EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výstrahy a napomenutí

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Výstrahy a napomenutí

V souvislosti s učením a výstrahami o nutnosti vážného úsilí ve zvěstování trojandělského poselství ve městech a vzhledem k návštěvám, které postihnou hustě obydlená střediska, když se blíží konec světa, psala sestra Whiteová takto:

„Od zemětřesení v San Francisku se rozšířily mnohé zprávy o výrocích, jež jsem učinila. Někteří tvrdili, že jsem za svého pobytu v Los Angeles prohlásila, že jsem předpovídala zemětřesení a oheň v San Francisku a že Los Angeles bude další město, jež bude trpět. To není pravda. Ráno po zemětřesení jsem řekla: Přijdou zemětřesení, přijdou záplavy. Boží poselství k nám zní: neusazovat se v bezbožných městech.

Před několika lety uveřejnil jeden bratr, který působil ve New Yorku, některé velmi překvapující poznámky o zničení tohoto města. Ihned jsem psala těm, jenž tam vedli dílo a řekla jim, že není moudré uveřejňovat takové zprávy, že by mohl být způsoben rozruch, jemuž by následovalo fanatické hnutí, a to by poškodilo Boží dílo. Stačí předvádět lidu pravdu Slova Božího. Rozčilující zprávy dílu Božímu působí škodu.“ (RH 5. 7. 1906)

9. srpna 1906 psala sestra Whiteová o této senzační zprávě dále:

„Odkud přichází zpráva, že jsem měla prohlásit, že New York bude stržen vlnou záplav? To jsem nikdy neřekla. Řekla jsem, když jsem se dívala na velké budovy, jež tam byly postaveny, poschodí na poschodí: jaké hrozné scény nastanou, až Pán přijde a hrozně zachvěje zemí! Potom se splní Zj 18,1-3. Celá osmnáctá kapitola Zjevení je varováním před tím, co přijde na zem. Nemám však zvláštní světlo o tom, co přijde na New York. Vím jen, že jednoho dne velké budovy budou svrženy všeničící Boží mocí. Ze světla mi daného vím, že ničivé moci na světě jsou v činnosti. Jedno Slovo Páně, jeden dotyk jeho mocné síly a tyto masivní stavby padnou. Přijdou scény, jejichž strašlivost si nedovedeme představit!“

Už 1. září 1902 sestra Whiteová psala:

„Dobře vybavená stanová shromáždění by měla být pořádána ve velkých městech, jako je San Francisko, protože nebude dlouho trvat a tato města budou trpět Božími soudy. San Francisko a Oakland budou jako Sodoma a Gomora a Pán je navštíví ve svém hněvu…“

20. června 1903:

„Soudy Boží jsou v naší zemi. Pán přijde brzy. Ohněm, záplavami, zemětřesením varuje obyvatele této země před svým brzkým příchodem. Kéž by lidé přece poznali dobu svého navštívení! Nesmíme ztrácet čas. Musíme udělat rozhodnější kroky, abychom ukázali lidem ze světa, že den soudu je přede dveřmi.“

3. června 1903:

„Duch Boží mocně působí na mnoha srdcích. Doba ničících navštívení Božích je dobou milosrdenství pro ty, kteří nemají příležitost poznat, co je pravda. Na takové Pán shlédne v lásce a soucitu. Jeho láskyplné srdce je pohnuto, jeho ruka je stále ještě otevřena k záchraně.“

12. listopadu 1902:

„Blíží se doba, v níž nastane velká krize v dějinách světa, kdy bude každý pohyb ve vládě Boží pozorován s velmi čilým zájmem a nevýslovnými obavami. V rychlém sledu budou následovat soudy Boží za sebou - oheň, záplavy a zemětřesení, války a krveprolití. Něco velkého a rozhodného se nutně brzy stane.“ ( Tyto a podobné články byly publikovány v Review 5. 7. 1906)

15. února 1904:

„Když jsem byla naposledy v New Yorku, byla jsem v nočním vidění vybídnuta, abych pozorovala, jak se budovy poschodí za poschodím zvedají k nebi. Tyto budovy byly zabezpečeny jako ohnivzdorné a byly vybudovány z velmi cenného materiálu…

Když tyto velké budovy stoupaly do výše, radovali se majitelé ve své pýše a ctižádosti, že měli peníze k zvelebení svého vlastního já… Mnoho peněz, jež vložili do těchto věcí, bylo získáno vykořisťováním, odíráním a utlačováním chudých. V knihách nebeských je veden účet o každém obchodním převodu. Každý nesprávný čin, každý podvodný skutek je tam zaznamenán. Přijde doba, v níž lidé dosáhnou v podvodech a ve své domýšlivosti bodu, přes nějž je Pán nenechá přejít a pak zakusí, že i Boží shovívavost má své meze.

Scéna, jež mi byla potom předvedena, byl požární poplach. Lidé se dívali na vysoké budovy, jež byly považovány za ohnivzdorné a říkali: Jsou dokonalé, jisté. Avšak tyto budovy byly stráveny jako by byly udělány ze smůly. Stříkačky nemohly udělat nic, aby zabránily zboření. Hasiči nebyli schopni se stříkačkami zacházet.

Byla jsem poučena, že až přijde čas Páně a ještě nenastane změna v pyšných srdcích, domýšlivých lidských bytostí, lidé poznají, že ruka, jež byla silná v záchraně, bude potom silná v boření. Žádná zemská moc nemůže zadržet ruku Boží. Ke zhotovení budov nemůže být použito materiálu, jenž by je uchránil před zbořením, až Bohem určený čas přijde, aby vykonal odplatu na lidech pro jejich domýšlivost a pohrdání jeho zákonem.“ (RH 26. 4. 1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy