděčnost za Jeho přízeň, přineste Bohu dar díkůvzdání. Bratři a sestry, obědvejte v tento den díkůvzdání docela prostě! Z peněz, které ušetříte za mimořádné pochoutky, přineste dar díkůvzdání Bohu. - RH 28. 11. 1884

Rozhodněte se, že už žádný takový svátek neoslavíte ukojením chuti a oslavením sebe. Máme dost důvodů k tomu, abychom vešli do síní Hospodinových s dary vděčnosti, že nás další rok vedl a zachoval při životě. Pořádáte-li slavnost, pozvěte v prvé řadě potřebné. - RH 23. 12. 1884

Díkůvzdání - (Výňatek z kázání 27. 11. 1894): Myslím, že máme být zase vděčni. Měli bychom být rádi, a radostní v Bohu, že nám dal tolik milosti. Učiňme Mu pravý den díkůvzdání! Neproměňme jej v planý svátek. Zpívejme Bohu chvalozpěvy.

Proč neučiníme svátek Bohu? - Nebylo by dobré, kdybychom zasvětili Bohu některé dny, kdybychom si připomínali Jeho skutky s námi? Nebylo by to dobré, kdybychom se zamysleli nad Jeho dosavadním požehnáním, nad Jeho vážnými výstrahami, kterými na nás působil, abychom na Něho nezapomněli?

AH 476 Svět má mnoho svátků a lidé jsou zaměstnáni hrami, dostihy, soutěžemi, pitím a kouřením…

Nechce lid Boží zasvětit Bohu raději některý den, kdy by Mu děkoval za Jeho bohatá požehnání? - CT 343

Svátky a volné dny - příležitosti k misijní práci - Potřebujeme v církvi lidi, kteří dovedou organizovat a prakticky zapřáhnout mladé muže a ženy v práci pro blaho lidstva a pro spasení duší mužů, žen, mládeže a dětí. Všichni nemohou věnovat celý den této práci, protože musí chodit do zaměstnání. Ovšem mají volné dny, svátky a dovolenou, kdy se mohou zasvětit Ježíšově službě, a mohou konat takové dobro, nemohou-li přinášet mnoho darů. - Letter 12 1892

Vytvořte ze svátků a volných dnů radostné a šťastné dny pro své děti, jakož i pro chudé a postižené. Nedovolte, abyste v takový den neděkovali Ježíši a nepřinesli Mu dar vděčnosti. - RH 13. 11. 1894

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy