EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


36. Společník svých dětí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

36. Společník svých dětí

AH 220 Věnuj dětem trochu času - Průměrný otec promrhá nejednu příležitost, kdy by mohl své děti upoutat a získat. Když se vrátí ze zaměstnání, měl by považovat za příjemnou změnu, že může strávit chvíli s dětmi. - ST 6. 12. 1877

Otcové by měli upustit od falešné důstojnosti. Měli by si odříct trochu milého času a odpočinku, a věnovat ho svým dětem. Měli by mít pochopení pro jejich drobné starosti a získat si jejich srdce poutem lásky. Tak by získali vliv nad jejich rozvíjející se myslí, a děti by si vážili jejich rady jako svatosti. - ST 6. 12. 1877

Věnujte zvláštní pozornost hochům - Otec synů by k nim měl mít zvláštní úzký vztah. Měl by jim poskytnout dobrodiní svých větších zkušeností, měl by s nimi rozprávět tak prostě a něžně, aby si je získal. Měl by jim dokázat, že má vždy na mysli jejich zájmy, jejich štěstí. - CT 128

Ten, kdo má několik chlapců, musí pochopit, že nesmí nikdy - bez ohledu na své postavení - zanedbávat péči o svěřené duše. Přivedl tyto děti na svět a proto je před nebem odpovědný za to, že vykoná vše, co je v jeho moci, aby je uchránil před neposvěcenou společností, před zlými kamarády. Neměl by nechat neposedné hochy jen na starosti matce. To je pro ni příliš velké zatížení. Musí si zařídit vše v nejlepším zájmu matky i dětí. Pro matku může být takové ovládání a moudré zacházení ve výchově jejich dětí velmi těžké. AH 221 Je-li tomu tak, měl by si otec vzít na starosti větší břemeno. Musí co nejrozhodněji usilovat o spasení svých dětí. - MS 79 1901

Vychovávejte děti k užitečnosti - Otec, jako hlava rodiny, by měl umět vychovávat své děti k užitečnosti a povinnosti. Je to jeho nejpřednější úloha. V prvých letech života je vytváření povahy převážně úkolem matky; měla by však vždy cítit, že otec s ní v tom spolupracuje. Má-li takové zaměstnání, že nemůže takřka své rodině prospět, měl by si hledat jiné, aby měl trochu času pro své děti. Zanedbává-li je, neplní věrně Bohem mu daný úkol.

Otec může mít na děti vliv, který bude silnější než lákadla světa. Měl by zkoumat sklony a povahu svých dětských svěřenců, aby rozuměl jejich potřebám a jejich nebezpečí. Pak bude moci potlačovat zlo a podporovat dobro. - RH 30. 8. 1881

Žádné postavení v povolání není tak důležité, aby omlouvalo zanedbání výchovy dětí, které mají kráčet cestou Páně. - ST 10. 9. 1894

Seznam se s rozličnými sklony - Otec nemá věnovat veškerý svůj čas zaměstnání anebo studiu knih, aby neměl čas zkoumat povahu a potřeby svých dětí. Měl by mít různé nápady, jak by se zaměstnávaly užitečnou prací, podle svých náklonností. - CT 127-128

AH 222 Otcové, věnujte svým dětem co nejvíce času. Snažte se poznat jejich různé sklony, abyste je mohli vychovávat ve shodě se Slovem Božím. Z vašich rtů nechť nikdy nevyjde slovo zmalomyslnění. Nevnášejte domů chmury. Buďte k dětem přívětiví, laskaví a milí, ovšem neprojevujte jim opičí lásku. Ať se naučí, jako všichni lidé, snášet svá drobná zklamání. Nezvykejte je, aby si k vám chodili v maličkostech stěžovat na druhé. Učte je, aby se snášely a aby se snažily udržet si důvěru a úctu i mezi sebou. - MS 60 1903

Stýkejte se s nimi ve hře, nejen v práci - Otcové, … spojte lásku a autoritu, či vlídnost a sympatie s pevnou kázní. Věnujte dětem část svého volného času. Seznamte se s nimi. Pracujte s nimi, hrajte si s nimi a získejte si jejich důvěru. Udržujte s nimi přátelství, hlavně se svými syny. Tak jim můžete velmi posloužit k dobrému. - MH 391-192

67
AH 222-225

Poučujte je v přírodě - Otec se má snažit matce usnadnit práci… Ať poukazuje (dětem) na krásné květiny, na vysoké stromy, v jejichž větvích mohou spatřovat dílo a lásku Boží. Má je poučovat o tom, že Bůh, který toto stvořil, miluje vše krásné a dobré. Kristus poukázal svým učedníkům na lilie polní a ptactvo nebeské; ukázal jim, jak Bůh o ně pečuje. Tím jim ukázal, jak se postará o člověka, který znamená víc než ptactvo nebo květiny. Povězte dětem, že kdybychom promarnili sebevíce času na své okrášlení, náš vzhled by se nikdy nevyrovnal co do krásy a něžnosti ani té nejprostší polní květince. Tak se jejich mysl může odpoutat od vyumělkování k přirozenosti. Mohou poznat, že Bůh jim tyto krásné věci dal pro radost, a že si přeje, aby Mu věnovali nejlepší a nejposvátnější city srdce. - Křesťanská střídmost, 70

Může si je vzít na zahradu a ukázat jim rozvíjející se poupata, jakož i rozličné zbarvení květů. Těmito prostředky jim může dát nejdůležitější naučení o Stvořiteli. Může jim otevírat knihu přírody, kde se Boží láska projevuje v každém stromu, v každé květině a ve stéblu trávy. Může na jejich mysl zapůsobit skutečností, že když se Bůh stará o stromy a květiny, bude tím více pečovat o stvoření, učiněné ke svému obrazu. Může je v útlém věku vést k tomu, aby poznaly, že Bůh si přeje, aby děti byly hodné, aby neměly žádné umělé ozdoby, nýbrž krásu charakteru, kouzlo laskavosti a něžnosti, jež naplní jejich srdéčka radostí a štěstím. - ST 6. 12. 1877

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy