EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


75. Rodiče a společenský život dětí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

75. Rodiče a společenský život dětí

AH 466 Zlé vlivy takřka převládají - Naše děti jsou všude obklopeny zlými vlivy, které působí zhoubně na jejich mysl a svádějí je do záhuby. Mysl mladých lidí má přirozený sklon k pošetilostem. Již v útlém věku, kdy ještě nemají pevný charakter a zralý úsudek, dávají často přednost společnosti, která má na ně škodlivý vliv. - 1T 400-401

146
AH 466-469

Kdyby se můj hlas mohl dostat k rodičům na celém světě, varovala bych je, aby nepodlehli přání svých dětí ve volbě přátel či druhů. Rodiče si neuvědomují, že mladí lidé snadněji přijmou škodlivé dojmy než Boží vliv. Proto by měli být jejich přátelé co nejlepší, aby podporovali růst ctností a pravdy, zjevené ve slově Božím, které mají zakořenit v srdci. - 5T 544-545

Umožněme mládeži co nejpříznivější okolnosti, neboť jejich společnost, zásady a zvyky, které přijmou, rozhodnou o tom, jak se uplatní zde i v budoucnu. Tento důsledek je zaručený. - 5T 545

Nebezpečí neomezené svobody - Rodiče, vaši synové a dcery nemají vhodnou péči. Nesmíte jim dovolit, aby odcházeli a přicházeli, kdy se jim to zlíbí, bez vašeho vědomí a souhlasu. Neomezená svoboda, která se našim dětem dostává, způsobila již záhubu tisícům. AH 467 Mnozí smí být na ulici i venku, a rodiče jsou spokojeni, ač nevědí, s kým se jejich děti stýkají. Ty jsou často ve společnosti lidí, jejichž vliv je úplně zkazí.

Hoši se pod rouškou temnoty shlukují a získávají první lekce v hraní karet, v kouření a pití lihovin. Synové věřících rodičů jdou do různých výčepů na pokrm z ústřic či jinou lahůdku, a tak jdou sami do pokušení. Již prostředí samo je prosyceno rouháním a nákazou. Kdo se zde déle zdržuje, musí se pokazit. Taková společnost má na svědomí, že ze silných mladých lidí se stali opilci a zločinci. Musíme dávat pozor právě na počátky zla. Rodiče, nevíte-li, že děti jsou v nezávadném prostředí, nedovolte jim, aby šly za tmy ven, aby si venku hrály anebo se bavily se svými kamarády. Budete-li na této zásadě přísně trvat, děti si na poslušnost zvyknou a záhy přestanou toužit po přestupování. - FE 63

Rodiče musí vybrat svým dětem kamarády - Rodiče nesmí zapomenout, že společnost lehkomyslných a obhroublých lidí má zhoubný vliv na mládež. Opomenou-li vybrat svým dětem vhodnou společnost, dovolí-li, aby se stýkali s mládeží pochybných mravů, posílají je (nebo to přinejmenším trpí) do školy, kde se naučí lekcím zkaženosti, a brzy je uplatní. Snad si myslí, že jejich děti jsou dost silné, aby odolaly pokušení. Ale mohou si tím být tak jisti? Mnohem snadněji člověk podléhá zlým vlivům, než jim odolává. AH 468 A než si to rodiče uvědomí, mají děti ducha svých kamarádů a jsou snad již zkažené a zahynou. - CT 120

Nebezpečí pro mládež je tím větší, ocitne-li se ve společnosti lidí stejného věku, avšak rozličných povah a životních zvyklostí. Mnozí rodiče za těchto okolností spíše povolí bdělosti, než aby zdvojnásobili úsilí a měli přehled o životě svých dětí. - CT 3632

Otec a matka se mají společně modlit, a nést vážnou odpovědnost za správné vedení svých dětí. Ať zanedbají cokoli, nikdy však nesmí nechat děti, aby svobodně kráčely cestami hříchu. Mnozí rodiče dovolí svým dětem, aby chodily a žily, jak se jim líbí, bavily se a vybraly si zlé kamarády. U soudu tito rodiče poznají, že jejich děti ztratí nebesa proto, že nebyly doma drženy na uzdě. - RH 8. 9. 1904

Kde tráví večery? - Je-li syn nebo dcera večer mimo domov, má být volán k odpovědnosti. Rodiče musí vědět, v jaké společnosti jejich děti jsou a kde tráví večery. Některé děti chtějí tajit svůj špatný život a podvádějí lživě rodiče. - CT 332-333

Na nepěstovaném poli roste hojnost plevele - Otcové a matky nechají příliš často své děti, aby si vybraly své zábavy, svou společnost a zaměstnání. Výsledek je takový, jaký se dá očekávat. Nechte pole neobdělané, a vyroste na něm trní a bodláčí. V nevzhledném, jedovatém býlí nikdy neuvidíte krásnou květinku nebo vábný květ. Bezcenný plevel roste hojně bez práce a starostí, kdežto cenné, užitečné, nebo okrasné rostliny vyžadují důkladné péče. AH 469 Tak je tomu s naší mládeží. Mají-li vzniknout správné zvyky, je nutné vykonat mnoho práce. Chceme-li napravit zlozvyky, potřebujeme mnoho píle a vytrvalosti. - RH 13. 9. 1881

Zvykněte dítě, aby důvěřovalo úsudku rodičů - Rodiče, střežte zásady a zvyky svých dětí jako zří-

147
AH 469-471

telnici oka. Nedovolte jim, aby se stýkaly s někým, jehož povahu dobře neznáte! Nedovolte jim vytvořit důvěrný vztah, nepřesvědčíte-li se, že jim to neublíží. Naučte své děti, aby důvěřovaly vašemu úsudku a zkušenosti. Poučte je, že dovedete lépe posoudit povahu člověka než oni ve své nezkušenosti a že nesmí vaše rozhodnutí přehlížet. - CT 120

Napomenutí musí být přísné, ale laskavé - Rodiče nesmí souhlasit se sklony svých dětí, ale musí jít přísnou cestou povinnosti, kterou jim Bůh vyznačil. Musí je laskavě brzdit a zásadně a rozhodně, leč s láskou jim odepřít jejich špatná přání. Musí upřímně, s modlitbou a vytrvale vést jejich kroky ke světlu, vzhůru k nebesům. Děti nesmí být ponechány, aby šly libovolnou nestřeženou cestou, která by je svedla ze správné stezky. Nikdo není v takovém nebezpečí jako ti, kteří netuší nebezpečí a neradi přijímají výstrahu a radu. - 5T 545-546

Chraňte všemožně své děti před špatnými vlivy. V dětství jsou přístupnější různým vlivům, ať již to jsou vlivy mravní důstojnosti, čistoty a krásy charakteru, anebo sobectví, nečistoty a neposlušnosti. AH 470 Dovolte jednou, aby byly ovlivněny duchem reptání, pýchy, marnivosti a nečistoty a tato poskvrna se jich může držet po celý život. - ST 16. 4. 1896

Mládež je proto neochotná podřídit se správné autoritě, protože má právě doma špatnou výchovu. Jsem matka. Vím, co říkám, tvrdím-li, že mládež a děti jsou nejen bezpečnější, ale šťastnější ve zdravé kázni, než tehdy, řídí-li se svými nápady. - FE 62-63

Nevhodné návštěvy - Někteří rodiče se dopouštějí omylu, že dávají dětem příliš velkou svobodu. Někdy jim tak důvěřují, že nevidí jejich chyby. Je to nesprávné, dovolí-li dětem vzdálenou návštěvu bez rodičů nebo průvodců. Na děti to má špatný vliv. Mají pocit, že jsou již soběstačné, a že mají určité přednosti, a nezískají-li je vždy, cítí se potupeny a poníženy. Odvolávají se na děti, které chodí, kdy a kam chtějí a mají různé přednosti a reptají, že sami jich mají tak málo.

Matka v obavě, že děti ji budou považovat za nespravedlivou, vyhoví jejich přání, které jim posléze velmi ublíží. Mladí návštěvníci, kteří nemají s sebou bdělé oko rodičů, které by vidělo a napravilo jejich chyby, často získají dojmy, jejichž odstranění bude trvat měsíce. - 1T 401-402

Nemoudrá rada a jak se zachovat - Děti ať jsou doma. A když vám lidé řeknou: Vaše děti se nebudou umět ve světě chovat“, povězte jim, že na tom vám tolik nezáleží. Řekněte jim, že chcete, aby jim Mistr dal své požehnání, jako kdysi, když matky vzaly své děti k Ježíši. AH 471 Povězte svým rádcům: „Děti jsou dědictvím Hospodina, a já chci být věrný svému poslání.“ Moje děti musí být vychovány tak, aby je vlivy světa nestrhaly, aby v pokušení ke hříchu mohly přímo a upřímně říci: „Nikoli“. Povězte svým přátelům a známým, že se chcete setkat se svou rodinou v branách Božího města. - ST 23. 4. 1894

Mládež čekají velké zkoušky -- Děti mají být vedeny a vychovávány tak, aby dovedly čelit nesnázím, pokušením a nebezpečím. Mají být učeny, aby se dovedly ovládat a statečně překonávat těžkosti. Nevrhnou-li se svévolně do nebezpečí a nepůjdou-li zbytečně na cestu pokušení, vyhnou-li se zlým vlivům a špatné společnosti, a jsou někdy nuceny být mezi nebezpečnými charaktery, budou tak silné, že se zastanou pravdy, zůstanou zásadní a vyjdou v síle Boží s neporušenými mravy. Mravní síly správně vychované mládeže, která důvěřuje Bohu, bude moci odolat v největší zkoušce. - Zdravotní reforma, prosinec 1872

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy