EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


43. Vlivy před narozením (prenatální)

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

43. Vlivy před narozením (prenatální)

AH 255 Ženy mají mít dobrou kvalifikaci jako matky - Ženy musí mít velkou trpělivost, než se mohou stát matkami. Bůh nařídil, aby se pro tuto práci připravily. Práce matky se stává ve spojení s Ježíšem nekonečnou. Nemůžeme ji pochopit. Úkol ženy je posvátný. V domově potřebujeme Ježíšovu přítomnost; neboť matčina služba lásky může z domova vytvořit Bethel. Muž a žena mají spolupracovat. Jaký by to byl svět, kdyby se všechny posvětily na oltář Boží a kdyby zasvětily Bohu své potomky už před narozením. - MS 43 1900

Důležitost vlivů před narozením - Mnozí rodiče přehlížejí vlivy před narozením dítěte. Nebesa však na to mají svůj názor. Poselství, jež přinesl anděl a opakoval je důrazně dvakrát, dokazuje, že se nad ním máme pečlivě zamyslet.

Slova, jež Bůh řekl hebrejské matce (ženě Manoeho), promlouvá k matkám všech dob. „Nechať ostříhá všeho toho, co jsem jí přikázal zachovávat“, pravil anděl. Blaho dítěte je ovlivněno matčinými zvyky. Proto musí své chutě a vášně ovládat. Musí se různým věcem vyhýbat, proti jiným opět bojovat, chce-li splnit Boží úmysl při sobě v době, kdy jí dá dítě. - MH 372

Svět má pro mladé lidi mnoho osidel. Mnozí jsou lákáni životem sobeckých a smyslných žádostí. AH 256 Nevidí skryté nebezpečí anebo strašný konec cesty, která jim zdánlivě chystá štěstí. Tím, že holdují své chuti a vášním, promrhají své síly a tak hynou miliony a ztrácejí i život věčný. Rodiče si musí uvědomit, že jejich děti projdou těmito pokušeními. Musí se již před narozením dítěte připravovat na to, aby mu umožnili úspěšný boj proti zlému. - MH 371

78
AH 256-259

Je-li matka před narozením dítěte zhýčkaná, sobecká, netrpělivá a přemrštěná, odrazí se tyto vlastnosti ve sklonech dítěte. Tak získá mnoho dětí do vínku takřka nepřemožitelné sklony ke zlému.

Je-li však matka neochvějně věrná zásadám, je-li střízlivá a ukázněná, laskavá, jemná a nezištná, může svému dítěti předat tytéž vzácné povahové rysy. - MH 372-373

V čem spočívá prenatální péče - Lidé se běžně dopouštějí velké chyby, že nedělají rozdíl v životě ženy před narozením dítěte. V tomto důležitém období je nutno matce usnadňovat práci. V jejím organismu dochází k velikým změnám. Potřebuje větší množství krve a tudíž i větší množství potravy, nejlepší kvality. Nemá-li dostatek výživné stravy, nemůže si zachovat tělesnou sílu a její potomek je připraven o životnost. Rovněž její oděv si vyžaduje pozornosti. Musí dbát na to, aby nikdy neměla pocit hladu; proto má být dostatečně teple oblečena. Nemá-li matka dostatek zdravé výživné stravy, bude mít nedostatek kvalitní krve. AH 257 Bude mít špatný krevní oběh a tutéž vadu odkáže i svému dítěti. Dítě nemůže přijímat potravu, kterou by proměnilo v dobrou krev, jež organismus vyživuje. Zdárný vývoj matky i dítěte je velmi závislý na dobrém, teplém oblečení a na dostatečné, výživné potravě. - 2T 381-382

Věnujme rovněž velkou pozornost tomu, aby matka žila ve šťastném a příjemném prostředí; manžel a otec má zvláštní odpovědnost, aby učinil vše, co je v jeho silách, a ulehčil ženě a matce v jejich starostech. Má dle možnosti nést obtíže jejího stavu. Má být přívětivý, zdvořilý, něžný a laskavý a obzvláště pozorný ke všem jejím potřebám. Často se ženám v těhotenství nevěnuje ani tolik pozornosti, jako dobytku ve chlévě. - 2T 383

Chuť není spolehlivým vůdcem - Myšlenka, že se žena má s ohledem na svůj zvláštní stav řídit jen chutí, je velmi mylné. Bývá sice zvykem, který však neodpovídá zdravému rozumu. Chuť takové ženy může být rozličná, náladová a velmi vybíravá. Zvyk praví, že smí jíst vše, nač si vzpomene, bez ohledu na to, poskytne-li jí tento pokrm výživu a poslouží-li růstu jejího dítěte. Strava má být vydatná, nemá však dráždit. Ačkoli musíme vždy dbát na to, aby strava byla prostá a hodnotná, v tomto důležitém období je to tím významnější.

Zásadní a poučené ženy se ani v tomto údobí neuchýlí od zásad správné výživy. Uvědomují si, že je na nich závislý další život a budou opatrné ve všech svých zvyklostech, zvláště ve stravě. AH 258 Nemají jíst nic nevýživného a dráždivého, pouze proto, že to dobře chutná. Mnozí jim všelico ochotně radí, co odporuje zdravému rozumu. Holdují-li rodiče svým chutím, rodí se jim nemocné děti.

Jí-li matka tolik, že se zažívací ústrojí musí namáhat, aby se stravy zbavilo, a aby odstranilo z těla dráždivé prvky, škodí matka sobě, a klade základ pro onemocnění svého potomka. Bude-li jíst podle své proměnlivé chuti bez ohledu na následky, ponese si trest, ovšem ne sama. Pro její nerozum musí trpět i její nevinné dítě. - 2T 382-383

Nutnost sebeovládání a střídmosti - Je rozhodně nutné dbát na matčiny osobní potřeby. Vždyť pečuje o dva životy, je proto nutné, něžně a ochotně dbát na její přání a potřeby. Ovšem právě v této době se musí ve stravě a ve všem varovat toho, co by zeslabilo její tělesné a duševní síly. Bůh sám jí přikázal, aby co nejpřísněji dodržovala sebekázeň. - MH 373

Matka klade základy správného charakteru budoucího člověka. Přísnou střídmostí již před jeho narozením. Toto naučení se nesmí brát na lehkou váhu. - Dobré zdraví, únor 1880

Radostná, spokojená mysl - Každá žena, která se stává matkou, má být bez ohledu na své okolí stále šťastná, radostná a spokojená. Musí si uvědomit, že za toto úsilí bude desetinásobně odměněna tělesným AH 259 i morálním charakterem svého dítěte. Ale ještě víc. Může si zvyknout na radostné myšlenky, čímž podpoří šťastnou náladu a budoucí potomek bude odrážet svého radostného a spokojeného ducha na svoji rodinu a na všechny, s nimiž se stýká. Také její zdraví se podstatně zlepší. Její svěžest

79
AH 259-262

se obnoví a krevní oběh bude čilý. Kdyby podléhala malomyslnosti a smutku, bylo by tomu naopak. Její radostná nálada oživí duševní i morální zdraví. Silou vůle může odolat dojmům a uklidní svoje nervy. Děti, které bývají oloupeny o životnost, kterou by měly zdědit od rodičů, vyžadují největší péči. Přihlédneme-li k zákonům jejich těla, můžeme jejich stav zlepšit. - ST 9. 4. 1896

Zachovej si klidnou, důvěřivou mysl - Jsi-li nastávající matkou, svěř se Boží lásce. Buď klidná, spolehni se na Ježíšovu lásku a žij podle Jeho slov. Pamatuj, že matka je Boží spolupracovnicí. - Vážná výzva 123-124.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy