EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění v Johnsonu, Vermont

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění v Johnsonu, Vermont

Brzy jsme se vrátili do Vermontu a měli pozoruhodné shromáždění v Johnsonu. Na naši cestě jsme se zdrželi několik dní v domě bratra Butlera. Zjistili jsme, že on a jiní z našich bratrů v severním Vermontu byli znepokojováni falešným učením a fanatismem skupiny lidí, kteří si osobovali úplné posvěcení a pod pláštíkem velké svatosti vedli život, který byl hanbou křesťanského jména.

Dva muži, vedoucí tohoto fanatismu, se podobali svým životem a povahou těm, s nimiž jsme se před čtyřmi lety setkali v Klaremontu, New Hapshire. Hlásali učení největšího posvěcení a předstírali, že nemohou hřešit a že jsou připraveni na proměnění. Prováděli spiritismus a tvrdili, že obdrželi světlo Boží, zatím však byli v jakémsi vytržení.

Neměli řádné zaměstnání, ale ve společnosti dvou žen, s nimiž nebyli oddáni, cestovali z místa na místo a vtírali se do pohostinství lidí. Svým vychytralým, hypnotickým vlivem získali mnoho sympatií u některých dorostlých dětí našich bratrů.

Bratr Butler byl muž velmi spravedlivý. Jasně poznával zlý vliv fanatických učení a projevil čilý odpor proti jejich falešným učením a pyšným návodům. Přesto nám dal jasně na srozuměnou, že nevěří žádným viděním.

Bratr Butler velmi nerad svolil k návštěvě shromáždění v domě bratra Lovejoy v Johnsonu. Dva muži, kteří byli vedoucími fanatismu a dítky Boží velmi klamali a utiskovali, přišli do shromáždění provázeni dvěma ženami, oblečenými v bílé plátno a své dlouhé černé vlasy nechávaly volně splývat na ramena. Jejich bílé plátěné šaty představovaly spravedlnost svatých.

Měla jsem pro ně poselství pohany. Když jsem mluvila, upíral na mě přednější z obou mužů oči tak, jak to dělávali hypnotizéři. Neměla jsem však strach z jeho hypnotického vlivu. Byla mi dána síla z nebe, abych se povznesla nad jejich satanský vliv. Dítky Boží, dříve podmaněné, začaly svobodně dýchat a radovat se v Pánu.

Potom se tito fanatici pokoušeli povstat a mluvit. Neměli však možnost. Jasně jim bylo dáno na srozuměnou, že jejich přítomnost je nežádoucí. Oni však zůstali. Bratr Samuel Rhodes uchopil potom opěradlo židle, na níž seděla jedna z žen a vytáhl ji z pokoje přes verandu ven na louku před dům. Když se vrátil, vytáhl tam také druhou. Ti dva muži odešli ze shromáždění. Potom se však pokoušeli o návrat.

Když jsme se nakonec modlili, přišel druhý z obou mužů ke dveřím a začal mluvit. Zavřeli jsme před ním dveře, on je však otevřel a znovu začal mluvit. Potom spočinula moc Boží na mém muži. Všechna barva jeho obličeje zmizela, když povstal. Pozvedl před mužem ruce a zvolal: "Pán zde nechce tvé svědectví, Pán tě tu nechce mít, abys jeho lid mátl a přivedl ke zkáze."

Moc Boží naplnila pokoj. Muž vypadal zděšeně a klopýtal nazpět, až našel dveře vedoucí z domu. Přítomnost Boží, která byla tak trapná pro fanatického hříšníka, zanechala slavnostní dojem na shromážděných. Jakmile však děti z temnoty byly pryč, spočinul na naši skupině sladký pokoj Páně. Po tomto shromáždění nebyli falešní a zchytralí vyznavači dokonalé svatosti schopni znovu uplatňovat svou moc nad našimi bratry.

Zkušenosti v tomto shromáždění nám získaly důvěru a společenství bratra Butlera.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy