EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


17. Vzájemné závazky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

17. Vzájemné závazky

AH 114 Každý má osobní odpovědnosti - Oba lidé, kteří slouží, mají své životní zájmy, mají odlišnou povahu i odpovědnosti. Každý má svůj úkol. Ženy však nemají být hodnoceny podle množství vykonané práce jako nosná zvířata. Žena má zkrášlit rodinný kruh jako manželka a společnice moudrého manžela. Má se na každém kroku tázat: „Je to úroveň pravého manželství?“ Anebo: „Jak mohu ve svém domově šířit Kristův vliv?“ Manžel má dát ženě znát, že oceňuje její práci. - MS 17 1891

Žena má svého muže respektovat. Muž má svoji ženu milovat a dbát o ni. Tak, jako je manželský slib váže v jedno, má je pojit v jedno v Kristu i víra v Něho. Co může být Pánu milejší, než když novomanželé spolu více poznávají Ježíše a jsou stále více prodchnuti Jeho Duchem? - MS 36 1899

Máte nyní povinnosti, které jste před svatbou neměli. „Oblečte se tedy v… milosrdenství, pokoru, tichost, shovívavost.“ „Choďte v lásce, jako i Kristus miloval nás.“ Sledujte pečlivě toto naučení: „Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu. Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve… A proto jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve všem. Muži, milujte ženy své, jako Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni. - 7T 46

AH 115 Boží naučení Evě - Bůh řekl Evě, jaké starosti a bolesti budou jejím údělem. A Hospodin řekl: „Žádost tvá bude pod mocí muže tvého a on panovati bude nad tebou.“ Při stvoření učinil Pán Evu Adamovi rovnocennou. Kdyby byli zůstali poslušní v souladu s velkým Božím zákonem lásky - byl by zůstal věčný soulad mezi nimi. Ale hřích přinesl rozkol. Jednota a soulad mezi nimi mohly být nyní udrženy jedině tehdy, když se jedna část podrobí druhé. Eva zhřešila první, upadla do pokušení, protože se oddělila od svého druha - přes přímé Boží poučení. Adam zhřešil na její domlouvání, proto byla nyní podrobena svému muži. Kdyby padlé lidstvo přijalo nyní zásady zákona Božího, stala by se mu tato věta požehnáním, ačkoli byla vyslovena následkem hříchu. Ale muž často zneužil této nadvlády, takže úděl ženy bývá často velmi krutý a její život je těžkým břemenem.

Eva byla ve svém rajském domově po boku Adama dokonale šťastná. Byla však neklidná, jako mnohé dnešní Evy a polichotila ji naděje, že vnikne do vyšší sféry, než jak jí Bůh přisoudil. Pokusila se povznést nad své původní postavení a klesla hluboko dolů. Podobně dopadnou všichni, kteří nejsou ochotni nést své životní povinnosti v souladu s vůlí Boží. - PP 58-59

Podřízení ženy; mužova láska - Často vzniká otázka: „Žena nemůže mít svou vůli?“ Bible jasně praví, že muž je hlavou rodiny. „Ženy, poddány buďte mužům svým.“ AH 116 Kdyby tento příkaz zde končil, řekli bychom, že postavení ženy není záviděníhodné; v mnoha případech je skutečně velmi těžké a bolestné a bylo by lepší, kdyby bylo méně manželství. „Ženy, poddány buďte“, ale závěr tohoto příkazu zní: „Jako Pánu.“

33
AH 116-118

Bůh požaduje, aby žena měla stále před očima bázeň a slávu Boží. Cele má být poddána jedině Pánu Ježíši Kristu, který ji za nekonečnou cenu svého života koupil jako své dítě. Bůh ji dal svědomí, jež nemůže bezstarostně přestupovat. Její osobnost nesmí splynout s osobností jejího muže, neboť je Kristovým vlastnictvím. Je to omyl. Představuje-li si někdo, že má ve slepé odevzdanosti dělat vše přesně podle manželova přání. Ví-li, že by tím ublížila svému tělu i duchu, jež byly vykoupeny ze satanova područí, nemůže to udělat. Jeden je ještě vyšší než manžel; je to její Vykupitel. Manželovi má být poddána tak, jak „se sluší v Pánu“.

Jakmile muž vyžaduje dokonalé podrobení od své ženy, tvrdíc, že žena nemá v rodině hlas ani vůli, přisuzuje ženě postavení, které je v protikladu s Písmem. Vykládá-li takto Písmo, poškozuje celý význam manželského svazku. On totiž tvrdí, že má být neomezeným vládcem, což Písmo nemá na mysli. Čtěme dále: „Muži, milujte ženy své a nemějte se k nim přísně.“ Proč by měl být manžel na svou ženu přísný? Najde-li na ní chybu, snad mnoho chyb, přísnost a hořkost zlo nenapraví. - Dopis 18 1891

AH 117 Ženy mají být poddány tak, jako mužové jsou poddáni Kristu - Mnozí manželé svým manželským vztahem nepředstavují správně vztah Pána Ježíše k Jeho církvi a nekráčejí cestou Páně. Prohlašují, že ženy jim mají být ve všem poddány. Bůh si však nepřál, aby muž měl nadvládu či správu jako hlava rodiny, není-li sám poddán Kristu. Chce-li reprezentovat Kristův vztah k církvi, musí být Kristu poddán. Je-li hrubý, strohý, vychloubačný, sobecký, drsný, prudký a nesnášenlivý, ať nikdy ani nevysloví, že muž je hlavou ženy a že tato mu má být poddána. On totiž není pánem, manželem v pravém slova smyslu….

Manželé by měli studovat svůj vzor a měli by se snažit pochopit symboliku, uvedenou v listu k Efezským, vztah Krista k církvi. Manžel má být ve své rodině takovým Spasitelem. Zachová si toto Bohem dané mužství a bude se vždy snažit povznášet svoji ženu a děti? Bude kolem sebe šířit čisté, milé ovzduší? Bude právě tak horlivě pěstovat Ježíšovu lásku ve svém domově a uplatňovat ji vždy a všude jako se odvolávat na svá práva a autoritu?

Každý manžel a otec se má snažit pochopit Ježíšova slova, nikoli však jednostranně, aby se zabývali pouze podrobením ženy muži, nýbrž ve světle golgotského kříže. Pak ať si to srovná se svým chováním v rodině. „Muži, milujte ženy své, jako Kristus miluje církev svou a dal sebe samého za ní, aby ji očistil a posvětil obmytím vody skrze slovo.“ Ježíš se obětoval na kříži, aby nás očistil a uchoval od hříchu a poskvrny - působením svého Ducha. - MS 17 1891

AH 118 Nutnost vzájemné snášenlivosti - Bez Ducha Božího nemůžeme mít nikdy v rodině soulad. Má-li žena ducha Kristova, bude opatrná na svá slova, bude se ovládat, bude poddajná, a přesto nebude mít dojem, že je otrokyní. Bude cítit, že je mužovou společnicí. Je-li muž Kristovým služebníkem, nebude nad svojí ženou panovat, nebude tyranem a nemožným puntičkářem. Děláme-li si příliš mnoho starostí, nemůžeme užít kouzla domova; sídlí-li však v domově Duch Boží, je vzorem nebes… Zmýlí-li se jeden z manželů, projeví druhý křesťanskou shovívavost a nestáhne se chladně zpět. - Dopis 18 1891

Ani manžel, ani manželka se nemá pokoušet násilím druhého ovládat. Nenuťte se navzájem k podřízení se. Chcete-li si zachovat lásku, nemůžete si to dovolit. Buďte laskaví, trpěliví a snášenliví, ohleduplní a zdvořilí. Z milosti Boží se vám podaří navzájem se obšťastnit, tak, jak jste si to při sňatku slibovali. - MH 31 1911

Podrobujte se s láskou - Manželé se často chovají jako neukázněné, převrácené děti. Manžel prosazuje své a manželka rovněž, a nikdo nechce ustoupit. Takové počínání může působit jen neštěstí. Muž i žena mají být ochotni vzdát se svého názoru či vůle. Trvají-li oba na svém, není možné dosáhnout štěstí. - MS 31 1911

Neučí-li se mužové a ženy od Krista, z jeho tichosti a pokory, budou často právě tak popudliví a

34
AH 118-121

nerozumní jako děti. Jejich silná, neukázněná vůle bude chtít vládnout. AH 119 Tito lidé by měli zkoumat slova apoštola Pavla: „ Když jsem byl jako dítě, mluvil jsem jako dítě, chápal jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě. Ale nyní, jsa muž, odložil jsem dětinství.“ Dopis 55 1902

Řešení rodinných nesnází - Řešení rodinných nesnází je velmi těžké, i když si muž a žena správně uvědomují své povinnosti, neodevzdají-li své srdce Pánu. Jak mohou manželé tříštit své rodinné zájmy a zůstat si v lásce oddáni? Mají mít společný zájem o vše, co se týká domácnosti, a je-li žena křesťanka, bude se zajímat o vše se svým mužem. Vždyť muž má být hlavou rodiny. - Dopis 31 1911

Rada neuspořádaným rodinám - Nemáte správného ducha. Bratře, když zaujmeš k něčemu stanovisko, nerozmyslíš si to dobře a neuvážíš, jak musí tvoje nezávislost a umíněnost - kterou vnášíš i do svých modliteb a rozhovorů - působit, když víš, že tvoje žena nemá stejný názor. Místo abys respektoval city své ženy a jako rytíř se něžně vyhnul bodům, o nichž víš, že se rozcházíte, stále o nich mluvíš, a vytrvale prosazuješ své názory bez ohledu na své okolí. Myslíš si, že ostatní nemají právo mít jiný názor. Toto ovoce neroste na křesťanském stromu. - 2T 418

Milý bratře, milá sestro. Otevřete dveře do svého srdce a přijměte Ježíše. Pozvěte Ho do chrámu své duše. Pomáhejte si navzájem překonávat překážky, které vznikají v manželském životě všech lidí. AH 120 Budete muset podstoupit tvrdý boj se svým nepřítelem ďáblem, a chcete-li aby vám Bůh pomohl, musíte se oba spojit v úsilí o vítězství. Proto musíte uzavřít svá ústa, aby vám neproklouzlo žádné zlé slovo, i kdybyste měli padnout na kolena a hlasitě zvolat: „Pane, potrestej nepřítele mé duše.“ - Dopis 105 1891

Kristus způsobí v srdci jednotu - Splní-li manželé vůli Boží, budou se navzájem vážit a budou žít v lásce a důvěře. Musí rozhodně potlačit vše, co by ničilo pokoj a soulad rodiny a mají se k sobě chovat přívětivě a laskavě. Ten, kdo se chová něžně, snášenlivě a v lásce, pocítí, že se mu to vrátí. Tam, kde vládne Duch Boží, nebudou se manželé domnívat, že jejich manželství je nevhodné. Je-li mezi nimi skutečně Kristus, ta naděje slávy, bude v domově soulad a láska. Kristus v srdci ženy si bude rozumět s Kristem v srdci muže. Budou spolu usilovat o získání domovů, jež Kristus odešel přichystat těm, kdož Ho milují. - ST 14. 11. 1892

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy