EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


25. Péče o potřebné děti

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

25. Péče o potřebné děti

AH 167 Sirotci - Nejeden otec zemře v Pánu a spolehne se na věčné Boží zaslíbení, že Pán se o jeho milé postará. A jak se Pán postará o tyto zarmoucené? Neučiní div a nesešle z nebe mannu, ani nepošle krkavce s potravou. Učiní však div na lidských srdcích, vypudí z nich sobectví a otevře zdroje štědrosti a ochoty. Zkouší lásku svých vyznavačů a svěřuje tyto postižené a zarmoucené jejich něžné péči.

Milující Boha mají otevřít své srdce i své domovy a přijmout tyto děti….

Všichni, kteří chtějí pracovat pro Mistra, mají široké pole působnosti. Mohou se starat o tyto děti a mládež, které byly připraveny o bdělé vedení svých rodičů a o podmaňující vliv křesťanského domova. Mnozí z nich zdědili špatné povahové rysy; zůstanou-li tyto nepozorovány, porostou a zaženou je do společnosti plné neřesti a zločinů. Tyto postižené dítky musí přijít do příznivějších poměrů, kde by se jejich povaha rozvíjela správně, aby se mohly stát dětmi Božími. - 6T 281-282

Odpovědnost církve - Osiřelé děti mají přijít do náruče církve, a Kristus praví svým následovníkům: Ujměte se těchto opuštěných dětí, přivádějte je ke mně a dostane se vám odplaty. Vidím v tomto směru mnoho sobectví. Když někteří nemají důkaz, že adoptováním těchto bezdomovců sami nic nezískají, odvracejí se a praví: Ne. AH 168 Jako by jim nezáleželo na tom, budou-li tyto děti spaseny či ne. Myslí si, že to není jejich starost. Říkají jako Kain: „Zdaž jsem strážným bratra svého?“ Nejsou ochotni snést trochu nepohodlí nebo přinést pro sirotky nějakou oběť. Lhostejně se vrhají do náruče světa, který je někdy ochotnější než domnělí křesťané. V den Boží se budou muset odpovídat za ty, jež jim nebesa nabízela, aby je přivedli ke spasení. Ale oni chtěli být zbaveni odpovědnosti a nechtěli mít podíl na dobrém díle, pokud z toho sami nemohli mít prospěch. Bylo mi ukázáno, že ti, kteří odmítají příležitost ke konání dobra, uslyší od Ježíše: „Co jste neučinili jednomu z nejmenších těchto, ani mě jste neučinili.“ Prosím, čtěte také Izaiáš 58, 5-11. - 2T 33

Výzva k bezdětným manželům - Mnozí, kteří nemají vlastní děti, by se měli vycvičit k tomu, aby dovedli milovat cizí děti a pečovat o ně. Snad nebudou povoláni do práce v cizích zemích, ale mohou být vyzváni k práci ve svém působišti. Místo, aby se věnovali různým zvířátkům, jež hýčkají, ač je to němá tvář, měli by uplatňovat své vlohy u lidských bytostí, jež mohou získat nebesa a vyhnout se peklu. Ať věnují pozornost malým dětem, jejichž charakter mohou utvářet podle božského vzoru. Věnujte svoji lásku malým sirotkům, kteří žijí kolem nás. Neuzavírejte svá srdce pro členy lidské rodiny. Snažte se mnohé sirotky vychovat v bázni a kázni Boží. AH 169 Pro každého, kdo chce pracovat, je spousta práce. Bude-li církev vynikat v tomto křesťanském snažení, její řady se roznoží a bude obohacena na duchu. Povinností všech je, aby zachraňovali i tyto sirotky bez domova. - MS 38 1895

50
AH 169-172

Budou-li ti, kteří nemají děti a jimž Pán svěřil prostředky, ochotného srdce a ujmou se dětí, jež potřebují lásku, péči a něžnost i pomoc, budou mnohem šťastnější než dosud. Pokud je mládež, postrádající otcovskou péči nebo mateřskou něžnou lásku, vystavena zhoubným vlivům těchto posledních dnů, je něčí povinností, aby jim nahradil otce a matku. Učte se poskytovat jim lásku, něžnost a soucit. Všichni, kteří vyznávají, že mají Otce v nebesích, který se o ně stará a který je posléze chce vzít do domovů, jež jim připravuje, měli by cítit vážnou odpovědnost: Mají být přáteli opuštěným a sirotkům, mají podporovat vdovy a sloužit všelijak lidstvu ku požehnání a praktickému užitku. - 2T 329

Mají ženy kazatelů adoptovat děti? - Vznikla též otázka, má-li kazatelova žena adoptovat malé děti. Odpovídám: Netouží-li nebo snad neumí konat misijní práci mimo svůj domov, a cítí, že se má ujmout sirotků a starat se o ně, může vykonat dobrou práci. AH 170 Měla by si však v prvé řadě vybrat mezi sirotky světitelů soboty. Bůh požehná mužům a ženám, kteří se ochotně rozdělí o svůj domov s opuštěnými. Může-li však kazatelova žena sama pomáhat v díle výchovy jiných, má zasvětit své síly Bohu, jako křesťanská pracovnice. Má být svému muži opravdovou pomocnicí, má mu v práci pomáhat, zdokonalovat jeho intelekt a pomáhat mu v šíření poselství. Pokorným, posvěceným ženám, obdařeným Kristovými ctnostmi je umožněno, aby navštěvovaly potřebné a přinášely světlo zmalomyslněným. Mohou povznášet skleslé tím, že se budou s nimi modlit a poukazovat jim na Krista. Takové ženy nemají věnovat svůj čas jednomu bezmocnému stvořeníčku, jež vyžaduje neustálou péči a pozornost. Nemají si tak dobrovolně svazovat ruce. - 6T 285

Otevřete domovy sirotkům a opuštěným - Co na vás je, připravte opuštěným domov. Všichni by měli v tomto směru ochotně spolupracovat. Pán pravil Petrovi: „Pas jehňátka moje.“ Tento příkaz platí nám. Otevřeme-li své domovy sirotkům, pomáháme jej plnit. Nedovolme, aby se Ježíš ve vás zklamal.

Vezměte tyto děti a předložte je Bohu jako libou oběť. Vyproste si pro ně Jeho požehnání a pak pracujte a tvořte podle Jeho příkazu. Splní náš lid tento svěřený úkol? - 6T 284

Zkouška lidu Božího - Před lety mi bylo ukázáno, že lid Boží bude zkoušen v tomto směru, poskytne-li opuštěným domov; že mnozí budou nuceni po přijetí pravdy opustit domov. Pronásledování a protivenství oloupí věřící o jejich domov, a je povinností těch, kteří domov mají, aby se s nimi o něj rozdělili. Nedávno mi bylo ukázáno, že Bůh svůj lid v tomto směru obzvláště vyzkouší. Kristus se kvůli nám stal chudý, abychom my jeho chudobou zbohatli. AH 171 Přinesl oběť, aby mohl připravit domov poutníkům a cizincům, toužícím na světě po lepším nebeské vlasti. - 2T 27-28

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy