EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


39. Vliv matky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

39. Vliv matky

AH 240 Matčin vliv sahá až do věčnosti - Matka může mít skromné pole působnosti, ale její vliv, ve spojení s vlivem otce, je věčný. Matčina síla k dobrému je po Bohu nejmocnější známou silou na zemi. - Dobré zdraví, březen 1880

Matčin vliv nikdy nepřestává. Je-li to vliv správný, bude charakter jejích dětí svědčit o její mravní upřímnosti a hodnotě. Její úsměv, její povzbuzení může přímo inspirovat. Jediné slůvko lásky, souhlasný úsměv, může do srdce dítěte vnést sluneční svit.

Je-li její vliv ve prospěch pravdy a ctnosti, je-li vedena božskou moudrostí, bude její život mocným činitelem pro Krista. Její vliv bude sahat přes časnost do věčnosti. Jaká to myšlenka, že matčin poklad, slova a činy nesou ovoce na věčnosti a výsledkem jejího vlivu může být spasení nebo záhuba mnohých! - ST 16. 3. 1891

Matka si ani neuvědomuje, že vliv její moudré výchovy provází její děti úskalím života tak mocně, že sahá až do života věčného, nesmrtelného. Vytváření charakteru podle božského Vzoru vyžaduje mnoho věrné, horlivé, vytrvalé práce. Tato se však vyplatí, neboť Bůh odmění veškerou usměrněnou práci ve prospěch spasení. - Dobré zdraví, červenec 1880

AH 241 Matčino myšlení a city usměrňují odkaz, který přenechá svým dětem. Zabývá-li se převážně svými city, je-li sobecká, nevrlá a přemrštěná v požadavcích, projeví se to u jejích dětí také. Tak se mnohým dostalo po matce takřka nepřekonatelného dědictví - mnoho sklonů ke zlému. Nepřítel duší chápe tuto otázku mnohem lépe než mnozí rodiče. Doléhá se svými pokušeními na matku, poněvadž ví, že neodolá-li ona, ovlivní skrze ni její dítě. Matčinou jedinou nadějí je Bůh. K Němu se může utíkat o sílu a milost a nebude prosit marně. - ST 13. 9. 1910

Křesťanská matka bude vždy ve střehu, aby poznala, jaké nebezpečí obklopuje její dítě. Uchová si vlastní duši v čistém, svatém ovzduší, ovládá svoji povahu a zásady slovem Božím a plní věrně svoje povinnosti. Povznáší se nad drobná pokušení, která na ní v denním životě dotírají. - Dopis 69 1896

73
AH 241-244

Blahodárný vliv trpělivé matky - Kolikrát za den slyší matka z úst svých nejmenších volání: Mami, mami. Matka se musí obracet hned sem, hned tam, aby vyhověla jejich prosbě. Dítě je v nesnázích a potřebuje pomoc moudré matky, která ho má vysvobodit z těžkostí. Jiné dítě má takovou radost ze svého počínání, že k tomu musí zavolat maminku a myslí, že bude mít právě takovou radost. Pochvalné slůvko potěší jeho srdíčko na celé hodiny. Matka může šířit mezi svými dětmi mnoho vzácných paprsků světla a radosti. Může své miláčky připoutat ke svému srdci tak, že jim její přítomnost bude největším výsluním na světě.

AH 242 Ale často bývá matčina trpělivost těmito nesčetnými drobnými trampotami velmi zatížena, ačkoli se to cizímu pozorovateli zdá být snadné. Nezbedné ruce a neklidné nožky působí matce spoustu práce a nesnází. Musí se velmi ovládat, aby jí z úst nevyklouzlo žádné netrpělivé slovo. Zapomíná takřka na čas a na sebe, ale tichá modlitba k soucitnému Vykupiteli uklidňuje její nervy a ona může zase důstojně ovládat sama sebe. Mluví vlídně, ale vyžaduje to od ní hodně úsilí, aby potlačila strohá slova a pocity hněvu, jež by na dlouho zmařily její vliv.

Děti jsou velmi vnímavé. Rozeznají snadno trpělivý, milující zvuk hlasu, od netrpělivého, podrážděného rozkazu, který vysušuje vláhu lásky a něžnosti v dětských srdcích. Pravá křesťanská matka nevyžene děti od sebe mrzutostí a nedostatkem soucitu a lásky. - ST 13. 10. 1877

Má vliv na mysl a vytváří povahu - Matka má zvláštní odpovědnost. Malé dítě, které se vytváří a roste z její krve, získává i její duševní a duchovní vlivy, které působí na utváření mysli a charakteru. Byla to Jochebed, hebrejská matka, která měla tak silnou víru, že se „nebála hněvu královského“ a porodila Mojžíše, vysvoboditele Izraele. Anna, žena modlitby, plná odříkání a nebeské inspirace, dala život Samuelovi, dítěti, poučovanému nebesy, později bezúhonnému soudci, zakladateli Izraelských posvátných škol. A Alžběta, příbuzná Marie z Nazareta, nejen tělesně, nýbrž i duševně byla matkou Spasitelova předchůdce. - MH 372

AH 243 Co dluží svět matkám - Den Boží zjeví, kolik svět dluží zbožným matkám za muže, kteří byli neochvějnými šiřiteli pravdy a reformace - muže, plné odvahy a zmužilosti, kteří nepodlehli ani v soužení a pokušení; muže, kteří se rozhodli, pro vysoké a svaté zájmy pravdy a Boží slávy místo světskou čest a obětovali i život. - ST 11. 10. 1910

Matky pochopte, že váš vliv a příklad působí na charakter vašich dětí; proto buďte vyrovnané, klidné, a mějte čistý charakter, který by odrážel jen ctnosti pravdy, dobra a krásy, abyste mohly splnit svou odpovědnost. - ST 9. 9. 1886

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy