EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Temnota ustupuje

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Temnota ustupuje

V prvních dnech konference se jeden z řečníků, když poukázal na některé věci bránící pokroku pravdy, obrátil na sestru Whiteovou s prosbou, aby vyjádřila svůj názor na to, co by ještě mohlo být vykonáno a zda je možné očekávat změnu v situaci, v níž se pracovníci nacházejí.

Sestra Whiteová odpověděla, že nastanou změny, které otevřou zamčené a zajištěné dveře, změny v mnoha věcech. Změní se poměry a probudí se smýšlení lidí, aby rozuměli přítomné pravdě a vážili si jí. Nastanou politické převraty, změny v průmyslovém světě a velké náboženské probuzení, které připraví mysl k naslouchání trojandělského poselství. „Ano, nastanou změny“, ujišťovala je, „ale nic, na co byste měli čekat. Vaším úkolem je jít vpřed, zvěstovat pravdu a zvedat světlo pravdy před lidmi.“

Potom jim řekla, jak jí byla záležitost ukázána ve vidění. Někdy jí byly ukázány zástupy lidí, jimž bylo zvěstováno ze Slova Božího varovné poselství o brzkém příchodu Kristově, zahalené v mlze, mracích a husté temnotě, jak je zapsáno u Izaiáše slovy: „ Nebo aj, tmy přikryjí zemi, a mrákota národy.“ (Iz 60,2)

Když se ve vidění dívala s velkou bolestí na tyto výjevy, řekl jí provázející anděl: Pohleď a když se znovu podívala, bylo vidět malé paprsky světla, které jako hvězdy slabě zářily temnotou. Když je pozorovala, bylo jejich světlo jasnější a počet světel se množil, protože každé světlo zapálilo jiná světla. Tato světla se spojovala a pak se zase rozptýlila, pokaždé vycházela dál a zapalovala jiná světla. Tak šla práce kupředu, až byl celý svět ozářen jeho jasem.

Na konci řekla: „ Toto je obraz práce, kterou máte konat. Vy jste světlo světa. Vaším úkolem je vyzvednout světlo před těmi, kteří jsou kolem vás. Držte je pevně. Držte je trochu výše. Rozsvěcujte další světla. Nezmalomyslněte, není-li vaše světlo velké. I kdyby to byla laciná vosková svíčka, kterou koupíte za haléř, vyzdvihujte ji. Nechejte ji zářit. Pracujte co nejlépe a Pán vašim snahám požehná.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy