EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


30. Rodinné společenství

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

30. Rodinné společenství

AH 190 Rodiče se mají s dětmi seznámit - Mnozí rodiče nechápou své děti a ve skutečnosti je neznají. Často je mezi nimi velká propast. Kdyby se rodiče více vžili do pocitů svých dětí a snažili se poznat, co mají v srdci, mělo by to na ně blahodárný vliv. - 1T 396

Otec a matka mají spolu úzce spolupracovat, Mají se stát společníky svých dětí. - MS 45 1912

Rodiče mají zkoumat, jak si nejlépe a neúspěšněji získají důvěru svých dětí, aby je mohli vést správnou cestou. Mají v domácnosti odrážet sluneční zář lásky. - RH 30. 8. 1891

Povzbuzení a pochvala - Malé děti mají rády společnost a málokdy se dovedou potěšit samy. Touží po soucitu a něžnosti. Myslí si, že jejich radosti jsou i radosti matky a je pro ně samozřejmé, že jdou k ní se svými radostmi i trampotami. Matka nemá zaujmout lhostejný postoj k věcem, které jsou pro ni malicherné, pro děti však krajně významné, aby neranila jejich citlivá srdíčka. Cení si jejích sympatií a jejího souhlasu. Uznalý pohled, slůvko povzbuzení či pochvaly, bude pro jejich srdce svit slunce a přinese jim často štěstí na celý den. - MH 388

AH 191 Rodiče důvěrníky dětí - Rodiče mají děti povzbuzovat, aby k nim měly důvěru a aby k nim přicházely s jejich zármutkem, se svými drobnými nesnázemi a trampotami. - 1T 387

Děti by si ušetřily mnoho zlého, kdyby byly důvěrnější ke svým rodičům. Rodiče by je měli podporovat, aby k nim byly otevřené a upřímné, aby k nim přicházely se svými těžkostmi a tehdy, když si nevědí rady. Mají se rodičům svěřit se svými názory a radit se s nimi. Kdo může tak dobře vidět nebezpečí a poukázat na ně, jako zbožní rodiče? Kdo může chápat zvláštní temperament vlastních dětí jako oni?

57
AH191-194

Dětem může nejlépe poradit matka, jež od dětství sleduje každé hnutí jejich mysli a zná jejich sklony. Kdo nejlépe ví, které povahové rysy je nutno brzdit, jako matka za pomoci otce? - 1T 392

„Nemám čas“ - „Nemám čas“, říká otec, „nemám čas, věnovat se výchově svých dětí, nemám čas na společenské a rodinné pobavení.“ Tak jsi na sebe neměl brát odpovědnosti rodiny. Tím, že je připravuješ o čas, který jim právem náleží, okrádáš je o výchovu, kterou bys jim měl poskytnout. Máš-li děti, musíš spolu s matkou působit na vývoj jejich povahy. - FE 65-66

Mnohá matka si povzdechne: „Nemám čas na své děti.“ Potom - pro Krista - věnuj méně času svému oděvu. AH 192 Zanedbej ozdobování svého zevnějšku. Zanedbej raději i návštěvy a přestaň vytvářet spoustu různých chodů. Ale nikdy, nikdy nezanedbávej své děti. Proč by měly být ve pšenici plevy? Nic nesmí vstoupit mezi tebe a nejlepší zájmy tvých dětí. - ST 3. 4. 1901

Matka má mnoho starostí a někdy si myslí, že nemůže trpělivě poučovat své nejmenší a věnovat jim svou lásku a sympatie. Nesmí však zapomenout, že nenajdou-li děti u svých rodičů a doma to, co ukojí jejich touhu po soucitu a společenství, najdou si jiné zdroje, jež mohou ohrozit jejich mysl i povahu. - MH 389

Pracujte se svými dětmi a hrajte si s nimi - Věnujte svým dětem pár hodin volného času, pracujte s nimi, hrajte si s nimi a získejte si jejich důvěru. Pěstujte s nimi přátelství. - CT 124

Rodiče, věnujte svým dětem večery. Odložte s prací i své starosti a trampoty a udělejte si volno. - Křesťanská střídmost, 65

Rada uzavřeným, panovačným rodičům - Hrozí nebezpečí, že rodiče i učitelé budou příliš mnoho poroučet a diktovat a přitom nevytvoří dostatečný společenský vztah ke svým dětem anebo žákům. Často jsou příliš uzavření a uplatňují svou autoritu chladně a cize. Tím si nemohou získat srdce svých dětí či žáků. Kdyby si děti k sobě přivinuli a ukázali jim, že je milují, kdyby projevili zájem o jejich snažení i o jejich zábavy, snad by se někdy i sami stali dětmi, velmi by je obšťastnili a získali by jejich lásku a důvěru. A děti by ochotněji respektovali a milovali autoritu svých rodičů a učitelů. - 3T 134-135

Zlá společnost konkurencí domova - Satan a jeho hordy se usilovně snaží získat mysl dětí, proto s nimi musíte jednat poctivě, křesťansky něžně a s láskou. Tak nad nimi získáte mocný vliv a ony poznají, že vám mohou neomezeně důvěřovat. Obklopte své dítky kouzly domova a své společnosti. Učiníte-li to, nebudou tak toužit po společnosti mladých přátel… Svět leží ve zlém a děti musí být omezovány, avšak rodiče se musí dvojnásob snažit, aby si získali jejich srdce a ukázali jim, že se jim jedná o jejich štěstí. - 3T 387-388

Rodiče, poznejte své děti - Mezi rodiči a mezi dětmi nesmí vzniknout přehrada chladu a odměřenosti. Rodiče se mají se svými dětmi seznámit, mají pochopit jejich chutě a sklony, vžít se do jejich pocitů a poznat, co je v jejich srdcích.

Rodiče, vaše děti musí poznat, že je máte rádi a že uděláte vše pro to, aby byly šťastné. Učiníte-li to, vaše nutné omezování bude mít v jejich mladé mysli mnohem větší váhu. Ovládejte své děti něžností a soucitem. „Pamatujte, že jejich andělé ustavičně hledí na tvář Otce mého, který je v nebesích.“ Chcete-li, aby andělé vykonali pro vaše děti úkol, který jim Bůh dal, spolupracujte s nimi i vy.

Budou-li děti vychovány v moudrém a laskavém vedení domova, nebudou toužit po marné rozkoši a společnosti. AH 194 Zlo je nebude lákat. Duch domova ovlivní jejich charakter. Jejich zvyky a zásady budou mocně odolávat pokušením, až opustí zátiší domova a umístí se ve světě. - MH 394

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy