EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


35. Neste starosti společně

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

35. Neste starosti společně

AH 216 Otec nemůže svoji povinnost předat - Otec nemůže své povinnosti k dětem přenést na matku. Plní-li oba své povinnosti, má jich tak dost. Pouze jednotnou spoluprací může otec a matka vykonat dílo, které jim Bůh svěřil. - FE 69

Otec se nemá vymlouvat a má vykonat svůj díl výchovy dětí k životu a nesmrtelnosti. Musí se na odpovědnostech podílet. Oba mají své závazky, otec i matka. Rodiče se musí mít rádi, a respektovat se a pak mohou čekat, že tyto vlastnosti se projeví u dětí. - ST 22. 7. 1889

Otec má milými slovy a vlídným pohledem matku povzbudit a podpořit v její namáhavé práci. - ST 13. 9. 1877

65
AH 216-219

Snaž se ženě v jejím zápase pomáhat. Dej si pozor na svá slova, chovej se ušlechtile, zdvořile, něžně a nepřijdeš o odměnu. - 2T 84

Něžná pomoc usnadní břímě matky - Otec má bez ohledu na své postavení na své trampoty přicházet domů se stejným úsměvem a milým hlasem, jako by celý den vítal návštěvníky a cizince. Žena musí pocítit, že se může spolehnout na velkou lásku svého manžela - že jeho paže ji posilní a podpoří v jeho starostech a pracích, že ji svým vlivem povzbudí - a její břímě bude o polovinu lehčí. Nejsou děti právě tak jeho jako její? - Křesťanská střídmost, 70

AH 217 Žena si snad naloží břemena, o nichž se domnívá, že jsou důležitější, než aby pomohla manželovi v jeho odpovědnosti; totéž platí i o manželovi. Něžná pomoc je velmi cenná. Manžel mívá ve zvyku, že chodí z domu a vrací se spíše jako nájemník, než jako manžel rodinného kruhu. - MS 80 1898

Domácí povinnosti jsou posvátné a důležité, ale často bývají provázeny jednotvárností. Nesčetné starosti a trampoty působí podrážděnost, nedojde-li ke změně a milému oddechu, které manžel a otec často … může dopřát, chce-li - nebo lépe řečeno - nebo kdyby to uznal za nutné a žádoucí. Život matky v prostém všedním životě je ustavičnou obětí. Neocení-li muž její nesnadné postavení a nepodporuje jí, je její život ještě těžší. - ST 6. 12. 1877

Buď ohleduplný k slabé ženě - Manžel má o svoji rodinu jevit velký zájem. Zvlášť však musí být něžný k citům slabé ženy. Může uzavřít dveře mnohé nemoci. Vlídná, přívětivá a povzbuzující slova budou účinnější než největší lék. Dodají odvahy skleslému a zmalomyslněnému srdci, a laskavé činy a povzbuzující slova vnesou do rodiny tolik slunce a štěstí, že se desateronásobně vyplatí. Manžel by měl mít na mysli, že větší část výchovy spočívá na bedrech matky, která musí ovlivňovat jejich mysl. A jsou to jeho děti. Měl by ji povznášet k nebesům, kde je síla, pokoj a posléze odpočinutí pro zemdlené. Nemá se vracet domů zamračený. AH 218 Má svou přítomností vnášet do rodiny jas slunce. Má povzbuzovat svoji ženu, aby pozvedla zrak a věřila v Boha. Společně se mohou odvolat na Boží zaslíbení a mohou přinést rodině hojnost požehnání. - 1T 306-307

Postupuj „poznenáhlu“ - Mnohý manžel a otec by se měl poučit od pečlivého pastýře. Když měl Jákob podniknout rychlou a nesnadnou cestu, odpověděl: „Děti jsou útlé a mám s sebou březí ovce i krávy. Kteréžto budou-li hnány přes noc jeden den, pomře mi všechen dobytek“. „Já pak poznenáhlu se poberu tak, jakž bude moci jíti stádo, které před sebou mám, a jak postačiti budou moci děti.“

Manžel a otec by měl vést svoji životní družku tak, „pozvolna“, aby mu stačila. Ať se ve světské honičce za bohatstvím a mocí naučí zvolnit krok a potěšit i podepřít bytost, která s ním kráčí ruku v ruce….

Manžel má být ke své ženě vlídný a něžný. Chce-li, aby byla radostná a svěží, aby byla v rodině sluníčkem, musí ji pomáhat nést břemena. Jeho laskavost a milá zdvořilost jí budou vzácným povzbuzením, a štěstí, jež rozsévá, přinese i jemu radost a pokoj.

Nedostává-li se matce potřebné péče a potěšení, musí-li se přepracovávat, vyčerpávat starostmi a zármutkem, nebudou ani její děti mít dostatek životnosti, duševní pružnosti a kypícího zdraví, jak by potřebovaly. AH 219 Mnohem lepší je usnadňovat matce život, působit jí radost, uchránit ji před nedostatkem, únavnou prací a drtící starostí. Pak i dítky zdědí dobrou konstituci a budou se moci s vlastní silou rvát se životem - MH 374

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy