EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


36. kapitola - Rozšiřování spisů

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

36. kapitola - Rozšiřování spisů

Na stanovém shromáždění v Rome, N. Y. 12. září roku 1875 mluvilo více řečníků k velkému a pozornému shromáždění. Následující noci jsem měla sen, v němž vstoupil do mého pokoje mladý muž ušlechtilého vzezření ihned poté, co jsem přestala mluvit. Řekl: Obrátila jsi pozornost lidí na důležité předměty, jež jsou většině cizí a nové. Pro některé jsou nanejvýš zajímavé. Kazatelé a pracovníci udělali co mohli, aby předložili pravdu. Nebude-li však vynaloženo důkladnější úsilí k tomu, aby se tyto dojmy vtiskly do myslí, vaše námaha se ukáže marná. Satan má připraveno mnoho lákadel, aby odvedl mysl člověka, starosti tohoto světa a klamná bohatství se spojují, aby udusily semeno pravdy zaseté do srdce.

V každé takové práci, jakou nyní konáte, byste vykonali mnohem více dobrého, kdybyste měli připravenou vhodnou četbu k rozšiřování. Traktáty o důležitých bodech přítomné pravdy by měly být hojně rozděleny všem, kdo je chtějí přijmout. Musíte sít u všech vod.

Tisk je mocným prostředkem k pohnutí myslí a srdcí lidu. Lidé tohoto světa používají tisku a využívají každou příležitost k tomu, aby lidem vnutili jedovatou četbu. Jestliže lidé pod vlivem ducha světa a satana tak horlivě rozšiřují časopisy, knihy a brožury, měli byste být ještě horlivější v přinášení povznášející a zachraňující četby mezi lidi.

Bůh dal v tisku svému lidu do rukou příležitosti, které úspěšně přispějí spolu s jinými prostředky k rozšíření poznání pravdy. Traktáty, časopisy a knihy by měly být rozšířeny do všech měst a vesnic země. Zde je misijní práce pro všechny.

Pro toto odvětví díla by měly být vzdělány osoby, které chtějí být misionáři a rozšiřovat spisy. Měli by to být muži dobrého zevnějšku, kteří jiné neodpudí nebo se nenechají odpudit. Toto je dílo, jež by zmocnilo lidi, aby mu věnovali celý svůj čas a všechny síly tak, jak to bude vyžadovat situace. Bůh svěřil svému lidu velké světlo. Nemají ho tedy sami sobecky užívat, ale mají nechat jeho paprsky zářit na jiné, kteří jsou v temnotě bludu.

Jako společnost nevykonáváte ani dvacetinu toho, co by mohlo být v rozšiřování poznání pravdy vykonáno. Živým kazatelem může být vykonáno mnohem více ve spojení s rozšiřováním listů a traktátů než kázáním samotného slova bez spisů. Tisk je mocným nástrojem, který Bůh určil, aby byl spojen s činností živých kazatelů, aby přinesli pravdu všem národům, pokolením, jazykům a lidem. K mnohým lidem se nemůžeme dostat žádným jiným způsobem.

Zde je opravdová misijní práce, do níž mohou být vloženy prostředky a práce, jež dosáhnou nejlepších výsledků. Byl příliš velký strach, že je to opovážlivost jít s vírou vpřed a rozsívat u všech vod. Naskytly se příležitosti, jichž se nikdo nechopil a nikdo jich nevyužil do nejvyššího stupně. Byl příliš velký strach, abychom se něčeho neodvážili. Pravá víra není opovážlivost, hodně se však odvažuje. Drahocenné světlo a mocná pravda musí být bez prodlení uveřejněny skrze spisy.

Dále řekl: Tvůj muž nemusí být zmalomyslněný, když se snaží povzbuzovat lidi, aby se stali pracovníky a mohli nést odpovědnost za důležité dílo. Satan napadne každého člověka, které chce Bůh přijmout. Odloučí-li se od Boha a přivedou dílo ne nebezpečí, nebudou jejich nezdary přičteny jemu nebo tobě, ale zkažené povaze reptajících, kteří nechtěli rozumět a vítězit. Tyto osoby, jichž chtěl Bůh použít ke konání svého díla a které selhaly a uvalily velké břímě na nezištné a věrné, nadělaly více překážek a způsobily více zmalomyslnění než dobrého. A přece to nemělo zmařit Boží plán, rozdělit toto rostoucí dílo s jeho mnoha starostmi na různá odvětví a vložit je na osoby, které by svůj díl vykonaly a chopily se břemen ve vhodnou dobu. Tyto osoby musí být ochotny nechat se vyučovat, potom je Bůh může uschopnit, posvětit a dát jim schopnost úsudku, aby ve svých předsevzetích v jeho jménu pokračovaly.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy