EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


40. Matčina práce nepochopena

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

40. Matčina práce nepochopena

AH 244 Matka je často v pokušení domnívat se, že její práce není důležitá - Matce se často zdá, že její práce není důležitá. Její činnost je málokdy oceněna. Ostatní příliš neznají její starosti a nesnáze. Její dny jsou vyplněny spoustou opakujících se povinností, jež vyžadují trpělivé úsilí, sebeovládání, jemnocit, moudrost a obětavou lásku. Přesto se nemůže pochlubit, že dokázala něco velikého. Starala se pouze o to, aby to doma hezky klapalo. Často je sama znavená a ustaraná, ale musí se snažit být na děti vlídná, musí je zaměstnávat a pečovat o jejich štěstí a vést jejich nožky po správných cestách. Má dojem, že neudělala nic, ale není tomu tak. Nebeští andělé sledují unavenou matku a zaznamenávají její každodenní starosti. Snad není její jméno známé ve světě, je však zapsáno v Beránkově knize života. - CT 144

74
AH 244-247

Pravá matka vykonává své povinnosti důstojně a s radostí a nemá pocit, že vlastnoruční práce ve spořádané domácnosti je ponižující. - ST 9. 5. 1886

Je podřadnější než misijní práce? - Jak důležité je poslání matky! A přece si nejedna matka povzdechne, že by chtěla konat misijní práci! Kdyby se mohla uplatnit někde v misijním poli, měla by dojem, že koná něco užitečného. Ale vykonávání všedních povinností v domácnosti jí připadá vyčerpávající a nevděčné. - RH 9. 7. 1901

AH 245 Matky, které touží po misijním poli, mají pole přímo ve své rodině. Nemají duše jejich dětí právě takovou cenu, jako duše pohanů? S jakou péčí a něžností by měla dohlížet na jejich rozvíjející se mysl a sloučit veškeré jejich myšlení s Pánem! Kdo to může vykonat tak dobře, jako milující bohabojná matka? - MS 43 1900

Některé matky si myslí, že nekonají-li přímo nějaký náboženský úkol, neplní vůli Boží; ale to je omyl. Každá má nějakou práci pro Mistra a vytvořit z domova příjemné místečko, to je překrásná práce. Náleží-li srdce Pánu, může i při nejprostších schopnostech vytvořit z domova to, co od něj Bůh očekává. Upřímná služba Hospodinu přivodí přímo záplavu světla. Mužové a ženy mohou právě tak sloužit Bohu, dávají-li bedlivý pozor na to, co slyší a vychovávají své děti, aby žily tak, aby se bály Boha zarmoutit, jak to činí kazatel na kazatelně. - MS 32 1899

Tyto ženy, které ochotně konají vše, co jim přijde pod ruku, a radostně pomáhají nést svým mu-žům jejich starosti a vychovávají své dítky pro Pána, jsou misionáři ve vyšším slova smyslu. - 2T 466

Náboženská činnost nemá být konána na úkor starosti o rodinu - Přehlížíš-li svoji povinnost jako žena a matka a žádáš si na Hospodinu jinou práci, buď ujištěna, že On se nemění; poukazuje ti na tvou povinnost doma. Máš-li dojem, že je ti svěřena větší a posvátnější úloha, jsi na velkém omylu. Vykonáš-li věrně práci ve vlastním domově AH 246 a působíš na duše svých nejbližších, můžeš se připravit pro práci Boží v širším měřítku. Buď však ujištěna, že ti, kteří zanedbávají svou povinnost v rodinném kruhu, nejsou schopni pracovat pro jiné duše. - RH 13. 9. 1891

Pán tě nepovolal k tomu, abys zanedbávala svou práci doma, svého manžela a děti. To není jeho způsob práce a nikdy nebude takto postupovat… Nemysli si ani na chvíli, že Bůh ti dal práci, pro níž by ses musela odloučit od svého milého stádečka. Nedopusť, aby se v nevhodné společnosti děti zkazily a zatvrdily své srdce vůči matce. To by nebylo správné světlo; tím bys dětem ztěžovala, aby se staly Božími dítkami a aby posléze získaly nebe. Bůh o ně pečuje a jsi-li Božím dítkem, musíš o ně pečovat i ty. - Dopis 28 1890

Již v prvých letech jejich života je nutno pracovat, bdít, modlit se a podporovat veškeré dobré sklony. V této práci nesmíš ustat. Snad budeš pozvána do schůzek nebo kroužků šití (Tabita), abys konala misijní práci. Nemáš-li však věrnou, rozumnou osobu, kterou bys mohla u dětí nechat, musíš odpovědět, že ti Pán svěřil jinou práci, kterou nesmíš zanedbávat. Jakmile se přepracuješ jinde, nebudeš schopna vychovávat své maličké a vytvořit z nich to, co Pán očekává. Povinností Kristova spolupracovníka je, aby přivedl děti k Pánu ukázněné a vychované. - MS 32 1899

Věnuje-li matka svůj čas těm, kteří jsou závislí na jejím ponaučování a na její výchově, poslouží církvi nejlépe.

Nejeden povahový kaz je zaviněn špatnou mateřskou výchovou. Matka nemá přijímat povinnosti AH 247 ve sboru, musí-li pak zanedbávat své děti. Nejlepší prací, kterou matka může vykonat je, dohlíží-li, aby nic nenarušilo výchovu jejích dětí. - MS 75 1901

A širší misijní pole? - Některé matky chtějí pracovat v misijní práci, přitom však zanedbávají nejjednodušší povinnosti, které mají před sebou. Děti jsou zanedbané, domov není radostný a milý, ozývá se v něm samé reptání a mladí lidé, kteří v něm vyrůstají, mají pocit, že o takové místo není co stát. Proto netrpělivě očekávají chvíli, kdy jej budou moci opustit a pustí se nedočkavě do širého světa, kde nebudou mít vliv domova a něžné rady rodičů.

75
AH 247-250

Rodiče, kteří by se měli snažit získat si tato mladá srdce a vést je správně, promrhají božské příležitosti, jsou slepí ke svým nejdůležitějším povinnostem a marně touží po práci ve větším misijním poli. - Zdravotní reformátor, říjen 1876

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy