EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


81. Spolupráce rodiny a sboru

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

81. Spolupráce rodiny a sboru

Dílo milosti začněte v rodině. - Rodiče, začněte dílo milosti pro církev ve svých rodinách, aby děti poznaly z vašeho jednání, že i vy spolupracujete s Božími anděly. Buďte si jistí, že denně dochází k vašemu přetváření. Připravujte sebe i své děti na věčný život v království Božím. Andělé budou vaši úspěšní pomocníci. Satan vás bude svádět, ale nepodaří se mu to, když ani jediným slovem nedáte nepříteli možnost převahy.

Pravda je dokonalá a nezkažená, ať přebývá v srdcích. Když člen rodiny se musí jednotlivě odhodlat „Zůstanu křesťanem a v pozemské škole chci zformovat svoji povahu, a to mi umožní přiblížit se víc k nebi. K bližním se musím chovat stejně tak, jak bych di přál, aby se oni chovali ke mně, protože jen ti, kteří budou zjevovat Krista na tomto světě, mohou vstoupit do nebeských příbytků“.

Učiňte život ve svých domovech něčím, co se podobá nebi. Ať členové rodiny nezapomínají v těch chvílích, když se shromažďují k rodinnému oltáři modlit se za ty, kteří jsou na vedoucích místech a mají odpovědnost za dílo Boží. - MS 93, 1901

Ti, co stojí na čele rodin a vedou je správnou cestou, přenášejí svým vlivem do církve řád a úctu. Svými vlastnostmi představují milost a spravedlnost, stojící spolu ruku v ruce. Budou tvým dětem zjevovat Kristův charakter. Zákon přátelské služby a lásky, který budou hlásat, nijak neoslabí jejich příkazy a autoritu, a také jejich zákazy budou uposlechnuty. - RH 19. 2. 1895

Model domovů vytváří model církve. - Každá rodina je sborem a rodiče ji řídí. Prvým rozhodnutím rodičů by mělo být dílo na spásu jejich dětí. Pokud otec s matkou budou knězem a učitelem v rodině a budou plně stát na straně Kristově, plně se bude v jejich rodině uplatňovat dobrý vliv. Tento požehnaný vliv se bude projevovat ve sboru a pozná se i na každém z věřících. Pokud je v rodinách málo zbožnosti, brzdí to značně i dílo Boží. Nikdo nemůže přinést do sboru vliv, který neprojevuje ve svém rodinném životě a ke svému okolí. - MS 57, 1903

Vlastní vedení sboru se naučíme doma. - Domov je školou, kde se všichni mohou naučit, jak se má jednat ve sboru. Když všichni jsou členy královské rodiny, pak i v rodinném životě bude opravdová ušlechtilost. Každý člen rodiny se bude snažit o to, aby i ostatní členové rodiny byli šťastní. Andělé Boží, kteří slouží těm, kteří se mají stát dědici spásy, pomohou i vám, aby vaše rodiny odrážely vzor nebeské rodiny. Ať je v rodinách pokoj a bude pokoj i ve sborech. Jestli budou tyto vzácné zkušenosti přeneseny do sborů, stanou se prostředkem pro vytvoření vzájemně příznivého vlivu. Přestanou hádky. Pravá křesťanská ohleduplnost se projeví i mezi členy církve. Svět na nich pozná, že byli s Ježíšem a učili se od Něho. Kdyby všichni členové žili křesťanským životem, jaký dojem by asi udělala církev na svět! - MS 60, 1903

Proč upadají sbory. - Mnozí si myslí, že úpadek v církvi a růst žádostivé lásky je způsobem nedostatečným pastoračním dílem. Je pravdou, že církev vedou svědomití vůdcové a kazatelé, kteří upřímně pracují s mládeží, která si dosud nezaslíbila Krista a také i pro další, jejichž jména jsou sice vedena v církvi, ale žijí bez víry, bez Krista. Kazatelé mohou dělat svoji práci sebevíc svědomitě a dobře, ale na takovou spoustu práce je jich málo, poněvadž rodiče neplní své poslání. Je to na škodu křesťanského života v rodině a nedostává se i síly v církvi. Pokud rodiče budou pracovat tak jako dosud, těžko vyroste mládež, která by měla smysl pro povinnost. Bude-li náboženství ovládat rodiny, pak se přenese i do církve. Silou pro vítězství dobra jsou ti rodiče, kteří pracují pro Boha. Pokud děti kontrolují, povzbuzují je, vychovávají, varují a vedou k Pánu, stávají se požehnáním pro okolí, v němž žijí. A také církev se stává silou jejich obětavou prací. - ST 3. 4. 1901

Rodiče, kteří zapomínají na své povinnosti, nemohou pozvednout církev. - Když je v rodinném životě tolerována neposlušnost, srdce dětí se naplňuje vzpourou proti Boží vládě. Vláda Ducha Svatého se ukáže neúčinnou k tomu, aby obměkčila a podrobila jejich srdce. Pokud se za zvláštních okolností v pozdějších letech budou chtít podřídit Kristovu evangeliu, budou muset svést velkou bitvu, aby svojí nevěrnou vůli podřídili vůli Boží. Často musela církev nést důsledky za své členy k vůli špatné výchově, kterou dostali ve svém dětství. Aby si děti mohly dělat to, co samy chtěly, dopouštěly se podvodů. A tento duch, kterému bylo dovoleno bouřit se doma, bude ten poslední, který se skloní v poslušnosti před požadavky Božího slova. - RH 30. 3. 1897

Kritika může zmrtvit duchovno. - Jste-li v pokušení říci nepěkná slova, modlete se o milost, abyste se ubránili pokušení. Nezapomeňte, že vaše děti budou hovořit stejně, jako slyší mluvit vás. Vychováváte je podle svého vzoru. Nezapomeňte na to, že hovoříte-li tato nepěkná slova před svými bližními ve sboru, budete říkat stejná slova v nebesích, kam se snažíte vstoupit…

Po rodině přichází sbor. Vliv rodiny je tak velký, že se stane pomocí a požehnáním sboru. Nikdy si nestěžujte a nerýpejte. Jsou sbory, kde duchovno se zcela vytratilo, protože se připustilo pomlouvání. Proč si vyčítáme a nedůvěřujeme si? Zachování klidu je největším políčkem tomu, kdo hovoří tvrdá a neslušná slova. Zachovejte dokonalé mlčení. Časté mlčení je výmluvné a hovoří za vše. - MS 21, 1903

Péče o ubohou mládež. - Mladí chlapci a děvčata, kteří neznají domov, potřebují někoho, kdo by na ně dohlédl a projevil o ně zájem. Ti, kteří se snaží o vyplnění tohoto nedostatku, konají stejně prospěšnou věc v díle Božím pro spásu duší, jako kazatel na kazatelně. Toto dílo nesobecké dobročinnosti v práci pro dobro mládeže není ničím jiným, než co Bůh požaduje od každého z nás. S jakou opravdovostí by měl pracovat věřící křesťan, aby mohl zabránit zvykům, které zničily charakter! Ať Kristovi následovníci učiní Slovo Boží atraktivní pro mládež. - FE 51

Kazatel má zvláštní příležitost. - Při každé vhodné příležitosti se má dětem vyprávět příběh o Ježíšově lásce. V Každém kázání má být pro ně ponechán prostor, který by byl pro ně přínosem. Služebník Boží může v těchto malých získat trvalé přátele. Nesmí zanedbat žádnou příležitost a musí jim pomáhat, aby byli zběhlejší v poznávání Písma. Bude jim to lepší ochranou před útoky Satana, než si dovedeme představit. Jsou-li děti včas obeznámeny s pravdami slova Božího, budou ochráněny od bezbožnosti a budou se moci postavit nepříteli se slovy: „Psáno jest“. - GW 208

Buď spolehlivý doma i ve sboru. - Rodiče, kteří jste učiteli svých dětí, pravda by měla stát nad vaším svědomím a chápáním a řídit slova a skutky. Buďte spolehliví jak se svém rodinném životě, tak při službě Bohu. Vtiskněte správnou povahu všem v rámci rodiny. Andělé Boží jsou přítomni a působí na mladší členy Boží rodiny. Náboženství z rodiny se jistě přenese do církve. - MS 84, 1897

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy