EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


41. Nesprávné vzory mateřství

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

41. Nesprávné vzory mateřství

AH 248 Zdánlivé mučednice - Mnohý domov je velmi nešťastný, poněvadž jeho paní si neustále stěžuje a odvrací se s nechutí od prostých, domácích, neustále se opakujících povinností. Ve svých starostech a úkolech vidí samé těžkosti; a to, co by mohlo být nejen zajímavé a příjemné, nýbrž i užitečné, kdyby to konala radostně, stává se pouhou dřinou; hledí na svůj otrocký život s odporem a myslí si, že je mučednice.

Je sice pravda, že soukolí domácího stroje neběží vždy hladce; Potřebuje to hodně trpělivosti a síly. Ale ačkoli matky nejsou odpovědny za okolnosti, které nemohou zvládnout, nemůžeme popřít, že okolnosti mají na práci matky velký vliv. Zaslouží však pokárání, dovolí-li, aby je okolnosti zdolaly a vyvrátily jejich zásady, jakmile jsou unaveny, nejsou věrny svému vznešenému povolání a zanedbávají známou povinnost.

Žena a matka, která statečně překonává nesnáze, pod kterými jiné klesají pro nedostatek trpělivosti a vytrvalosti, a koná svoji povinnost, nejen že sama sílí. Tím, že získává zkušenosti v překonávání pokušení a překážek, stává se výbornou pomocnicí ostatním a to slovem i činem. Mnozí, kteří si za příznivých okolností počínají správně, procházejí v nesnázích a zkouškách jakousi povahovou změnou; zakrňují a upadají. Bůh nikdy nechtěl, abychom se stali hříčkou okolností. - ST 29. 11. 1877

AH 249 Hříšná nespokojenost - Nejeden manžel a mnohé děti nenalézají doma nic přitažlivého. Na uvítanou se jim dostane jen hubování a reptání a oni hledají útěchu a pobavení mimo domov, často v hospodě a na jiných zapovězených místech. Žena a matka často při svých domácích starostech zapomíná na drobné pozornosti, jež činí manželovi a dětem domov příjemným, přestože před nimi nemluví o své únavě a nesnázích. Zaměstnává se jen přípravou jídla a šatstva a její muž a děti jsou doma jako cizinci.

Paní domu snad vykonává své povinnosti doma přesně, ale přesto se ohrazuje proti své otročině. Své povinnosti a svá omezení srovnává s údělem zvláště také lepšího života ženy, a tím si je jen zvětšuje. Touží planě po jiném životě, pěstuje hříšnou nespokojenost a činí domov muži a dětem nepříjemným. - ST 29. 11. 1877

Zabývá se pošetilostmi - Satan připravil příjemné vzrušení rodičům právě tak jako dětem. Ví, že když se mu podaří uplatnit svoji lstivou moc u matky, získal mnoho. Cesty světa jsou plné lstivosti, podvodu a bídy, ale zdají se být vábné; Nejsou-li děti a mladí lidé pečlivě vychováni a ukázněni, zaručeně zabloudí. Jakmile nemají pevné zásady, těžko odolají pokušením. - RH 27. 6. 1899

AH 250 Zbytečná břemena - Mnohá matka věnuje čas na zbytečnosti. Věnuje veškerou pozornost věcem časným a nezamyslí se nad věcmi, jež mají věčnou hodnotu. Jak často zanedbává své děti, z nichž pak vyrůstají lidé hrubí, špatní a nevzdělaní. - ST 22. 7. 1899

Budou-li rodiče, zvláště matky chápat důležitost a odpovědnost díla, jež jim Bůh svěřil, nebudou se tolik starat o práci svých bližních, po které jim nic není. Nebudou chodit po domech na obvyklé klepy a nebudou se zabývat chybami nedostatky a slabostmi svých sousedů. Budou cítit takovou starost o své děti, že nebudou mít čas na hledání chyb na svých bližních. - 2T 466

76
AH 250-253

Očekává-li žena sílu a útěchu od Boha a snaží-li se v Jeho bázni vykonávat své každodenní povinnosti, získá si úctu a důvěru manžela. Z jejích dětí pak vyrostou čestní mužové a ženy, kteří budou mít mravní odvahu ke konání dobra. Ale matky, které zanedbávají své povinnosti a příležitosti a přenechávají své starosti jiným, poznají, že jejich odpovědnost trvá a sklidí s hořkostí to, co lhostejně a nedbale rozsévaly. Na světě nelze spoléhat na náhodu; žně budou takové, jaké bylo semeno. - ST 4. 4. 1011

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy