EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


33. Zaslíbení Božího vedení

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

33. Zaslíbení Božího vedení

AH 204 Sladká blízkost Božského přítele - Váš soucitný Vykupitel vás sleduje sympaticky a s láskou, je hotov slyšet vaše modlitby a kdykoli vám pomoci. Zná starosti mateřského srdce a je nejlepším matčiným přítelem v každé tísni. Jeho věčné rámě podpírá bohabojnou věrnou matku. Když žil na zemi, zápasila jeho matka s chudobou, měla mnoho velkých starostí a nesnází. Cítí proto s každou křesťan-

61
AH 204-206

skou matkou v jejích starostech a úzkostech. Spasitel, který podstoupil velkou cestu, aby ulevil ustrašenému srdci ženy, jejíž dcera měla zlého ducha, uslyší matčiny modlitby a požehná jejím dětem.

Ten, který vrátil vdově jejího jediného syna, který byl nesen na hřbitov, je i dnes dojat bolem zarmoucené matky. Ten, který soucitně plakal u hrobu Lazara, a vrátil Marii a Martě jejich bratra, ten který odpustil Marii Magdaléně; ten, který myslel na svoji matku, když visel ve smrtelných mukách na kříži; ten, který se zjevil plačícím ženám a svěřil jim jako prvým poslům poselství o zmrtvýchvstalém Spasiteli - je i dnes nejlepším Přítelem ženy a chce ji pomoci ve všech životních otázkách. - ST 9. 9. 1996

Žádné dílo se nemůže vyrovnat práci křesťanské matky. Koná svoji práci u vědomí, co to značí, vychovávat děti v bázni a napomínání Páně. Jak často se jí bude zdát břímě těžší, než je možno unést; AH 205 a jak pozná vzácnou přednost, že je může na modlitbě přinést soucitnému Spasiteli! Může mu své břímě složit k nohám a najde v jeho přítomnosti sílu, která ji povzbudí a dodá ji radosti, naděje, odměny a moudrosti v nejtěžších chvílích. Jak milé je pro ustaranou matku vědomí takového Přítele ve všech nesnázích! Kdyby matky častěji šly ke Kristu a plněji Mu důvěřovaly, bylo by jejich břímě lehčí a jejich duše by si odpočinula. - ST 13. 9. 1877

Bůh na nebi slyší vaše modlitby - Bez Boží pomoci nemůžete své děti vychovat, jak se patří, neboť padlá Adamova přirozenost vždy usiluje o nadvládu. Srdce musí být připraveno pro zásady pravdy, aby se v duši zakořenily a nalezly v životě výživu. - RH 25. 10. 1892

Rodiče, pochopte, že budete-li se ve výchově svých dítek řídit Božími pokyny, obdržíte moc shůry. Dostane se vám velkého požehnání; neboť tím, že učíte, učíte se sami. Vaše děti získají zachováváním cest Páně poznání, jež jim umožní vítězství. Jsou schopny překonávat přirozené a zděděné sklony ke zlému. - RH 6. 6. 1899

Rodiče, pracujete s neochvějnou zmužilostí v zájmu svých dětí? Bůh v nebesích sleduje vaši úzkost, vaši horlivou snahu a ustavičnou bdělost. Slyší vaše modlitby. Vychovávejte své dítky trpělivě a něžně pro Pána. Celé nebe má zájem o vaši práci… Bůh se s vámi spojí a bude vaše úsilí korunovat úspěchem. - RH 29. 1. 1901

Když se dětem snažíte vysvětlovat pravdy spasení a poukazovat jim na Krista jakožto osobního Spasitele, andělé jsou vám po boku. Hospodin dá otcům a matkám milost, aby ve svých maličkých vzbudili zájem o příběh Děťátka z Betléma, který je skutečně nadějí světa. - DA 517

AH 206 Proste a vezmete - Rodiče musí ve svém důležitém úkolu prosit a pak se jim dostane Boží pomoci. Rodiče si nesmí zoufat ani tehdy, není-li jejich charakter, jejich zvyky a obyčeje nejlepší; dostane-li se jim v dětství a v mládí takových příkladů, že se jejich charakter nevyvinul nejlépe, proměňující Boží moc může přetvořit zděděné a vypěstované sklony; neboť Ježíšovo náboženství povznáší: „Znovuzrodit se“ znamená přetvořit se, stát se novým stvořením v Kristu Ježíši. - RH 13. 4. 1897

Poučujme své dítky o pravdách Písma. Budete-li volat, Pán odpoví. Řekne: Zde jsem, co si přeješ? Nebesa jsou spojena se zemí, aby každá duše mohla splnit své poslání. Pán tyto děti miluje. Přeje si, aby byly vychovány tak, aby chápaly své vznešené poslání. - MS 31 1909

Duch svatý povede - Matka má cítit potřebu vedení Ducha svatého, aby sama dokonalou zkušenost podrobení se vůli a cestě Páně prožila. Pak se může z milosti Kristovy stát moudrou milující učitelkou. - CT 128

Kristus učinil vše, aby se všem rodičům, vedeným Duchem svatým dostalo síly a milosti, aby mohli být doma učiteli. Tato výchova a kázeň v domově bude mít tvárný, budující vliv. - MS 36 1899

62
AH 206-208

Božská síla ve spojení s lidským úsilím - Boží síla je zbytečná bez lidského úsilí. Bůh bude pracovat mocně tam, kde rodiče v důvěrné oddanosti pochopí svoji posvátnou odpovědnost a snaží se vychovávat své dítky správně. Bude spolupracovat s rodiči, kteří vychovávají své děti pečlivě a s modlitbou a usilují o své spasení i o spasení svých dětí. Bude v nich působit chtění i činění podle dobré libé vůle své. - ST 25. 9. 1901

Pouhé lidské snažení nestačí, abyste ve svých dětech vytvořili dokonalý charakter pro nebesa. Avšak s Boží pomocí můžete vykonat velkolepé a svaté dílo. - RH 25. 10. 1892

Jakmile se ujmete v Boží síle povinností rodičů, rozhodněte se pevně, že nikdy nepolevíte, ani neopustíte své stanoviště a budete se snažit ze svých dětí učinit to, čím je Pán chce mít. Získáte tím Boží souhlas. Ví, že děláte to nejlepší a rozhojní vaše síly. Učiní sám to, co nedokáže otec a matka, bude spolupracovat s moudrým, trpělivým, usměrněným úsilím bohabojné matky. Rodiče, Bůh nechce vykonat dílo, které máte v domově vykonat vy. Nesmíte propadnout nečinnosti a stát se línými služebníky, aby vaše děti mohly být zachráněny před zlem, obklopujícím je ve světě. - RH 10. 7. 1888

V těžkostech se držte Ježíše - Rodiče, střádejte si paprsky Božského světla, jež vám svítí na cestu. Kráčejte ve světle jako Kristus. Budete-li se snažit chránit své děti a držet své postavení na cestě k svatosti, přijdou na vás ty nejtěžší zkoušky. Ale nepovolte. Držte se Ježíše. On praví: Drž se mé síly, abys měl se mnou pokoj, a učiníš se mnou příměří.“ AH 208 Nesnáze přijdou. Narazíte na překážky. Hleďte vytrvale na Ježíše. Tažte se v každé tísni: Pane, co mám teď činit? - MS 67 1901

Čím větší je boj, tím více (rodiče) potřebují pomoc od nebeského Otce a tím větší vítězství dosáhnou. - RH 30. 8. 1881

Pracujte u víře - Rodiče mají konat svěřené dílo s láskou, jako věrní správcové rozličné milosti Kristovy. Očekává od nich, že zůstanou věrni. Musí vše podnikat u víře. Musí se ustavičně modlit, aby Bůh dal jejich dětem milost. Nesmí se nikdy ve své práci unavit, nesmí být netrpěliví ani mrzutí. Musí být úzce spjati se svými dětmi a s Bohem. Pracují-li rodiče trpělivě a s láskou, snaží-li se pomáhat upřímně svým dětem k dosažení nejvyšší úrovně čistoty a střídmosti, budou mít úspěch. - MS 138 1898

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy