EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


29. Nepřenosné dílo

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

29. Nepřenosné dílo

AH 187 Odpovědnosti rodičů nemůže převzít nikdo jiný - Rodiče, máte takovou odpovědnost, kterou nikdo za vás nemůže převzít. Po celý svůj život jste povinni ostříhat cesty Boží… Rodiče, kteří se řídí slovem Božím a uvědomují si, jak je povaha jejich dětí na nich závislá, budou jim takovým příkladem, že jej děti budou moci klidně následovat. - Dopis 356 1907

Otcové a matky jsou odpovědni za zdraví, tělesnou konstrukci a povahový rozvoj svých dětí. Tuto práci by neměli přenechávat nikomu jinému. Jakmile se stáváte rodiči dítek, máte spolupracovat s Pánem a vychovávat je ve správných zásadách. - MS 126 1897

Jak je to smutné, že někteří rodiče se vzdali před Bohem odpovědnosti za své děti a dovolí, aby je za ně převzali cizí! Dovolí, aby jiní pracovali s jejich dětmi a zbavili je po této stránce starostí. - RH 25. 10. 1897

Mnozí, kteří dnes naříkají nad svými dětmi, mohou vytýkat jen sobě. Tací nechť se podívají do bible a uvidí, co Bůh od nich očekává jako od rodičů a strážců. Ať se pustí do zanedbaných povinností. Musí se pokořit a litovat před Bohem, že se ve výchově dětí neřídili Jeho pokyny. Musí sami změnit své chování a musí přísně a pečlivě sledovat rady a pokyny bible. - MS 57 1897

AH 188 Církev nemůže převzít tuto povinnost - Ach, kéž by mládež a děti odevzdali svá srdce Kristu! Jaká armáda by vznikla, jež by jiné vedla ke spravedlnosti! Ale rodiče nesmí tuto práci přenechat jen církvi. - ST 13. 8. 1896

Ani kazatel nestačí - Svalujete velké odpovědnosti na bedra kazatele a činíte ho odpovědným za duše svých dětí, a nechápete odpovědnost, kterou máte jako rodiče a vychovatelé… Vaši synové a dcery se zkazili vaším vlastním příkladem a nedostatečnými příkazy. Přes tento nedostatek domácí výchovy čekáte od kazatele, že překazí vaši každodenní práci a dokáže zázrak: vychová srdce vašich dětí k ctnostnému a zbožnému životu. Vykoná-li kazatel pro sbor vše, co může, věrným, laskavým napomínáním, trpělivou kázní a vroucími modlitbami, aby duše vytrhl a zachránil, dílo se mu nezdaří, viní

56
AH188-191

otcové a matky často jeho, když se jejich děti neobrátí, ačkoliv to může být zaviněno jejich nedbalostí. Odpovědnost je na rodičích. Pustí se do práce, kterou jim Bůh svěřil a vykonají ji věrně? Půjdou vpřed a budou trpělivě, pokorně a vytrvale usilovat, aby dosáhli sami vysoké úrovně a přivedli tam i svoje děti? - 5T 494-495

Nepřenechávají mnozí rodiče své odpovědnosti jiným? Nemyslí si, že by se o to měl starat kazatel a dbát na to, aby se jejich děti obrátily, aby přijaly pečeť Boží? - RH 21. 5. 1895

Nestačí ani sobotní škola - Jejich povinností (rodičů) je, aby pomohli svým dětem získat poznání, jež by si přenesly do budoucího života. - RH 6. 6. 1899

AH 189 Nespoléhejte na učitele sobotní školy, že za vás naučí chodit vaše děti po správných cestách. Sobotní škola je velkým požehnáním, může vám ve vaší práci pomoci, ale nikdy vás nemůže nahradit. Bůh svěřil všem otcům a matkám odpovědnost, aby přivedli své děti k Ježíši, naučili je modlit se a věřit ve slovo Boží.

Neodkládejte ve výchově velké pravdy bible stranou a nemyslete si, že sobotní škola a kazatel nahradí vaše zanedbání

Bible je příliš svatá a vznešená, aby se neměla číst a studovat. Pravdy slova Božího se mají uplatnit v domnělých maličkostech života. Budou-li si jich vážit, ozáří jim všední život, budou jim pobídkou k poslušnosti a poznají v ní zásady k vytváření správného charakteru. - MS 5 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy