EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


20. Rodina a velkoměsto

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

20. Rodina a velkoměsto

AH 135 Nebezpečí velkoměstského života - Život ve velkých městech je falešný a vyumělkovaný. Soustavná honba za penězi, koloběh vzrušení a zábav, touha po okázalosti, přepychu a parádě, to vše jsou síly, jež velkou většinu lidstva odvracejí od pravého smyslu života. Otevírají dveře tisícům hříchů. Na mládež mají takřka neodolatelný vliv. Mezi nejlstivější a nebezpečné pokušení, jež dotírají na děti a mládež ve velkoměstech, je záliba v radovánkách. Svátků je mnoho; hry a dostihy zlákají tisíce a vzruch rozkoší a zábav je odpoutává od vážných životních povinností. Vydávají za zábavu peníze, jež mohli věnovat na lepší účely. - MH 364

Jaké je zdravotní hledisko - Fyzické podmínky ve velkoměstech často ohrožují zdraví; všude narážíme na spoustu nevýhod jako je: stálý styk s nemocemi, zkažený vzduch, nečistá voda a potrava, přeplněné, temné a nezdravé byty.

Bůh si nepřál, aby se lidé tísnili ve velkoměstech, pavlačových bytech a v nájmu. Na počátku umístil naše prarodiče do nejkrásnějšího prostředí pro oči i sluch a přál by totéž i dnes nám. Čím více se přiblížíme původnímu Božímu plánu, tím příznivější podmínky vytvoříme pro zdraví těla, duše i mysli. - MH 365

AH 136 Semeniště nepravosti - Velkoměsta jsou naplněna pokušením. Měli bychom si práci rozvrhnout tak, abychom dle možnosti uchovali naše mladé lidi od této nákazy. - Život na venkově, 30

Střežme pečlivě naše děti a mládež. Chraňme je před semeništěm nepravosti, které se nalézá ve velkoměstech. - Život na venkově, 12

Vřava a zmatek - Bůh si nepřeje, aby jeho lid bydlel ve velkoměstech, kde je neustálý ruch a zmatek. Jejich děti toho mají být ušetřeny, protože spěch, ruch a hluk demoralizují celý systém. - Život na venkově, 30

Pracovní nesnáze - … pracovní podmínky pro život ve městech se stávají neustále nesnadnější. Čekají nás velké potíže a mnozí se budou muset z velkých měst přestěhovat. - MH 364

Blížící se zkáza - Blíží se doba, kdy budou velká města smetena a všichni by měli být varováni před blížícími se soudy. - Ev 29

Ach, kéž by lid Boží měl představu o blížící se zkáze tisíců velkých měst, která takřka propadla modlářství! - BH 10. 9. 1903

Světské zájmy a ziskuchtivost - Často se stává, že rodiče nejsou rozumní ve volbě prostředí pro své děti. Při hledání bytu myslí víc na světské zájmy než na mravní a prospěšné společenské prostředí. Tak děti navazují společnost s lidmi, kteří nemají příznivý vliv na rozvoj zbožnosti a růst správného charakteru….

AH 137 Rodiče, odsuzujete Kananejské, že obětovali své děti Molochovi. A co děláte vy? Přinášíte svému bohu-mamonu téměř stejnou oběť. A pak, když děti vyrostou bez lásky a nemají pěknou povahu, když nejsou zbožné a jeví známky nevěry, viníte svou věrouku, že nedokázala zachránit vaše děti. Sklízíte to, co sami rozséváte - výsledek svého sobeckého milování světa a zanedbání prostředků milosti. Nastěhovali jste své rodiny do pokušení, a nemysleli jste na truhlu Boží, která má být vaší slávou a ochranou. Pán také neučiní zázrak a nevysvobodí vaše děti od pokušení. - 5T 320

Velkoměsta nejsou pravým dobrodiním - Ani jedna rodina ze sta nezíská přesídlením do města fy-

40
AH 137-140

zické, duševní či duchovní zlepšení. Víře, naději, lásce a štěstí se daří lépe v odlehlých místech, kde jsou pole, kopce a stromy. Odveďte své děti z ruchu velkoměsta, pryč od rachocení pouliční dráhy a vozů, a budou zdravější. Pak jim snadněji budete moci vštěpovat pravdy Božího slova. - Život na venkově, 13

Rada o přesídlení z venkova do velkoměsta - Mnoho rodičů se stěhuje z venkova do velkoměsta a myslí si, že tam jim bude lépe. Ale tato změna přinese jejich dětem mnoho velkých pokušení. Hoši nemají co dělat, získávají výchovu na ulici a upadají neustále do horší zkaženosti, až ztratí zájem o vše dobré, čisté a svaté. AH 138 Kdyby rodiče raději zůstali s dětmi na venkově, kde jsou příznivější vlivy pro jejich fyzickou a duševní sílu. Naučte mládež obdělávat půdu a poznají nevinný a sladký spánek z opravdové únavy.

Nedbalostí rodičů se kazí mládež našich velkoměst a poskvrňuje své duše před Bohem. Takový je vliv nečinnosti. Chudobince, věznice a trestnice vydávají smutné svědectví o zanedbaných povinnostech rodičů. - RH 13. 9. 1881

Raději obětovat veškeré světské zájmy, než ohrozit vzácné duše vlastních dětí. Přijde na ně pokušení, proto je na ně připravte. Ovšem vaší povinností je, abyste zlomili veškeré zvyky, zamezili vlivům a přetrhali pouta, jež vám znemožňují nejupřímnější, dokonalé odevzdání se Bohu (včetně vašich rodin).

Nevyhledávejte přeplněná velkoměsta, nýbrž raději se nastěhujte někam stranou, kde by vaše děti byly dle možnosti uchráněny před pokušeními. Tam je vychovávejte ke službě. Prorok Ezechiel líčí příčiny, jež vedly k hříchu Sodomy a k její záhubě: Pýcha, sytost chleba a hojnost veselí… neposilovalo ruce chudých a potřebných.“ Všichni, kteří chtějí uniknout prokletí, jež postihlo toto bezbožné město, musí se varovat podobného chování. - 5T 232-233

Když Lot přišel do Sodomy, byl rozhodnut, nepřijmout její bezbožnost a přikázal v tomto směru i své rodině. Ale posléze ztroskotal. Okolní zkažené vlivy působily na jeho víru a styk jeho dětí s obyvateli Sodomy sloučil jeho zájmy do značné míry s jejich zájmy. Výsledek známe. Mnozí se dopouštěli podobného omylu. - PP 168

AH 139 Uvažujte o tom, abyste se dle možnosti usadili co nejdále od Sodomy a Gomory. Vyhýbejte se velkým městům. Je-li to možné, založte si domov na klidném venkově, i kdybyste se nikdy neměli finančně tak dobře jako ve městě. Usaďte se tam, kde je nejlepší prostředí. - MS 57 1897

Pán mi přikázal, abych varovala náš lid, aby netoužil po velkých městech, aby tam se svými rodinami bydlel. Otcům a matkám mám vyřídit: Snažte se udržet si děti ve svém rodinném prostředí. - Život na venkově, 12-13

Dnes je čas, opustit velkoměsta - Mé poselství zní: Vyveďte své rodiny z velkoměst. - Život na venkově, 30

Nastal čas, aby se rodiny dle Božích možností vystěhovaly z velkých měst. Děti mají žít na venkově. Rodiče se mají dle svých možností snažit najít něco vhodného. Může to být něco zcela malého, ale u domku má být kousek země (zahrady). - Život na venkově, 24

Než přijde trest na obyvatele země, vyzývá Pán všechny, kdož jsou pravými Izraelity, aby se na tuto událost připravili. Rodičům posílá toto varování: Shromážděte své dítky ve svém domově. Nenechte je mezi těmi, kteří přestupují Boží přikázání a učí zlu a dělají je. Opusťte co nejrychleji velkoměsta. - 6T 195

Bůh svému lidu pomůže - Rodiče si mohou založit domov na venkově s kouskem půdy, kde by si založili zahradu a kde by pěstovali zeleninu a drobné ovoce. Tak mohou nahradit masité pokrmy, které tak kazí krev, proudící v našich žilách. AH 140 Tam nebudou děti obklopeny špatnými vlivy velkoměstského života. Bůh svému lidu pomůže, aby takové domovy mimo velkoměst našel. - MM 310

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy