EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V Camdem, New York

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

V Camdem, New York

V sobotu ráno se shromáždil velký počet lidí k pobožnostem, ale podvodná žena mezi nimi nebyla. Ptala jsem se jedné sestry, jestli jsou tu všichni z jejich skupiny. Řekla, že ano. Žena, kterou jsem ve vidění viděla, bydlela čtyři míle daleko od tohoto místa a sestra si na ni nevzpomněla. Brzy však vstoupila a ihned jsme poznala, že je to ta žena, jejíž povahu mi Pán ukázal.

Při shromáždění mluvila dost dlouho a říkala, že má dokonalou lásku, že její srdce je posvěcené a že nemá žádné zkoušky a pokušení, ale že prožívá dokonalý mír a poddání se vůli Boží.

Ze shromáždění jsem se vrátila do domova bratra Prestona s pocity velkého smutku. Oné noci se mi zdálo, že mi byla otevřena tajemná, sutí naplněná skříň ve zdi a bylo mi řečeno, že ji mám vyčistit. Při svitu lampy jsem vyklidila suť a řekla těm, kteří byli u mne, že skříň má být naplněná cennými věcmi.

V neděli ráno jme se shromáždili s bratry a sestrami a můj muž povstal, aby kázal o podobenství o deseti pannách. Necítil se volný v řeči a navrhl, abychom se sklonili k modlitbě.

Sklonili jsme se před Pánem a vroucně jsme se modlili. Temný mrak se zvedl a já byla vtržena do vidění a znovu mi byl ukázán případ oné ženy. Byla mi ukázána v úplné temnotě. Ježíš hleděl temně na ni a jejího muže. Onen temný, zničující pohled mnou zatřásl. Viděla jsem, že byla pokrytcem, který předstírá, že je svatý, zatímco její srdce bylo plné zkaženosti.

Když jsem vyšla z vidění, vyprávěla jsem s chvěním, avšak věrně, co jsem viděla. Žena klidně řekla: "Jsem ráda, že Pán zná mé srdce. Ví, že ho miluji. Kdyby mé srdce mohlo být otevřeno, abyste je viděli, uviděli byste, že je nevinné a čisté."

Mysl některých kolísala. Nevěděli, mají-li věřit tomu, co mi Pán ukázal, nebo zda mají být proti svědectví, které jsem vydala.

Nedlouho potom se ženy zmocnila hrozný strach. Zděsila se a začala s vyznáváním. Šla dokonce mezi své nevěřící sousedy dům od domu a vyznávala, že muž, se kterým po léta žije, není jejím mužem, že utekla z Anglie a nechala tam dobrého muže a dítě. Vyznala mnoho jiných bezbožných skutků. Její pokání se zdálo pravé a v některých případech vrátila, co neprávem vzala.

Touto zkušeností byli naši bratři a sestry v Camdenu a jejich sousedé upevnění ve víře, že Bůh mi zjevil věci, o kterých jsem mluvila a že poselství jim bylo dáno v milosrdenství a lásce, aby je ochránilo před zklamáním a bezbožným bludem.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy