EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. Jaký manžel být nemá

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

37. Jaký manžel být nemá

AH 224 Muž, který čeká, že žena ponese dvojnásobné břímě - Většinou jsou v rodinách děti různého věku, z nichž některé potřebují nejen pozornost a moudru kázeň matky, nýbrž i přísnější, avšak laskavý vliv otce. Málo otců uznává důležitost této věci. Zanedbávají svou povinnost a tím nesmírně zatěžují matku. Současně si však myslí, že mohou kritizovat a odsuzovat její jednání. Ubohá žena a matka se často pod tíhou odpovědnosti a kritiky cítí vinna a dělá si výčitky za to, co učinila nevinně nebo z nevědomosti, ačkoli to bylo z daných okolností to nejlepší. Ačkoli manžel by měl uznat a schválit její neúnavné úsilí a tím ji potěšit, on svoji povinnost přehlíží a myslí, že musí splnit jeho i její povinnost k jeho uspokojení bez ohledu na překážky. To jí působí mnoho starostí a výčitek. - ST 6. 12. 1877

Mnohý manžel nechápe a neoceňuje dostatečně starosti a svízele své manželky, která je většinou po celý den připoutána k domácím, opakujícím se povinnostem. Vrací se domů mrzutý a nepřinese rodině sluneční svit. Není-li jídlo hotovo, hledá chybu na znavené ženě, která je často hospodyní, ošetřovatelkou, kuchařkou a služebnou. Puntičkářský manžel snad přivolí, aby vzal do náručí neklidné dítě, jen aby žena mohla klidně připravit pokrm. Je-li však dítě u otce nepokojné a vrní, málokdy má dojem, že by mu měl být chůvou a měl se snažit je uklidnit. Nepozastaví se nad tím, kolik hodin musela matka snášet mrzutost dítěte, ale volá netrpělivě: „Tu máš, mámo, vezmi si to děcko.“ Copak to není právě tak jeho dítě? Není mravně vázán trpělivě pomáhat nést břímě výchovy svých dětí? - ST 6. 12. 1877

Manžel diktátor a vládce - rada: -- Byl bys mnohem šťastnější, kdyby sis nemyslel, že máš jako manžel a otec naprostou autoritu. Praxe dokazuje, že si špatně vykládáš své postavení - domácího pojítka - manžela. Jsi nervózní a diktátorský a často projevuješ nedostatek soudnosti. Tvůj názor nemůže v takové chvíli obstát před tvojí ženou a před dětmi. Jakmile jednou něco řekneš, jsi málokdy ochoten to odvolat. Jsi rozhodnut provádět své, i když často nejednáš správně a měl bys to uznat. Potřebuješ mnohem více lásky, shovívavosti a méně umíněnosti, aby bylo jak v slovech, tak v jednání po tvém. Svým chováním nespojuješ rodinu, nýbrž uvádíš do nesnází a utlačuješ ji….

68
AH 225-228

Tím, že se snažíš nutit ostatní, aby do puntíku prováděli tvoji vůli, naděláš často více škody, než kdybys ustoupil. To platí i tehdy, když tvé názory jsou samy o sobě správné, ovšem v mnohém směru ani nejsou; jsou přemrštěné, protože jsi zvláštní; AH 226 proto činíš nátlak v nesprávné věci a počínáš si přísně, nerozumně. - Dopis 19a 1891

Máš na správu domácnosti zvláštní názory, Projevuješ nezávislou samovládcovskou moc, jež nesnáší svobodu vůle. Myslíš si, že stačí, když jsi hlavou rodiny a že tvoje hlava dokáže hýbat všemi členy, tak jako stroj se pohybuje v rukou lidí. Diktuješ, a děláš si nárok na autoritu. To se nebesům nelíbí a soucitní andělé jsou zarmoucení. Chováš se v rodině tak, jako bys jen ty dovedl spravovat rodinu. Uráží tě, že tvoje manželka se odvažuje odporovat tvému názoru anebo pochybovat o tvém rozhodnutí. - 2T 253

Mrzutí a bručiví mužové - Mužové, dejte svým ženám možnost duchovně žít… U mnohých se tak dlouho projevuje mrzutost, až jsou jako velké děti. Neopouštějí tuto část svého dětství. Pěstují tyto city, dokud si svými bručivými poznámkami nezničí život. Ovšem tím současně ničí i život ostatních. Mají ducha Izmaelova, jehož ruka byla proti všem a ruce všech proti němu. - Dopis 107 1898

Sobecký a mrzutý manžel - Bratr B má takovou povahu, že nemůže vnést do rodiny světlo. Zde má dobrou možnost začít znovu. Místo, aby byl světelným paprskem, je mračnem. Je příliš sobecký, než aby členy své rodiny pochválil, v prvé řadě tu, jíž by měla patřit jeho láska a něžná úcta. Je mrzutý, netrpělivý, diktátorský. Jeho slova bývají bodavá a zanechávají rány. AH 227 Ovšem, on se nesnaží je zahojit tím, že by chybu doznal a vyznal svoje poklesky…

Bratr B by měl být mírnější, měl by se cvičit v ušlechtilosti a v rytířském chování. Měl by být velmi jemný a něžný ke své ženě, která mu je v každém směru rovná. Neměl by vyslovit nic, co by její srdce zarmoutilo. Měl by začít s dílem reformace doma. Měl by být něžný a měl by překonávat hrubé, strohé, necitelné a nemilé povahové rysy. - 4T 36-37

Mrzutý, sobecký a zpupný manžel a otec není jen sám nešťastný, ale vrhá stín na všechny obyvatele domova. Výsledek si ponese sám; uvidí, jak jeho nelaskavá nálada způsobí skleslost a tělesnou slabost u jeho manželky a jak zničí i jeho děti. - MH 374-375

Sobecký a nesnášenlivý manžel - Čekáš od své ženy a od dětí příliš mnoho. Příliš mnoho kritizuješ. Kdybys sám byl laskavý a šťastný a kdybys s nimi mluvil přívětivě a vlídně, vnesl bys do svého obydlí sluneční jas místo mračen, starostí a neštěstí. Jsi velmi domýšlivý na své názory, které bývají extrémní. Nejsi ochoten uznat názor své ženy, který má rovněž v rodině platnost. Nenaučil ses respektovat svoji ženu, ani jsi nevychoval děti, aby si vážily jejích náhledů. Nepovažuješ ji za sobě rovnou, ale raději jsi vzal otěže vlády do svých rukou sám a pevně je držíš. Nejsi něžný a soucitný. Chceš-li však být vítězem a chceš-li mít v rodině Boží požehnání, musí tyto ctnosti mít. - 4T 253

AH 228 Muž, který přehlíží křesťanskou zdvořilost - Považuješ laskavost, něžnost a sympatie za slabost a myslíš si, že je to pod tvoji důstojnost, když mluvíš se svojí ženou něžně, laskavě a mile. Pleteš si pojmy pravé mužnosti a důstojnosti. Kdo zapomíná na dobré skutky, dokazuje slabost a povahové kazy. To, co ty považuješ za slabost, považuje Bůh za pravou křesťanskou zdvořilost, kterou by měl mít každý křesťan. Takového ducha měl totiž Ježíš Kristus. - 4T 256

Manžel má mít lásku a něžnost - Je-li manžel tyranský a kritický k jednání své ženy, nemůže si udržet její úctu a lásku, a manželský svazek jí bude odporný. Nebude svého muže milovat, poněvadž se nesnaží být příjemný. Manželé mají být pečliví, starostliví, pozorní, věrní a soucitní. Mají prokazovat lásku a sympatie… Má-li muž ušlechtilou povahu, čistotu srdce, vznešenost mysli, jež musí mít každý

69
AH 228-233

křesťan, projeví se to v manželství… Bude se snažit udržet ženino zdraví a odvahu. Bude se snažit mluvit potěšující slova a tvořit v rodině pokojné ovzduší.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy