EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část II. SVĚTLO CELÉMU OKOLÍ - 4. Dalekosáhlý vliv domova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

Část II. SVĚTLO CELÉMU OKOLÍ - 4. Dalekosáhlý vliv domova

AH31 Křesťanský domov vzorem - Poslání domova se netýká pouze jeho členů. Křesťanský domov má být vzorem pravých životních zásad. Takový příklad bude ve světě mocí k dobrému… Mládež, která vychází z takového domova, bude šířit získaná učení. Ušlechtilé životní zásady se dostanou do dalších domácností a tento povznášející vliv bude pronikat do celé společnosti. - MH 352

Domov, jehož členové jsou zdvořilými křesťany, šíří dalekosáhlý vliv k dobrému. I jiné rodiny poznají vliv takového domova a vezmou si z něj příklad, a budou chránit svůj domov před satanovými vlivy. Boží andělé navštíví často domov, kde vládne Boží vůle. Takový domov se stává z Boží milosti znaveným poutníkům místem osvěžení. Je-li „Já“ ovládáno, nemůže se příliš uplatňovat; tvoří se správné zvyky. Všichni pečlivě uznávají práva jiných. U kormidla je víra, projevující se v lásce a očišťující srdce. Vlivem posvěceného domova poznávají a uznávají lidé snáze zásady bratrství, vylíčené ve Slově Božím. - 272 dopis 1903

Vliv uspořádaného domova - Pro rodinu to není maličkost, aby představovala Ježíše a zachovávala Boží zákon v nevěřícím prostředí. AH 32 Bůh od nás očekává, že budeme živými listy, které čtou a znají všichni lidé. To je však nesmírná odpovědnost. - 4T 106

Jedna uspořádaná, ukázněná rodina vydá větší svědectví o křesťanství, než veškerá kázání dohromady. Je důkazem toho, že rodiče se řídí Božími pokyny a jejich děti rovněž slouží Bohu v jeho církvi. Jejich vliv roste; čím více udílejí jiným, tím více získávají. Otec a matka nalézají pomocníky ve svých dětech, jež nesou dál naučení, jichž se jim doma dostalo. Z toho má prospěch celé okolí a tak vzniká časné i věčné požehnání. Celá rodina slouží Mistru; a jejich dobrý příklad vede jiné k tomu, aby byli věrní Bohu. - RH 6. 6. 1899

Největší důkaz o moci křesťanství můžeme podat světu uspořádanou, ukázněnou rodinou. Bude to nesmírným doporučením pravdy, živým svědectvím praktické moci na lidská srdce. - 4T 304

Nejlepší zkouškou křesťanství v rodině je, jaký druh povahy vzejde jeho vlivem. Činy mluví hlasitěji než nejráznější vyznávání zbožnosti. - PP 579

Naším úkolem na světě je… abychom se snažili vštípit svým dětem a rodinám ctnosti, jež by ovlivnily další rodiny. Tak se můžeme stát vychovateli, i kdybychom nikdy nestáli za katedrou. Uspořádaná, ukázněná rodina se v očích Božích jeví vzácnější, než jemné zlato, zlato z Ofir. - MS 12 1895

AH 33 Máme vzácné možnosti - Náš čas zde je krátký. Procházíme tímto světem jen jednou, snažme se proto život co nejlépe využít. Dílo, k němuž jsme povoláni, nevyžaduje bohatství, společenské postavení nebo schopnosti. Vyžaduje laskavého, obětavého ducha a zásadnost. Udržujeme-li světlo sebemenší lampičky, může tato způsobit rozsvícení mnoha dalších. Pole působnosti se nám může zdát malé, snad i schopností a příležitostí nemáme mnoho; využijeme-li však věrně příležitostí vlastního domova, získáme předivné možnosti. Otevřeme-li svá srdce a své domovy božským životním zásadám, staneme se zdroji světla a životodárné síly. Z našich domovů potekou proudy zdraví, života a krásy i plodnosti místo dosavadního sucha a pouště. - MH 355

Bohabojní rodiče budou šířit vliv svého rodinného kruhu dál, tak jako kvas pracuje v zadělaném těstě. - ST 17. 9. 1894

Věrně vykonaná práce v domově vychovává jiné, aby vykonali tutéž práci. Duch věrnosti Bohu je

8
AH 33-36

jako kvas, a projeví-li se v církvi, bude působit na ostatní a bude všude doporučením křesťanství. Dílo správných Kristových bojovníků je dalekosáhlé, jako věčnost sama. Proč tedy je v našich sborech tak málo misijního ducha? Je to proto, že je nedostatek zbožnosti v rodinách. - RH 19. 2. 1895

Vliv neuspořádané rodiny - Vliv neuspořádané rodiny je rozsáhlý a velmi zhoubný pro celou společnost. Šíří záplavu zla, která postihuje rodiny, společnost, národ. - PP 579

Nemůžeme žít tak, abychom nešířili nějaký vliv. Žádný člen rodiny se nemůže uzavřít sám do sebe, aby ostatní členové rodiny necítili jeho vliv a jeho ducha. Již výraz tváře má dobrý nebo špatný vliv. AH 34 Nálada, slova, činy, vzájemné vztahy mluví samy za sebe. Ten, kdo žije sobecky, obklopuje se otráveným ovzduším. Je-li však naplněn Kristovou láskou, bude zdvořilý, laskavý, něžný a dokáže svému okolí láskou, vděčností a laskavostí, že je šťasten. Bude znát, že žije pro Krista a že se denně učí u Jeho nohou a přijímá Jeho světlo a Jeho pokoj. Kristova jemnost mu dodá pravé velikosti. - Učitel mládeže, 23. 6. 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy