EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Žeň drahých duší

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Žeň drahých duší

Bylo mi ukázáno, že v cizích zemích už naše spisy na některé zapůsobily, aby zbořily zdi předsudků a pověry. Byli mi ukázáni muži a ženy, kteří studovali s největším zájmem listy a několik stránek traktátů o přítomné pravdě. Četli předivné a nové důkazy a otevírali pak bibli s novým a hlubokým zájmem, když jim nyní byly jasné věci dříve temně, zvláště světlo o sobotě. Když prozkoumávali Písmo svaté, aby viděli, zda je tomu tak, byla jejich mysl osvícena novým světlem, protože s nimi byli andělé a přesvědčovali jejich mysl o pravdách obsažených v přečtených spisech.

Viděla jsem, jak drželi listy a traktáty v jedné ruce a bili v druhé, zatímco jejich tváře byly smáčeny slzami a skláněli se ve vážné modlitbě před Bohem, aby je uvedl ve všelikou pravdu. On to pro ně právě činil, dříve než ho prosili. Když přijali do svých srdcí pravdu a viděli souladný řetěz pravdy, stala se jim bible novou knihou, tiskli ji s novou radostí k srdci a jejich obličeje vyzařovaly blaženost a vatou radost.

Nespokojili se pouze s tím, že se sami radovali ze světla, ale začali pracovat taky pro druhé. Někteří přinesli velké oběti pro pravdu a pro pomoc bratrům, kteří byli v temnotě. Tak se připravuje cesta k vykonání velkého díla v rozšiřování traktátů a listů v jiných jazycích.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy