EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


21. Výhody venkova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Výhody venkova

AH 141 Kousek pozemku a pohodlný život - Jakmile to je jen trochu možné, je povinností rodičů, aby svým dětem uchystali domov na venkově. - Život na venkově, 12

Otcově a matky, kteří mají kousek obdělávané půdy, a pohodlný domov, jsou králi a královnami. - FE 327

Jste-li nuceni opustit velkoměsta a vystěhovat se ven, nepovažujte to za ztrátu. Tam je připraveno hojné požehnání těm, kteří je uchopí. - Život na venkově, 14

Příspěvek do rodinného rozpočtu - Pán dával opětovné pokyny, že náš lid má se svými rodinami opustit velkoměsta a jít na venkov, kde mohou být soběstačnější. Otázka kupování a prodávání bude v budoucnu velmi vážná. Měli bychom se začít řídit opakovanými příkazy: Jděte z velkoměst ven, kde není tolik domů pohromadě a kde vám nepřátelé nebudou tak překážet. - Život na venkově, 9-10. (Podrobnější rady o tomto bodu jsou obsaženy v Životě na venkově).

Rada obyvateli velkoměsta - Bylo by pro tebe dobré, kdyby ses zbavil svých těžkých starostí a kdyby ses uchýlil na venkov, kde není tak silný vliv ničící morálku mládeže. Na venkově nebudeš rozhodně prost všech trampot a starostí, ale vyhneš se přece jen mnohému zlu a uzavřeš dveře před záplavou pokušení, jež tak ohrožují mysl tvých dětí. Potřebují zaměstnání a změnu. AH 142 Jednotvárnost domova je unavuje, jsou neklidní a zvykly si na kamarádství se zkaženými městskými chlapci. Prostě, propadají výchově ulice….

Život na venkově by jim nesmírně prospěl. Činnost na čerstvém vzduchu podporuje zdraví těla i ducha. Měli by mít na starosti zahrádku, kde by našli jak pobavení, tak užitečnou práci. Pěstování rostlin a květin zjemňuje vkus a soudnost a seznámení se s Božím užitečným a krásným stvořením mysl zušlechťuje a povznáší a přibližuje Učiniteli a Mistru všeho. - 4T 136

Obyvatelům venkova je zaslíbeno bohaté požehnání - V zemi jsou ukryta bohatá požehnání pro ty, kteří mají odvahu, vůli i vytrvalost k hledání jejich pokladů… Mnozí zemědělci nesklidí přiměřený užitek ze svého pozemku, poněvadž pracují tak jako by to byla práce podřadná. Nechápou, že tato práce přináší požehnání jim i jejich rodinám. - FE 326-327

Práce, osvěžující mysl a zjemňující charakter - Pozorný pracovník pozná, že obdělávání půdy přináší netušené poklady, o jakých se mu nezdálo. Nikdo nemůže mít úspěch na poli či v zahradě, nedbá-li na zákony přírody. Je nutno zkoumat zvláštní potřeby jednotlivých rostlin. Různé druhy vyžadují rozličnou půdu i obdělávání i odlišné pěstování. Podmínkou úspěchu je přizpůsobení se jejich zákonům. Přesazování vyžaduje velké pozornosti, aby ani jeden kořínek nebyl stísněn či nevhodně umístěn. AH 143 Pak je zde péče o mladé rostliny, přesívání a zalévání, ochrana před mrazem v noci a sluncem ve dne, pletí, choroby a hmyz, uspořádání apod. To vše skýtá nejen důležitá naučení pro rozvoj charakteru, nýbrž již práce sama je určitým vývojem. V této práci je nutno být velmi pečlivý, trpělivý, do podrobnosti přesný a dbát na přírodní zákony. To je velmi důležitá výchova. Neustálý styk s tajemstvím života a s krásami přírody, jakož i něha, kterou je nutno věnovat všem těm krásným součástkám Božího stvoření, osvěžují mysl a zušlechťují a povznášejí charakter. - Ed 11-112

Bůh bude poučovat a učit - Ten, který učil Adama a Evu v ráji, jak mají obdělávat zahradu, poučí i dnešního člověka. Dá moudrost tomu, kdo ryje, sází a seje. V zemi jsou ukryté poklady. Pán si přeje, aby tisíce a desetitisíce těch, kdož se tísní ve městě a honí se za živobytím, obdělávali půdu… Ti, kteří se přestěhují ven se svojí rodinou, budou mít méně pokušení. Děti, které jsou u bohabojných rodičů,

42
AH 143-146

milujících Boha, mají rozhodně lepší možnost poznat Velkého Učitele, který je zdrojem moudrosti. Mají mnohem lepší příležitost připravit se pro nebeské království. - FE 326

Boží plán s Izraelem - Adam a Eva ztratili neposlušností ráj a následkem hříchu stihlo celou zemi prokletí. Kdyby se však lid Boží řídil jeho pokyny, byla by jeho země úrodná a krásná. Bůh sám jim dal směrnice pro obdělávání půdy a oni s Ním měli spolupracovat na jejím obnovení. Tak se měla celá země stát pod Božím dohledem naučením o duchovních pravdách. AH 144 Tak jako uposlechnutí přírodních Božích zákonů přináší úrodu zemskou, tak poslušnost jeho mravních zákonů naplní srdce lidská obrazem Božích ctností. - COL 289

Hledej ve všedním životě duchovní naučení - Bůh nás obklopil krásnými výjevy přírody, aby naše mysl byla okouzlena a naplněna zájmem. Přeje si, abychom slučovali krásy přírody s Jeho povahou. Zkoumáme-li věrně knihu přírody, nalezneme v ní užitečný zdroj k uvažování o nekonečné lásce a moci Boží. - MYP 365-366

Kristus spojil své učení nejen se dnem odpočinku, nýbrž i s pracovním týdnem…. Oráním, setím, obděláváním i sklizní nám připomíná, abychom v tom viděli příklad jeho působení na lidské srdce. Přeje si, abychom v každé užitečné práci a v každém životním pokolení nalezli naučení božské pravdy. Potom nebude poutat naši pozornost všední dřina a nebudeme zapomínat na Boha; bude nám neustále připomínat našeho Stvořitele a Vykupitele. Myšlenky o Bohu budou pronikat veškeré naše rodinné starosti a práci, jako zlatá nit. V krásách přírody budeme spatřovat krásu Jeho obličeje. - COL 26-27

Příroda i člověk jsou ovládány stejnými zákony - Veliký Učitel sbližoval své posluchače s přírodou, aby mohli naslouchat Jeho hlasu, který promlouvá v celém stvoření. Jakmile se jejich srdce stala poddajná a mysl byla vnímavá, pomáhal jim vykládat duchovní naučení výjevů, na které se dívali... AH 145 V Jeho naučeních bylo něco, co zaujalo každého. Všední práce přestala být koloběhem námahy a byla prozářena a povznesena neustálou připomínkou duchovních a neviditelných věcí.

Tak se máme učit i my. Děti mají v přírodě vidět vyjádření Boží lásky a moudrosti; ptactvo, květiny a stromy jim mají vždy připomínat Stvořitele. Všechny spatřované věci by jim měly být výkladem věcí neviditelných a všechny životní události by měly být prostředkem božského Učitele.

Naučí-li se takto pozorovat naučení v přírodě a v životě, ukažte jim, že tyto zákony, jež ovládají přírodu a životní běh, mají ovládat i nás. Vysvětlete jim, že jsou dány pro naše dobro a můžeme nalézt pravé štěstí a úspěch jedině tehdy, budeme-li jich poslušní. - Ed 102-103

Dávejte jim praktické rady v zemědělství - Pán Ježíš přinášel podobenství o růstu. Mezi nejvzácnější patří Spasitelovo podobenství o semeni. Skýtá naučení pro mladé i staré…

Klíčení semene představuje začátek duchovního života. Rozvoj rostliny je obrazem rozvíjejícího se charakteru… Poukazují-li rodiče a učitelé na tuto skutečnost, měli by to dělat prakticky. Ať si děti připraví půdu a semínko zasejí. Při práci jim vychovatel může popsat zahradu srdce, jak do něho lze set dobré nebo zlé semeno, a že tak, jako zahrada se musí připravit pro zasetí semene, tak se musí srdce připravit pro símě pravdy… Nikdo neočekává od hrubého kousku půdy, že najednou přinese užitek. AH 146 Nejdříve je ji nutno pilně, poctivě a vytrvale obdělat, pak zaset símě a starat se o vzrůst rostliny. Tak je tomu i v duchovním setí. - Ed 104-105. 111

Zlozvyky jsou jako plevel - Děti mají dle možnosti bydlet na venkově, aby mohly obdělávat kousek záhonku, který by měli na starost. Učte je, jak se pracuje na zahradě, jak se půda připravuje pro semeno a jak je důležité vytrhat plevel. Přitom je poučte, že je právě tak nutné vymýtit ze života nevhodné, škodlivé zvyky. Učte je, aby se jich zbavovaly, tak jako se zbavujeme plevele. Bude to vyžadovat trochu vašeho času, ale ten se vám velmi vyplatí. - CT 12

43
AH 146-149

Domácí prostředí má vyjadřovat naše vyznání - Rodiče jsou před Bohem povinni, aby vytvořili rodinné prostředí, odpovídající jejich vyznání víry. Tak mohou dávat dětem vhodná naučení a děti si zvyknou spojovat pozemský domov s nebeským. Domov musí být dle možností vzorem domova v nebesích. Tím velmi zeslábnou ke zlému a špatnému. Děti mají být poučeny, že jsou zde jen jako hosté a že se mají stát obyvateli příbytků, jež Kristus připravuje pro ty, kdož Ho milují a ostříhají Jeho přikázání; to je největší povinnost rodičů. - Střídmost 144

Rodiče: Usaďte se na venkově - Pokud mi Bůh dá sílu k mluvení, bude vyzývat naše rodiče, aby opustili velká města a usídlili se na venkově. Tam mohou obdělávat půdu a učit se z knihy přírody naučením čistoty a prostoty. Příroda je tichým Božím učitelem, který nám podává duchovní pravdy. AH 147 Mluví k nám o Boží lásce a ohlašuje moudrosti velkého Mistra - Umělce.

Mám ráda krásu květin. Je to památka na ráj, jež poukazuje na požehnanou zemi, do které záhy vejdeme, budeme-li věrni. Pán vede moji mysl k životodárným vlastnostem květin a stromů. - Dopis 47 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy