EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


31. Láska přináší bezpečí

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

31. Láska přináší bezpečí

AH 195 Moc lásky - Činitelé lásky mají předivnou moc, poněvadž jsou z Boha. Mírná odpověď, jež „odvrací hněv“, láska, která je „trpělivá a přívětivá“, láska, jež „přikrývá množství hříchů“ - kéž bychom se jí naučili, aby náš život byl naplněn uzdravující mocí! Jak by se život změnil a země by se stala obdobou a předchutí nebes.

Tato vzácná naučení se mají podávat tak prostě, aby je mohly pochopit i malé děti. Srdce dítěte je něžné a tvárné; když se my starší „staneme dětmi“, naučíme-li se Spasitelově prostotě, něžnosti a lásce, nebude pro nás nesnadné dotknout se srdcí našich maličkých a naučit je uzdravující službě lásky. - Ed 114

Ze světského hlediska znamenají moc peníze, ale z křesťanského hlediska je láska mocí. Do této zásady jsou zahrnuty rozumové i duchovní schopnosti. Čistá láska má zvláštní sklon ke konání dobra a nedokáže nic jiného. Zabraňuje nesouladu a bídě a přináší nejvyšší štěstí. Bohatství je často ničivé a zhoubné; síla dovede ublížit, ale pravda a dobrota jsou vlastnictvím čisté lásky. - 4T 138

Láska je rostlina, jež musí být pěstována - Domov má být místem nejčistších a nejvznešenějších citů. Pěstujte vytrvale na každý den pokoj, soulad a štěstí, až budou tyto vzácné ctnosti v srdcích všech členů rodiny. Rostlina lásky musí být pečlivě pěstována, aby nezašla. AH 196 Musíme pěstovat každou dobrou zásadu, kterou chceme mít v duši. Je nutné vykořenit to, co satan seje do srdce - závist, žárlivost, podezírání, pomlouvání, netrpělivost, předsudky, sobectví, lakomství a marnivost. Ponecháme-li tyto nectnosti v duši, přinesou ovoce, které mnohého poskvrní. Ach, kolik lidí pěstuje jedovaté rostliny, jež vytlačí vzácné plody lásky a pošpiní duši. - ST 20. 6. 1911

Vzpomeňte si na vlastní dětství - Nebuďte ke svým dětem jen přísní, nezapomínejte na své dětství a na to, že jsou to děti. Nečekejte od nich, že budou dokonalé, ani se z nich nesnažte vytvořit najednou muže a ženy v jednání. Učiníte-li to, uzavřete si k nim přístup a doženete je k tomu, že otevřou dveře zhoubným vlivům, jiným lidem, kteří otráví jejich mladou mysl dříve, než si vy uvědomíte jejich nebezpečí….

Rodiče by neměli zapomínat na své dětství, jak tehdy toužili po sympatiích a po lásce a jak byli nešťastní, když byli káráni a mrzutě hubováni. Měli by ve svých citech znovu omládnout, aby dovedli pochopit potřeby svých dětí. - 1T 387-388

Děti potřebují slyšet něžná, povzbudivá slova. Jak snadno mohou matky říci dětem vlídná a laskavá slova, jež budou srdcím těchto maličkých slunečním paprskem a ony zapomenou na své trampoty. - RH 9. 7. 1901

Rodiče, věnujte svým dětem lásku; lásku v kojeneckém věku, lásku v dětství, lásku v mládí. Nečastujte je zamračenými pohledy. Buďte usměvaví. - MS 129 1898

AH 197 Děti mají vyrůstat ve slunném prostředí - Dostanou-li se děti do těžkostí, musíme je ukonejšit. Dětem od kojeneckého věku do doby dospívání se obvykle nedostává tolik pozornosti, jak zasluhují. Potřebujeme matky, jež by tak vedly děti, aby se považovaly za členy rodiny. Matky by měly s dětmi mluvit o jejich nadějích a trampotách. Rodiče, pamatujte si, že děti mají přednost před cizími. Mají vyrůstat ve slunném prostředí, pod vedením matky. - MS 127 1898

Pomáhejte dětem vítězit… Obklopte je ovzduším lásky. Tak podmaníte jejich sklony k umíněnosti. - MS 114 1903

Kdy potřebují děti raději lásku než pokrm - Mnohé matky hanebně zanedbávají své děti, aby získaly čas na ozdobu svých šatů nebo na zbytečné přikrášlování šatiček pro děti. Když jsou děti unavené a skutečně potřebují mateřskou péči, nikdo se o ně nepostará anebo dostanou jíst. Nejen, že jídlo nepotřebovaly, ale toto jim přímo uškodilo. Potřebovaly matčino konejšivé pohlazení a objetí. Každá

59
AH 197-200

matka má mít čas, aby mohla dětem prokazovat tyto drobné něžnosti, které jsou tak důležité v raném i pozdějším dětství. Tak si matka získá srdce dětí a spojí své štěstí s jejich štěstím. Je jim tím, čím je nám Bůh. - MS 43 1900

Uspokojte rozumná přání - Dejte dětem vždy znát, že je máte rádi, a že pracujete v jejich zájmu, že vám záleží na jejich štěstí a že chcete dělat jen to, co je pro jejich dobro. Vyhovte, kdykoli to jen je možné, jejich rozumným přáním. - 4T 140

AH 198 Neukvapujte se v jednání s dětmi. Spojte autoritu s něžností. Pěstujte vše dobré krásné, zjevujte jim Krista a ony budou toužit po vyšších hodnotách. Ač jim odřeknete to, co by jim škodilo, dejte jim znát, že je milujete a že je chcete obšťastnit. Čím jsou méně hodné, tím více si dejte záležet na tom, abyste jim dokazovali lásku. Jakmile dítě má důvěru, že usilujete o jeho štěstí, láska strhne veškeré přehrady. Tak jedná Spasitel s člověkem a tato zásada se musí uplatnit i v církvi. - MS 4 1890

Láska se musí projevit - V mnoha rodinách si lidé nedostatečně prokazují vzájemnou lásku. Není třeba sentimentality, ale jejich potřeba projevovat lásku a něžnost ryzím, čistým, důstojným způsobem. Mnozí rozhodně pěstují tvrdost srdce a dokazují slovem i činem satanovu stránku povahy. Mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi bratřími a sestrami má být něžná láska. Netrpte žádná ukvapená slova a nebuďte ani dojem nedostatečné vzájemné lásky. Povinností každého člena rodiny je, aby byl přívětivý a laskavý. - ST 14. 11. 1892

Pěstujte něžnost, laskavost a lásku, jež se projevuje v drobných pozornostech, řeči a v promyš-leném jednání. - Učitel mládeže, 21. 4. 1886

Jak nejlépe vychováváme děti, aby si vážily otce a matky? Když budou mít možnost vidět, jak je otec něžně pozorný k matce a jak si matka váží otce a má k němu úctu. AH 199 Budou-li děti vidět lásku u svých rodičů, naučí se poslouchat páté přikázání a dbát naučení: „Dítky, poslouchejte rodičů svých v Pánu; nebo to je spravedlivé.“ - RH 15. 11. 1892

Ježíšova láska se má odrážet na rodičích - Jakmile matka získá důvěru svých dětí a naučí je lásce a poslušnosti, dala jim první lekci křesťanského života. Musí milovat, poslouchat svého Spasitele a důvěřovat Mu, tak jako milují, poslouchají své rodiče a důvěřují jim. Láska, kterou rodiče projevují svému dítěti věrnou péčí a správnou výchovou, je slabým obrazem Ježíšovy lásky k jeho věrnému lidu. - ST 4. 4. 1911

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy