EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


32. Zpracovávejte zahradu srdce

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

32. Zpracovávejte zahradu srdce

AH 200 Rodiče jako zahradníci - Pán svěřil rodičům vážný, posvátný úkol. Mají na starosti obdělávání půdy srdce. Tím mohou být Božími spolupracovníky. Očekává od nich, že budou střežit a pečlivě obdělávat zahradu srdcí svých dětí. Mají mít dobré símě a vyplet nevhodný plevel. Je nutné vykořenit každý povahový kaz, každý sklon ke zlému, aby nezmařily krásu charakteru. - MS 138 1898

Rodiče, váš domov je prvým polem, na němž máte pracovat. Vzácné rostliny domácí zahrady potřebují v prvé řadě vaší péče. Musíte bdít nad dušemi, z nichž máte vydat počet. Věnujte se pečlivě své práci, její podstatě, jejímu vztahu a výsledkům. - ST 1. 7. 1886

Máte přímo doma malou zahrádku na obdělávání, a Bůh bude od vás vyžadovat z této práce počet. - RH 15. 9. 1891

Obdělávání zahrady - Dnešní tendence ve světě je nechat mládež, aby si dělala po svém. A ne-li v raném věku, tak až budou mít 16-18 let, přijdou k rozumu, opustí své zlozvyky a stanou se posléze užitečnými muži a ženami. Jaký to omyl. Dovolují po léta, aby nepřítel obdělával zahradu srdce; trpí

60
AH 201-204

AH 201 nesprávné zvyklosti, a v mnoha případech nepomůže žádná pozdější práce na této půdě…

Někteří rodiče dovolí, aby si jejich děti zvykly na špatnost, která se projevuje všude v životě. Vinu mají rodiče. Tyto děti snad tvrdí, že jsou křesťané. Nezapůsobí-li však na ně zvláštní milost Boží a neučiní-li nápravu ve svém životě, projeví se jejich dosavadní zvyky v celém jejich životě. Jejich povaha bude taková, jak ji rodiče trpěli. - 1T 403

Nesmíme mladým trpět, aby poznávali dobro i zlo bez výběru, v domnění, že v budoucnu zvítězí dobro a zlo ztratí svůj vliv. Zlo poroste rychleji než dobro. Je možné, že po mnoha letech se zlo vykoření; ale kdo vezme na sebe toto riziko? Čas je krátký. Mnohem snadnější a bezpečnější je zasévat do dětských srdcí čisté, dobré símě, než později vytrhávat plevel. Dojmy v mladé mysli lze později těžko smazat. Jak je proto důležité, aby tyto dojmy byly správné, aby se pružné schopnosti mládeže usměrňovaly pravým způsobem. - Křesťanská střídmost, 138-139

Setba a plevel - Půda dětského srdce musí být v nejranějším věku pečlivě připravována pro déšť Boží milosti. Símě pravdy musí být zaséváno pečlivě a jemně obděláváno. A Bůh, který odmění všeliké úsilí, podnikáme-li v Jeho jménu, vloží do zasetého semene život; a ukáže se nejprve stéblo, potom klas, pak plné zrno v klasu.

Rodiče jsou často hříšně nedbalí a satan seje své símě do srdcí dětí. Výsledkem toho je hanba a zármutek. Dnešní svět postrádá pravou zbožnost, poněvadž rodiče nemají s dětmi doma úzké společenství. AH 202 Nechránili je před společností bezstarostných a bezohledných lidí. Proto děti odcházejí do světa a rozsévají símě smrti. - MS 49 1901

Je velmi důležité, aby nezapomínali na poučování, na vytrhávání bezcenných a jedovatých rostlin. Ponechají-li je, vyrostou a udusí vzácné rostliny mravních zásad a pravdy. - RH 14. 4. 1885

Zůstane-li pole neobděláno, zaručeně se objeví zhoubný plevel, kterého se lidé zbaví velmi nesnadno. Potom musí být půda obdělána a plevel vytrhán, aby vzácné rostliny mohly růst. Nejdříve však musí dojít k pozorné setbě. Zanedbají-li matky setbu vzácného semene a pak čekají sklizeň dobrého zrní, budou zklamány; neboť sklidí trní a bodláčí. Satan je neustále na stráži, aby mohl sít símě, jež vzejde a přinese bohatou, ďábelskou žeň. - MS 43 1900

Při práci s dětmi musíme projevit neochvějnou bdělost. Satan se všemožně snaží působit na jejich náladu a projevy vůle již od narození. Jejich bezpečí je závislé na moudrosti a bdělé péči rodičů; Musí v lásce a bázni Boží usilovat o to, aby dříve obdělali zahradu srdce, oseli ji dobrým, správným semenem dokonalých zvyků a lásky i bázně Boží. - MS 7 1899

Přirozená krása - Rodiče a učitelé mají usilovat o získání moudrosti, kterou jim Ježíš chce ochotně dát. Vždyť mají v rukou lidskou mysl v nejzajímavějším a nejpřístupnějším období rozvoje. Mají tak usměrňovat sklony mládeže v každém údobí života, aby představovala přirozenou krásu, přiměřenou věku. AH 203 Tato se má postupně rozvíjet, jak je tomu u rostlin a zahradních květin. - 6T 204-205

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy