EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Církevní slyšení

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Církevní slyšení

Zanedlouho nám bylo oznámeno, abychom přišli do shromáždění církve v jedné z předsíní. Bylo tam jen málo lidí. Vliv mého otce a jeho rodiny byl takový, že si naši odpůrci nepřáli náš případ předložit velkému počtu členů církve. Jediná obžaloba byla, že jsme jednali proti jejich předpisům. Na otázku, které předpisy jsme porušili nám bylo trochu váhavě řečeno, že jsme chodili do jiných shromáždění a že jsme zanedbávali pravidelné shromažďování v naší třídě.

Odpověděli jsme, že někteří z naší rodiny byli nějakou dobu na venkově a že ti, kteří zůstali ve městě, chyběli v třídním shromáždění jen po několik týdnů a byli mravně nuceni tam již nechodit, protože jimi vydaná svědectví vzbudila velikou nelibost. Také jsme připomněli, že jisté osoby, které po celý rok nechodily do třídních shromáždění, jsou přesto pokládány za dobře se chovající členy.

Potom se nás ptali, zda chceme vyznat, že jsme se uchýlili od jejich zásad a zda chceme též slíbit, že v budoucnu se budeme řídit těmito zásadami. Odpověděli jsme, že se neodvažujeme vzdát se naší naděje na brzký příchod našeho Vykupitele a že nadále budeme Pána ctít tím způsobem, který oni nazývají kacířstvím.

Můj otec zakusil při svém obhajování požehnání Boží a všichni jsme odcházeli s lehkou myslí, šťastni s vědomím pravdy a souhlasu Ježíše.

Příští neděli přečetl předsedající bratr na začátku slavnosti lásky naše jména - počtem sedm - jako vyloučených z církve. Říkal, že nejsme vyloučeni pro nějaké nesprávné nebo nemravné chování, že máme bezúhonnou povahu a záviděníhodnou pověst, že jsme se však provinili proti zásadám církve metodistů. Prohlásil též, že jsou nyní dveře otevřeny a že se všemi, kteří se podobně proviní proti zásadám církve metodistů, bude naloženo právě tak.

V církvi bylo mnoho těch, kteří čekali na zjevení se Spasitele a tato hrozba bylo pronesena, aby je bázní uvedla v poslušnost. V několika případech mělo toto opatření žádoucí výsledek a uznání Boží bylo prodáno za členství v církvi. Někteří však brzy vystoupili a připojili se k zástupu těch, kteří čekali na Spasitele.

V této době byla zvláště vzácná slova proroka: "Říkávají bratří vaši, v nenávisti majíce vás a vypovídajíce vás pro jméno mé: Nechť se zjeví sláva Hospodinova. Ukáže se zajisté ku potěšení vašemu, ale oni zahanbeni budou." (Iz 66,5)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy