EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl XIX Den odplaty - 82. Pozdní hodina nadchází

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl XIX Den odplaty - 82. Pozdní hodina nadchází

Satan organizuje své zástupy. - Satan organizuje své zástupy. Jsme jako jednotlivci připraveni na strašný konflikt, který je právě před námi? Jsme připraveni i se svými rodinami pochopit záměry Satana a způsob, jakým povede boj? Učinily už naše děti energické rozhodnutí, že zůstanou pevné a neustoupí v zásadních věcech ani ve svých povinnostech? Modlím se, aby všichni pochopili znamení doby a abychom mohli připravit sami sebe a také naše děti, že v čase sporu bude Bůh naším útočištěm a ochranou. - RH 23. 4. 1889

Připravte se na převratné události. - Přestoupení dosáhlo již svoji hranici. Chaos naplňuje svět a lidstvo bude brzy pod velkým terorem. Konec se velmi přiblížil. Boží lid by měl být připraven na zničení světa jako na převratnou událost.

Náš čas je vzácný. Máme už jen málo, velmi málo dni zkušební lhůty, v níž se můžeme připravit na budoucnost, na věčný život. - YI 28. 4. 1908

Mnohé rodiny nejsou připraveny. - V Sobotu i v neděli jsem měla vidění. Měla jsem dojem, že přináším lidem svědectví. V obou případech jsem viděla ohromný stan, který byl úplně přecpán. Pán mi dal jasné poselství pro lidi. Tížilo mě, že naše rodiny nejsou připravené na setkání s Pánem. Pociťovala jsem při tom zvláštní tíhu, že je třeba upozornit náš lid na nutnost hledat Pána celým srdcem a v upřímnosti mysli…

Rodiče, kteří se upřímně obrátili, budou projevovat ve svém rodinném životě soulad svých životů se slovem Božím… Pro otce a matku zůstává jako nejdůležitější životní poslání správná výchova dětí. - Letter 64, 1911

Naléhavé otázky rodičům. - Otcové a matky, jaké jsou vaše dosažené výsledky? Byli jste spolehliví ve své zodpovědnosti? Když jste viděli, že děti jsou nakloněny jít cestou, o níž jste věděli, že na její konci budou nečestné myšlenky, slova a skutky, prosili jste napřed Boha o pomoc a pokoušeli jste se mu předložit, v jakém jsou nebezpečí? Ukázali jste jim na nebezpečí, které je čeká, když půjdou cestou, kterou si vybraly? Matky, nezanedbaly jste úkol vám daný Bohem, největší úkol kdy daný smrtelníkům? Odmítly jste nést odpovědnost danou Bohem? Neproklejí vás vaše děti za vaši slabost, až nastane čas soužení a Boží soudy dopadnou na ty, kteří nejsou čistí a svatí? - RH 23. 12. 1902

Rodiče, potřebujete nové poučení. - Ti, kteří přinášejí světu poslední poselství milosti, měli by si pokládat za povinnost poučit rodiče o zbožnosti v rodinném kruhu. Jejich velké reformační hnutí musí začít tím, že budou otcové, matky i děti obeznámeni se zásadami Božího zákona. Když jim vysvětlíme požadavky zákona, přesvědčíme lidi o jejich povinnosti, že musí být poslušní zákona, pak jim ukážeme, že svým rozhodnutím mají odpovědnost nejen za sebe, ale i za své děti. Ukažte jim, že poslušnost Božího slova je naší jedinou ochranou před zlem, které žene svět do konečné záhuby. - 6T 119

Naše mládež potřebuje pomoc a probuzení. - Nyní máme čas a příležitost k tomu, abychom pracovali pro mládež. Řekněte jim, že jsme nyní v nebezpečné krizi a chceme poznat, jak rozeznat opravdovou zbožnost. Naše mládež potřebuje pomoc, duševní podporu a dodání sebedůvěry, ale tím správným způsobem. Asi ne tak, jak by si přála, ale aby jí to pomohlo k posvěcení. Potřebuje správné, posvěcující náboženství víc, než něco jiného. - FE 547

Neztrácejte čas. - Následující události už vrhají své stíny na naši cestu. Rodiče, obracím se na vás s prosbou, vynasnažte se ze všech sil prospět vašim dětem. Denně jim předávejte náboženské rady. Učte je milovat Boha a zachovávat věrnost správným zásadám. Pracujte se vznešenou, opravdovou vírou, řízenou božským působením Ducha svatého, začněte už nyní. Neodkládejte to ani o den, ani o hodinu. - RH 23. 4. 1889

Konejte stoprocentní práci. - Rodiče, pokořte svoje srdce před Bohem. Začněte stoprocentně pracovat se svými dětmi. Proste Pána, aby nevzpomínal znevažování jeho Slova, když jste nevedli své děti tou cestou, kterou jste měli. Proste ho o radu a poznání, citlivé svědomí a jasnou soudnost, abyste rozpoznali své omyly a chyby. Bůh uslyší vaše modlitby z pokorného a kajícího srdce. - MS 22, 1904

Je nutné vyznání. - Pokud jste nesplnili povinnost v rodině, vyznejte své hříchy před Bohem. Zavolejte k sobě děti a přiznejte se ze svého opomenutí. Povězte jim, že si přejete nově uspořádat rodinné poměry a zeptejte se jich, jestli vám v tom chtějí pomáhat, abyste udělali domov takovým, jakým by měl být. Čtěte jim příkazy uvedené ve slově Božím. Modlete se s nimi a proste Boha, aby uchránil vaše životy a pomohl připravit se na domov v jeho království. Tímto způsobem můžete začít dílo obnovy. Pak pokračujte na cestě za Pánem. - MS 22, 1904

Dejte dětem příklad naprosté poslušnosti. - Zvláštním úkolem rodičů je učinit zákony Boží srozumitelné dětem a zdůraznit jim nutnost, aby je poslouchaly a poznaly důležitost poslušnosti Boha po všechny dny svého života. To bylo i Mojžíšovým úkolem. On přikázal rodičům jako povinnost být vzorem naprosté poslušnosti. A toto je úkol, který musíme v těchto dnech bezpodmínečně zavést do života v našich domovech. V tom je spojení s troj-andělským poselstvím. Neznalost není omluvou pro to, aby rodiče nebrali na vědomí svou povinnost vést děti k poznání, co je přestupování zákona Božího. Dostali jsme dost světla, nikdo nemusí tápat ve tmě a žít v neznalosti. Bůh je dnes opravdu naším učitelem, jako byl dítkám Izraele a my všichni jsme vázáni k poslušnosti jeho zákonů nejposvátnějšími sliby. - Letter 90, 1898

Modli se a pracuj pro jejich spásu. - Učte své děti, že srdce musí být vedeno sebeovládáním a odříkáním. Životní pohnutky musí být v souladu s Božím zákonem. Nesmíte se spokojit s tím, že vaše děti rostou nezávisle na Kristu, že jsou chladné a indiferentní. Volejte k Bohu ve dne i v noci. Modlete se a pracujte na spáse duší vašich dětí „Bázeň Boží je počátkem moudrosti“. V tom spočívá hnací síla a vyváženost charakterů. Bez bázně Boží ochabnou a nedokončí velké dílo, k němuž byly povolány. - RH 23. 4. 1889

Jednejte jako tvůrci charakteru. - Rodiče adventistů s. d. si mohou plněji uvědomit svoji odpovědnost jako tvůrci charakteru. Bůh jim dal přednost, aby podpořili jeho spor tím, že jejich děti se mu zasvětí a budou pro něj pracovat. On si přeje vidět, aby se soustředila veliká sdružení mládeže vybraná z rodin našeho lidu, neboť v těchto rodinách na ně působily zbožné vlivy. Ti by mu odevzdali svá srdce a rozhodli se projevit mu nejvyšší službu svými životy. Byli vedeni a vychováváni zbožnými radami v rodině, působily na ně ranní a večerní modlitby, zásadový příklad rodičů, naplněných láskou a bázní Boží, naučili se sklonit před Bohem jako svým učitelem a jsou připraveni splatit mu přijatelnou službou jako věrní synové a dcery. Taková mládež je připravená představit před světem moc a milost Kristovu. - CT 131

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy