EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


68. Četba a její vliv

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

68. Četba a její vliv

AH 410 Krmte dětskou mysl vhodnou stravou - Vnímavá, rozvíjející se mysl dítěte touží po poznání. Rodiče by měli být dostatečně informováni, aby mohli mysli dítěte poskytnout vhodnou potravu. Mysl čerpá podobně jako tělo sílu ze stravy, kterou přijímá. Čisté, povzbuzující myšlenky ji rozšiřují a povznášejí, ale myšlenky čistě zemské ji omezují a poskvrňují.

128
AH 410-413

Rodiče, na vás záleží, bude-li se mysl dítěte plnit ušlechtilými myšlenkami či nečistými výroky. Jejich čilá mysl nemůže být v nečinnosti; ani nemůže odstranit zlo za světa. Můžete jim však vštěpovat správné zásady a tím vymýtíte špatné myšlenky. Nezasejí-li rodiče do srdcí símě pravdy, zaseje tam nepřítel koukol. Dobré, zdravé naučení je jedinou ochranou před zlou společností, jež kazí dobré mravy. Pravda ochrání duši před nesčetnými pokušeními, jimiž musí procházet. - CT 121

Rodiče mají dohlížet na četbu - Mladí lidé touží po knihách a čtou vše, co jim přijde do ruky. Vyzývám rodiče takových dětí, aby ovládali jejich touhu po čtení. Netrpte ve své domácnosti časopisy a povídky, pojednávající o zamilovanosti. Nahraďte je knihami, jež pomohou mládeži doplnit stavbu jejich charakteru nejlepším materiálem - Boží láskou a bázní, známostí Ježíše Krista. Podporujte děti v tom, AH 411 aby si plnily mysl cennými poznatky, dobrými věcmi, aby ovládaly síly mysli a aby v ní nezanechaly místo nízkým, poskvrňujícím myšlenkám. Omezujte touhu po četbě, která nedodá mysli nic dobrého. - CT 133

Rodiče se musí snažit uchránit domov před nedobrými vlivy. V tomto směru se mnozí rodiče musí ještě učit. Těm, kteří klidně čtou šablonovitě skládané povídky a románky, pravím: Sejete símě, jehož žeň byste nechtěli sklízet. Takové čtení nepřináší duchovní sílu, naopak, maří lásku k čisté pravdě slova. Zamilovanými povídkami a románky se satan snaží zaplnit neskutečnými a směšnými myšlenkami mysl, která by měla pilně studovat Boží slovo. Tak okrádá tisíce o čas, sílu a ukázněnost, jež jsou v životních problémech tak potřebné. - CT 120-121

Děti potřebují vhodnou četbu, která by je pobavila, osvěžila, nezničila mravy a neunavila tělo. Zvyknou-li si na zamilované romány a báchorky, nebudou mít vůbec zalíbení v poučných knihách a časopisech. Většina dětí a mladých lidí touží po četbě; nevybereme-li jim něco, vyberou si sami. Všude najdou dost špatné četby a záhy si ji oblíbí; dodáme-li jim však čistou a dobrou četbu, zamilují si tento druh čtení. - RH 11. 12. 1879

I duševní vkus podléhá kázni ve výchově - Věnujme nesmírnou péči ukáznění a výchově duševního vkusu. Rodiče musí záhy rozvíjející se dětské mysli přednášet úryvky z Písma, aby si zvykly na správný způsob myšlení.

Naučme se postupovat soustavně ve studiu. Je-li mysl rozptýlená, soustřeďme se. AH 412 Jsou-li rozumové a mravní záliby zvráceny následkem čtení přemrštěných a vzrušujících výmyslů a příběhů, nastane boj proti tomuto zlozvyku. Překonejte okamžitě zálibu ve čtení vymyšlených knih. Chcete-li mysl usměrnit, postupujte důsledně a přísně. - CT 136

Nezvykejte si číst vymyšleniny - Co mají naše děti číst? Je to vážná otázka a my na ni musíme vážně odpovědět. Jsem zarmoucena, že u světitelů soboty se najdou časopisy a noviny, kde vycházejí příběhy na pokračování, jež nezanechávají na mysl dětí a mládeže dobrý vliv. Sledovala jsem ty, kteří si takto zvykali číst laciné romány. Měli tu přednost, že slyšeli pravdu, seznámili se se zásadami naší víry, vyspěli však bez pravé zbožnosti a bez praktického křesťanství. - CT 132

Čtenáři takové literatury - braku, propadli zlu, jež ničí duchovnost a zastiňuje krásu posvátných stránek. - Učitel mládeže, 9. 10. 1902

Spousta škodlivé literatury - Svět je naplněn knihami, které by raději měli spálit. Bylo by lepší, kdyby mládež raději nečetla knihy, plné senzací, jež mají hlavně za účel naplnit kapsy vydavatelů (hlavně na západě). Tyto knihy mají ďábelské kouzlo.

Satan vymyslel čtení povídek, aby zničil lidské duše. Ono (čtení povídek) vyvolává nesprávné, nezdravé vzrušení, horečnatou obrazotvornost a znemožňuje duši užitečnou práci a duchovní rozvoj. Odvádí dále od modlitby, od lásky k duchovnímu. - CT 133-134

AH 413 Laciné románky, lehkomyslné, vzrušující povídky jsou pro čtenáře více méně kletbou. Autor snad chce podat mravní naučení, protká své dílo i náboženskými výroky. Tyto však mají často jen zastřít pošetilou a bezcennou prázdnotu. - MH 445

129
AH 413-416

Nevěřící autoři - Dalším zdrojem nebezpečí, proti němuž musíme být neustále na stráži, je čtení nevěřících autorů. Tato díla inspiruje nepřítel pravdy a každý, kdo je čte, musí ohrozit svou duši. Je sice pravda, že někteří se posléze vzpamatují, ale všichni, kteří si zahrávají se zlým vlivem, jdou satanovi do rukou a on toho dovede využít. Vyzývají ho přímo k pokušení a pak nedovedou moudře rozlišovat, ani nemají k tomu sílu. Nevěra a nevěrectví se dovede přímo zázračně vetřít do mysli člověka. - CT 135-136

Báje a pohádky - Ve výchově dětí zaujímají dnes význačné postavení čtení pohádek, bájí a vymyšlených povídek. Setkáváme se s nimi všude. Jak mohou křesťanští rodiče dovolit svým dětem, aby četly takové báchorky? Když se děti ptají, co ty povídky znamenají, poněvadž jsou tak odlišné od učení jejich rodičů, dovědí se, že nejsou pravdivé. To však neodstraní jejich špatný vliv. Myšlenky, uvedené v těchto knihách, vedou děti na scestí. Získávají mylný názor na život a touží po neskutečném.

Děti a mládež by nikdy neměly dostat do rukou knihu, obsahující překroucení pravdy. Netrpme ve výchově našich dětí, aby přijímaly nápady, jež se stanou semenem ke hříchu. - CT 384-385

AH 414 Jak podrýváme duševní svěžest - Zanedbají-li rodiče svou povinnost a neusměrní zlé i dobré povahové rysy svých dětí, málokdy z nich vyrostou vyrovnaní lidé. Rodiče nechápou, že musí bdít nad sklony svého dítěte, že mu musí vštěpovat správné zvyklosti a správný způsob myšlení. - RH 12. 11. 1908

Pěstujte mravní a rozumové síly. Nedopusťte, aby tyto ušlechtilé ctnosti zeslábly a aby se přílišným čtením byť jen pohádek nezvrhly. Znám silné povahy, které ztratily nemírným čtením rovnováhu a částečně otupěly. - 2T 410

Vzrušující čtení působí u dítěte neklid a divoké sny - Čtenáři lehkomyslných vzrušujících báchorek se nehodí pro povinnosti praktického života. Žijí v neskutečném světě. Pozorovala jsem děti, které směly pravidelně číst takovou literaturu. Byly neklidné doma i venku, jakoby ospalé, a dovedly se bavit jen o nejvšednějších věcech. Neuměly vůbec mluvit a myslet o náboženství. Pěstuje-li se záliba v senzačních povídkách, má to neblahý vliv na duševní vkus. Taková mysl se nespokojí dříve, než dostane tento nezdravý pokrm. Nedovedu takové vášnivé čtenáře pojmenovat jinak než duševní opilci. Nestřídmé zvyky ve čtení působí na mozek podobně jako nestřídmost v jídle a pití na tělo. - CT 134-135

Někteří před poznáním pravdy velmi rádi četli romány. Jakmile se stali členy církve, snažili se tento zvyk překonat. Kdybychom této třídě lidí předkládali podobnou četbu, jakou zanechali, bylo by to, jako kdybychom opilému podávali další lihoviny. AH 415 Podlehnou snadno takovému pokušení a záhy ztratí zájem o slušnou četbu. Studium bible je netěší. Jejich mravní síly slábnou. Hřích se jim časem nezdá hrozný. Dostavuje se větší nevěra, nechuť k praktickým povinnostem života. Jakmile se mysl zvrhne, klidně sáhne po vzrušující četbě. Tak má satan připravenou cestu, aby duši cele ovládl. - 7T 203

Kvapné, povrchní čtení, zmenšuje soustředění - Tisk chrlí denně takové množství literatury, že mladí i staří si zvykají číst povrchně a mysl ztrácí schopnost souvisle a zdárně myslet. Dále, velká část knih a časopisů, jež se rozlézají po světě jako egyptské žáby, jsou nejen všední, plané a vyčerpávající, nýbrž i nečisté a poskvrňující. Působí otravně a zhoubně nejen na mysl, nýbrž i na duši. - Ed 189-190

AH 416 Poselství k mládeži ohledně četby - Když vidím, jaké nebezpečí hrozí mládeži z nevhodné četby, musím přinést ještě další výstrahy, jichž se mi v tomto směru dostalo.

Pracovníci si dostatečně neuvědomují, jaká škoda vzniká, zabývají-li se věcmi pochybného rázu. Jejich pozornost je upoutána, různé věty se jim stále připomínají, vznikají myšlenky. Čtenář je takřka

130
AH 416-421

nevědomky ovlivňován duchem pisatele a mysl i charakter přijímají zlý vliv. Někteří mají málo víry a nedostatek sebeovládání, proto nedovedou zaplašit myšlenky, vzniklé touto četbou. - 7T 203

Ach, kéž by se mladí lidé zamysleli nad vlivem, kterým vzrušující četba působí na mysl! Můžete po takové četbě otevřít slovo Boží a můžete se zájmem číst slova života? Nezdá se vám kniha Boží nezajímavá? Dosud jste okouzleni dějem zamilované zápletky, nejste ani schopni se zdravě zamyslet nad důležitými, vážnými pravdami, týkajícími se vašich věčných zájmů. Hřešíte proti rodičům, když takovou četbou maříte čas, který náleží jim. Hřešíte i proti Bohu, poněvadž byste tento čas měli věnovat společenství s Ním. - 2T 236

Děti, mám pro vás poselství. Dnes rozhodujete o svém věčném osudu. Váš charakter je takový, že se nehodíte do Božího ráje. Jak je Ježíš zarmoucen, musí-li jako AH 417 Vykupitel světa hledět na rodiny, kde děti necítí k Bohu lásku, nemají úctu k Božímu slovu a věnují všechen čas čtení povídek. Utrácíte-li takto čas, netoužíte ani po tom, abyste se uplatnili v domácích povinnostech; znemožňuje vám to, abyste se stali hlavou rodiny. Budete-li takto pokračovat, zamotáte se stále více do satanových sítí. Některé knížky obsahují vzácné zásady, ale vy čtete jen proto, abyste věděli, jak to dopadne. Kdybyste si při čtení brali alespoň některá naučení pro svoji povahu, posloužilo by vám to alespoň trochu. Ale když hltáte jednu knihu za druhou a neptáte se: Co tím sleduji? Chci získat další vědomosti? Užíváte-li pro stavbu dřevo, slámu a strniště, nemůžete vytvořit správný charakter. - Letter 32 1896

Zasévejte do mysli símě biblické pravdy - Neobdělané pole a neukázněná mysl jsou si velmi podobné. Nepřítel zasévá do mysli dětí a mládeže koukol. Nebudou-li rodiče na stráži, vzejde a přinese špatné ovoce. Mysl musí být velmi pečlivě obdělávána, má-li do ní být zaseto símě biblické pravdy. Veďme děti k tomu, aby zavrhovaly laciný, vzrušující literární brak a aby četly věci vhodné, aby se zájmem četly biblické příběhy, dějiny a důkazy. Četba, jež osvěcuje posvátnou knihu a podporuje touhu po jejím studiu, není nebezpečná, nýbrž prospěšná. - CT 136-137

Mládež nemůže mít zdravou mysl a správné náboženské zásady, nečte-li ráda Slovo Boží. AH 418 Tato kniha obsahuje nejzajímavější dějiny, poukazuje na spasení v Kristu a vede k vyššímu a lepšímu životu. - 2T 410-411

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy