EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


13. Domácí výchova

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

13. Domácí výchova

AH 87 Příprava na manželství je důležitou součástí výchovy - Lidé by neměli za žádnou cenu uzavřít manželství dříve, dokud se neseznámí s povinnostmi praktického domácího života. Žena má mít ušlechtilou mysl a takové způsoby, aby mohla později správně vychovávat své děti. - Zdrav. žurnál, květen 1890

Nejedna dívka se vzděláním, která vystudovala s vyznamenáním, se věru vůbec nevyzná v praktických povinnostech života. Nemá vůbec schopnosti, potřebné k vedení domácnosti a k vytvoření rodinného štěstí. Mluví snad o vznešeném postavení ženy a o jejich právech, ale sama skutečně nedostihuje úroveň skutečné ženy.

Právem každé dcery Eviny je, aby se důkladně seznámila s domácími povinnostmi a aby se v nich pocvičila. Každá mladá dívka má být vychovávána tak, aby mohla splnit postavení ženy a matky a má být královnou vlastní domácnosti. Musí umět řídit a učit své děti a usměrňovat veškerou práci…a sama posloužit, kde je v domácnosti třeba. Má tu přednost, že má chápat složení lidského těla a hygienické zásady, otázku stravy a odívání, práce a rekreace a spoustu jiných otázek, souvisejících těsně

24
AH 88-90

AH 88 s blahem její rodiny. K jejím právům patří, aby se naučila co nejlépe ošetřovat nemoci, aby mohla o své děti v případě onemocnění sama pečovat.

Myšlenka, že zanedbávání užitečné práce je potřebnou vlastností pravého muže či ženy se příčí Božímu úmyslu s člověkem při stvoření. Lenost je hřích, a přehlížení domácích povinností je bláznovstvím, kterého bude dotyčná v pozdějším životě ještě hořce litovat. - FE 75

Mnohé dívky si myslí, že vaření a ostatní domácí práce jsou podřadné, proto nemají mnohé mladé manželky představu o povinnostech ženy a matky. - MH 302

Mělo by být zákonem, aby mladí lidé neuzavřeli manželství, pokud se nenaučí, jak se má zacházet s dětmi, jež se jim narodí. Musí vědět, jak se mají starat o domácnost, kterou jim Bůh dal. Pokud nepochopí zákony svého organismu, nemohou pochopit ani své povinnosti k Bohu anebo k sobě. - MS 19 1887

Domácí výchova by měla být součástí vzdělání - Výchova, kterou naši mladí lidé dostávají na našich školách, si zaslouží zvláštní pozornosti. Pro tvorbu charakteru je nesmírně důležité, aby žáci, kteří navštěvují naše školy, byly vedeny k tomu, aby bez zdráhání vykonali veškerou svěřenou práci. Měli by se seznámit s povinnostmi všedního života. Měli by se učit konat své domácí povinnosti dobře a důkladně a pokud možno bez hluku a zmatku. Vše se má dít vkusně a pořádně. Kuchyně a veškeré části budovy se mají udržovat v čistotě. AH 89 Knihy by měly mít svůj vyhrazený čas, ovšem nemělo by to být na úkor domácí práce. Studium nesmí přespříliš zanedbávat mysl, aby člověku nezůstal čas na domácí povinnosti, na nichž závisí pohodlí rodiny.

Ve vykonávání domácích povinností je nutno překonávat lhostejnost, nedbalost a nepořádek. Kdo se těchto zlozvyků nezbaví, přenese je do úseků života a bude narušovat svoji užitečnost. - 6T 169-170

Péče o domácnost je nezbytná - Nejedno studium připravuje mladého člověka jen o čas a nezíská tím ani prospěch ani štěstí. Je však nutné, aby každý mladý člověk měl možnost seznámit se s povinností všedních dnů. Je-li třeba, obejde se mladá dívka bez znalostí franštiny, algebry anebo hry na klavír. Je však bezpodmínečně nutné, aby uměla vařit, péci, poradila si se šitím a vůbec aby zdárně mohla vykonávat mnohé povinnosti v domácnosti.

Nic není pro zdraví a štěstí rodiny důležitější, než zručnost a inteligence kuchařky. Nevhodně upraveným, nezdravým pokrmem může brzdit uplatnění dospělých (nebo je i zničit) a rozvoj dítěte. Připraví-li pokrm chutný a pěkně upravený, vyhovující potřebám těla, může prospět právě tak zase v dobrém směru. Tak se životní štěstí po mnoha stránkách váže na věrnost v domácích povinnostech. - Ed 216

Dbej na hygienické zásady - Zásadám hygieny v otázce stravy, pohybu a péče o děti, ošetřování AH 90 nemocných a podobně je nutno věnovat mnohem více pozornosti, než jak se to mnohdy děje. - Ed 197

Ve studiu hygieny se bude svědomitý učitel při každé vhodné příležitosti snažit poukázat na nezbytnost čistoty v osobních zvycích a v celém životním prostředí… Poučte žáky o tom, že správná ložnice, dokonale čistá kuchyně a vkusně upravené, zdravé jídlo přispějí lépe k zajištění štěstí rodiny a uznání všech návštěvníků, než sebenákladnější nábytek v obývacím pokoji. „Život je mnohem více nežli pokrm a tělo víc nežli oděv,“ Řekl náš Spasitel. Lk 12, 23. Toto nařízení platí dnes po 1900 letech právě tak. - Ed 200

Rada mladé dívce o šetrnosti - Máš zvláštní povahu, která musí být přísně ukázněna a pevně ovlivněna, aby ses mohla klidně vdát. Nemysli proto na manželství, dokud nepřekonáš své povahové chyby, poněvadž bys nebyla šťastnou ženou. Zapomněla jsi na soustavnou domácí práci. Neuznáváš, že je nutno naučit se hospodařit. Kdo si jednou zvykne na užitečnou práci, nikdy na to nezapomene. Pak se můžeš kdekoli v životě uplatnit. Naučíš se milovat práci. Budeš-li se takto užitečně zaměstnávat, budeš na svoji práci myslet a nebudeš mít čas na stavění vzdušných zámků.

25
AH 91-93

AH 91 Poznání domácí práce vyzbrojí tvoji neklidnou a nespokojenou mysl energií, zdatností a skromnou, slušivou důstojností, která bude budit úctu. - 3T 336

Cena praktické výchovy pro dívky - Mnozí uznávají, že syn musí mít důkladnou přípravu pro svůj život, ale jako by jim nezáleželo na tom, zda jejich dcera bude nezávislá a soběstačná. Obvykle se ve škole naučí něčemu, co může v praxi použít a vydělat si; ovšem není-li zasvěcena do tajů kuchyně, domácích prací a domácího života, vyrůstá neužitečně, na přítěž rodičům….

Žena, která byla vedena k tomu, aby se dovedla postarat o sebe, bude se umět starat i o druhé. Nebude nikdy rodičům a společnosti na obtíž. Neusměje-li se na ni štěstí, uplatní se někde v životě stejně a vydělá si na poctivé živobytí a pomůže těm, kteří jsou na ni závislí. Žena má mít rovněž nějaké povolání, aby si v případě potřeby dovedla vydělat. Přejděme všechna poctivá zaměstnání a řekněme si, že dívka se má naučit pečovat o domácnost, má být kuchařkou, hospodyní, švadlenou. Má rozumět všemu, co potřebuje paní domu znát, bez ohledu na majetkové poměry. Tak si bude umět poradit v každé situaci, nebude do určité míry závislá na okolnostech. - Zdravotní reforma, prosinec 1877

Znalosti domácí práce jsou pro každou ženu k nezaplacení. Štěstí mnoha rodin je zmařeno tím, že žena a matka si neví rady. Není tak důležité, aby se naše dívky naučily kreslit, vyšívat, hrát nebo znát vysokou matematiku či učit se řečnit. AH 92 Nutnější je, aby si dovedly nastříhat na šaty, aby uměly šít, žehlit a dobře a chutně vařit. Jakmile má děvčátko 9-10 let, má se pravidelně přitahovat k domácí práci podle jejich možností a má být rovněž za svoji práci zodpovědná. Jistý moudrý otec řekl: Chci je dát do učení k jejich báječné matce, aby se od ní naučily využívat čas a mohly se stát ženami a matkami, hlavami rodin a užitečnými členy společnosti.“ To řekl o svých dcerách, když se ho ptali, co s nimi zamýšlí. - FE 74

Příští manžel má být zručný a podnikavý - V dřívějších dobách bývalo zvykem, že ženich musel před svatebním obřadem zaplatit určitou částku anebo přinést jinou hodnotu podle svých okolností otci své ženy. Bylo to považováno za záruku manželského svazku. Otcové si netroufali svěřit štěstí svých dcer muži, který se nedovedl postarat o svoji rodinu. Obávali se, že nejsou-li tak dovední a podnikaví, aby si dovedli vydělat anebo získat dobytek či pole, že je jejich život prázdný. Bylo pamatováno i na ty, kteří neměli za ženu čím zaplatit. Směli pracovat pro otce milované ženy a doba se řídila podle požadovaného věna. Byl-li nápadník ve své práci věrný, obdržel dceru za ženu - byl-li i jinak svědomitý. A věno, jež otec obdržel, obvykle své dceři při sňatku dal….

Starý zvyk byl velmi užitečný, byť ho někteří lidé zneužívali, jako například Lában. AH 93 Musel-li ženich za svoji nevěstu sloužit, zabránilo se ukvapenému manželství a bylo možno vyzkoušet hloubku jejich citů, jakož i schopnost uživit rodinu. V naší době vzniká mnoho zla právě z opačného postupu… - PP 188-189

Nikdo se nemůže vymlouvat, že nemá žádné finanční možnosti. O mnohém muži by se dalo říci: Je hodný, laskavý, štědrý, příjemný, křesťan, ale nemůže se uplatnit ve svém zaměstnání. Ve vydávání peněz je učiněným děckem. Rodiče ho nevychovali tak, aby pochopil zásady soběstačnosti a uplatnil je. - 123 dopis 1900

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy