EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


83. Odměna

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

83. Odměna

Živá scéna dne soudu. - Jednou jsem měla sen a v něm jsem viděla spoustu shromážděných lidí. Najednou se nebe zahalilo tmou, burácely hromy, blesky šlehaly a hlas silnější než zvuk největšího hromu zazněl mezi nebem a zemi: „Stalo se, “ Část skupiny s bledými tvářemi učinila několik kroků dopředu s pláčem a v zoufalství volala: „Já nejsem připraven“. Bylo slyšet otázku: „Proč ses nepřipravil?“ Proč jsi nevyužil příležitost, kterou jsem ti dal ve své lásce?“ Probudila jsem se tímto voláním, které mi sále znělo v uších. „Nejsem připraven. Nejsem zachráněn - jsem ztracen, ztracen, na věky ztraceni“.

Kvůli závažné zodpovědnosti, kterou mám, přemýšlejme o budoucnosti, protože máme pochopit, co dělat, než se to stane. Budeme postaveni v onen den tváří v tvář k přehlížení a opovrhování Bohem a jeho milostí a s odmítáním jeho pravdy a lásky? V tomto významném shromáždění posledního dne bude přečten důvod odsouzení hříšníka. Rodiče se poprvé dozví, jaký byl soukromý život jejich dětí. Děti uvidí, kolik špatného udělaly svým rodičům. Bude to celkové zjevení tajemství a pohnutek srdce. Skryté bude veřejně zjevené. Ti, kteří si dělali legraci ze závazných věcí spojených se soudem, vystřízliví, až poznají strašnou realitu

Ti, kteří pohrdali slovem Božím, budou sát před tváří Autora těchto inspirovaných proroctví. Nemůžeme si dovolit žít a nevědět nic o dni soudu. I když dlouho ztrácíme čas, teď je už blízko, snad za dveřmi, už velmi spěchá. Trouba archanděla brzy promění živé a probudí mrtvé. V ten den budou oddělení zkaženi od spravedlivých, tak jako pastýř odděluje kozly od ovcí. - YI 21. 7. 1892

Až se Bůh zeptá „kde máš děti?“ - Rodiče, kteří přehlížejí svoji Bohem danou odpovědnost, musí poznat svoji lhostejnost při soudu. Pán se pak zeptá, “Kde máš své děti, které jsem ti dal, abys je pro ně vychoval? Proč nejsou po mé pravici?“ Mnozí rodiče pak poznají, že je zaslepila pošetilá láska k dětem a že nechali u svých dětí dál rozvíjet deformovaný charakter, který není vhodný pro nebe. Další poznají, že svým dětem nevěnovali dostatek času, pozornosti, lásky a něžnosti. Jejich zanedbávání povinností udělalo z dětí to, čím jsou. - 4T 424

Rodiče, když už nemáte příležitost, Bůh se nad vámi slitovává. Při dni soudu pak řekne: „Co jste udělali s mým stádem, s mým krásným stádem?“…

Dejme tomu, že byste se dostali do nebe a nebude tam žádné z vašich dětí. Jak budete moci říci Bohu: „Tak jsem zde Pane, a také děti, které jsi mi svěřil“? Nebe zapisuje přehmaty rodičů a zanáší je v nebeských knihách. - MS 62, 1901

Rodiny projdou přezkoumáním před Bohem. - Jaká to bude podívaná, až přijdou rodiče a děti k poslednímu zúčtování! Tisíce dětí, které se staly otroky svých žádostí a ponižujících neřestí, jejichž život marně ztroskotal, budou stát tváří v tvář rodičům, kteří z nich udělali to, čím jsou. Kdo jiný než rodiče musí nést tuto strašnou odpovědnost? Učinil snad Bůh tuto mládež zkaženou? Ne, stvořil ji ke svému obrazu, o něco málo menší anděly. Kdo změnil jejich charakter tak, že nenesou pečeť Boží a musí být navždy odděleny z jeho přítomnosti jako příliš nečisté, než aby mohly mít místo s čistými anděly ve svém nebi? Nebyly snad hříchy rodičů přenášeny dál na děti, ať už ve zvrácených chutích nebo vášních? Nebo splnila snad svůj úkol matka, která měla ráda světské zábavy, a nezáleželo jí na vlastní výchově dětí podle toho vzoru, který jí byl dán? Všechny tyto matky se budou muset postavit před Boha právě tak jistě jako že žijí. - 3T 568. 569

Jsou v nebi obrazové záznamy? - Ať si uvědomí rodiče i děti, že jejich charakter se formuje den ode dne a že charakteristické znaky této povahy jsou zaznamenávány v nebeských knihách. Bůh má obraz svého lidu stejně tak jako umělec kreslí muže a ženu přenosem tváře na vyleštěnou desku. Jaký druh obrazu si přejete mít? Rodiče, odpovězte na otázku! Jaký obraz by měl Velký Učitel umění udělat o vás v nebeských záznamech?… Musíme se rozhodnout už nyní. Potom až přijde smrt, už nebude čas na žádné změny v pokřiveném charakteru.

Individuálně pro nás by to mohlo být velmi důležité. Každý den je náš obraz snímán z hlediska časného, ale i pro věčnost. Někdo si řekne: „Dnes byl udělán můj obraz“. Ptejte se ale denně, každou hodinu: „Jak budou znít nebeským andělům moje slova? Jsou jako zlatá jablka na stříbrném podnosu, nebo jsou jako krupobití hnané větrem, které působí bolest a zraňuje?…

Nejen naše slova a skutky, ale i naše myšlenky dotváří obraz toho, jací jsme. Každá duše ať je tedy dobrá a činí dobro. Ať se tedy nemusíte stydět za ten obraz, který se o vás zapisuje. Každý pocit, který uchováme v sobě, se odráží ve výrazu obličeje. Bůh nám pomůže, abychom v našich rodinách dosáhli těch výsledků, které si přejeme, aby byly zaznamenány v nebesích. - Letter 78, 1901

Byli jste lehkomyslní? - Kéž by se rodiče starali vážně a zodpovědně o věčný život svých dětí! Ať se tedy sami sebe zeptají: Nevěnovali jsme se jim? Nepřehlíželi jsme plnění svých povinností? Nedovolili jsme, aby naše děti se staly hříčkou v Satanových pokušeních? Nebudeme muset skládat účet před Bohem z toho, že jsme dovolili našim dětem, aby své schopnosti, čas i vliv postavily proti pravdě a proti Kristu? Nezanedbali jsme svoji povinnost rodičů, aby se dále rozmnožil počet Satanových obětí? - 6T 429. 430

Pokud matky zanedbávají svoji povinnost vychovávat své děti, tato jejich nevšímavost se zpětně odrazí opět na nich a jejich život je těžší a složitější než kdyby byly věnovaly čas a trpělivost při výchově svých dětí k poslušnosti a pokoře. Nakonec bude pro matky platit, aby po zralé úvaze považovaly za nejpřednější zformování charakterů svých dětí, protože brzy nemohou zapustit kořeny a přinést bohatou úrodu. - ST 5. 8. 1875

Děti odsoudí nevěřící rodiče. - Na nevěřících rodičích zcela určitě spočine Boží zatracení. Nejen si pěstují trní, které je zde bude zraňovat, ale musí poznat nevěru, až zasedne soud. Mnoho dětí se postaví na soudu a odsoudí své rodiče za to, že je neomezovali a nevyvodili důsledky z jejich zkažeností. Falešná náklonnost a slepá láska rodičů byly hlavním důvodem, proč jim odpouštěli chyby a nechávali je bez pokárání. V důsledku toho jsou nyní jejich děti ztraceny a krev jejich duší spočine na nevěřících rodičích. - 1T 219

Děti odplatí poděkováním věřícím rodičům. - Až zasedne soud a otevřou se knihy a zazní slova nejvyššího soudce „Dobře jsi učinil“ a koruna nesmrtelné slávy bude vložena na hlavu vítěze, mnozí pozvednou před celým vesmírem své koruny, obrátí se ke své matce a řeknou: „Ona mě vychovala, abych se z Boží milosti stal tím, čím jsem. Její rady a modlitby byly požehnáním pro můj věčný život“. - MYP 330

Výsledky zbožné výchovy jsou zjevné. - Všichni, kteří působili v nezištném duchu, spatří ovoce své práce. Bude vidět dokončení každé správné zásady a každého šlechetného činu. Něco z toho už vidíme. Ale jak málo výsledků i toho nejšlechetnějšího úsilí na světě je možné poznat v tomto životě člověka, který ho koná! Kolik obětavé a neúnavné dřiny pro ty, kteří jsou mimo dosah, a zdá se, že jejich životní dílo bylo marné. Oni nevědí, že jejich svědomitost otevřela prameny požehnání, které nikdy nepřestanou vyvěrat. Jen svojí vírou viděli, že děti, které vychovávali, se stanou požehnáním a vnuknutím pro bližní. … Člověk zasévá semeno, z něhož na jejich hrobech jiní sklízejí požehnanou úrodu. Sázejí stromy, aby jiní z nich jedli ovoce. Jsou zde spokojeni vědomím, že uvedli do pohybu síly dobra. A teprve později se pozná, jaké byly jejich kroky a jaký jejich zpětný dopad. - Ed 305. 306

Rodiče si mohou s sebou vzít děti do zaslíbené země. - Bůh dovolil, aby z Jeho trůnu zazářilo světlo na cesty života. Oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci se pohybuje před námi jako před starověkým Izraelem. Je velkou poctou pro dnešní rodiče jako kdysi u starozákonního Božího lidu, aby přivedli své děti s sebou do zaslíbené země. - ST 24. 11. 1881

Chcete, aby celý váš dům i se služebnictvem následovali Boha. Chcete, aby vaše rodina následovala Boha. Chcete ji vzít do bran nebeského města a říct: „Jsem zde, Pane, i s dětmi, které jsi mi dal“. Byli to chlapci i děvčata, ale oni jsou stále vaše děti. Vaše výchova a všímavost o ně byla požehnána Bohem, až budou stát jako vítězové. Nyní můžete říci: „Jsem zde, Pane, i děti“. - MS 49, 1894

Narušená rodinná pouta budou rozpojena. - Ježíš přichází, vrací se v oblacích s velikou slávou. Množství mocných andělů ho následuje. Přichází k radosti těch, kteří ho milovali a dodržovali Jeho přikázání, aby je vzal k sobě. Nezapomněl na sliby, které dal. Dojde k rozpojení rodinných svazků. - RH 22. 11. 1906

Povzbuzení truchlícím matkám. - Ptáte se, jestli vaše děti budou zachráněny? Odpovídají vám slova Kristova: „Nechte dítek, ať jdou ke mně a nebraňte jim, nebo takových jest království Boží“. L18, 16 Nezapomeňte na proroctví. „Toto praví Hospodin: V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu… Toto praví Hospodin: Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda za to, co jsi vykonala, řekl Hospodin. Však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, řekl Hospodin. Synové se vrátí na své území“. Jer 31, 15-17

To je slib pro vás. Může povzbudit vaší důvěru v Pána. Pán mě často upozorňoval, že mnoho malých dětí zemře před časem soužení. Opět se shledáme se svými dětmi. Sejdeme se s nimi a poznáme je v nebeských příbytcích. Složte svoji důvěru v Pána a nebudete litovat. - Letter 196, 1899

Děti budou předány do matčiny náruče. - Jak krásné je vykoupení! Jak dlouho se o něm mluvilo, jak dlouho se v něho doufalo, jak nedočkavě jsme ho očekávali a rozjímali o něm, ale nikdy jsme ho plně nepochopili.

Žijící spravedliví jsou proměněni „naráz, v okamžiku“ 1K 15, 52 a hlasem Božím budou oslaveni. Stanou se nesmrtelnými a s mrtvými, kteří vstali, budou vzati do vzduchu, aby se sešli s Pánem. Andělé „shromáždí vyvolené své od čtyř větrů, od končin země až po končiny nebe“. Mk 13, 27 Nemluvňata budou přineseny svatými anděly a budou vráceny do náručí matek. Přátelé, kteří byli dlouhou dobu rozloučení smrtí, se scházejí a s radostným zpěvem vstupují společně do Božího města. - GC 645

Dlouho očekávaný den. - Ode dne, kdy první lidé opouštěli v zármutku Eden, čekali věřící příchod zaslíbeného, který zlomí moc ďábla a přivede je zpět do ztraceného ráje. - GC 299

Získáme-li nebe za utrpení, pak to bude levné…Když jsem viděla, jací musíme být, abychom tuto slávu zdědili, a když jsem pak viděla to, co musí Ježíš vytrpět, aby toto dědictví pro nás získal, tak jsem se modlila, abychom mohli být pokřtěni jeho utrpením a nemuseli se děsit ze zkoušek, ale snášeli je trpělivě a s radostí a pamatovali na to, co vytrpěl Ježíš, abychom my mohli zbohatnout jeho chudobou a utrpením. - EW 67

Nebe má největší cenu. - Nebe je pro nás to nejcennější. Nemusíme při tom vůbec riskovat. Nemusíme spekulovat. Ale musíme znát, že Pán vede naše kroky a že nám pomůže zvítězit v tomto velkém boji. Pro spravedlivé má připravená bílá roucha. Má připravený věčný svět slávy pro ty, kteří prosili o slávu, čest a nesmrtelnost. Každý kdo vstoupí do Božího města, vstoupí tam jako vítěz. Nevstoupí tam jako odsouzený zločinec, ale jako syn Boží. A každý, kdo bude do něho vstupovat, bude vítán slovy: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa“ Mt 25, 34 - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 149

Účastníci Kristovy radosti. - Vidíme zástup andělů na jedné straně brány. A pak jsme procházeli, Ježíš říkal: „Pojďte požehnání Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa“. Mt 25, 34 Zde vám říká, abyste se spolupodíleli na jeho radosti. Co to znamená. - Je to radost při pohledu na vaši namáhavou životní práci, otcové, je to radostný pohled, matky, že vaše námaha byla oceněna. Zde jsou vaše děti, koruna života je na jejich hlavách a andělé Boží zvěčňují jména matek, jejichž úsilím byly jejich děti získány pro Krista. - MS 12, 1895

Slavný den vítězství. - Nyní je církev bojující. Nyní jsme konfrontováni se světem v temnotě, skoro celý se propadá v modloslužbě. … Ale přichází den, kdy bude bitva dobojována a získá se vítězství. Vůle Boží bude respektována na zemi jako na nebi…Vše bude jedna velká, šťastná rodina, oděná šatem chvály a díků - šatem Kristovy spravedlnosti. Celá příroda ve své převyšující kráse vzdá Bohu svoji úctu, chválu a hluboký obdiv. Celý svět bude obmytý nebeským světlem. Měsíční světlo bude jako sluneční světlo a světlo slunce bude sedmkrát větší, než je nyní. Roky budou plynout v radosti. Na obloze splynou ranní hvězdy v souzvuku a synové Boží budou volat z radosti, protože Bůh a Kristus společně prohlásí: „Už nikdy nebude hřích, už nikdy nebude smrt“.

Toto vidění budoucí slávy, scény zachycené barvitě rukou Boží, by mělo být drahé jeho dětem…Měli bychom mít vždy před očima toto vidění věcí nepoznaných. Měli bychom rozlišit pravou hodnotu věcí věčných a věcí časných. A to nám dodá sílu ovlivnit další lidi pro vyšší život. - MH 504-508

Řekne Bůh „dobře jsi učinil?“ - Až se postavíte před veliký Boží bílý trůn, pak se vaše práce projeví taková, jaká skutečně je. Knihy budou otevřeny, záznam o životě každého se oznámí. Mnozí z této nekonečné společnosti nejsou připraveni pro toto odhalení. K některým dolehnou slova s hrozivou jasností: „Byl jsi zvážen a shledán lehkým“. V onen den řekne soudce k mnohým rodičům: „Měli jste mé slovo, které jasně stanovilo vaše povinnosti. Proč jste toto učení neposlouchali? Nevěděli jste, že to byl hlas Boží? Nepřikázal jsem vám, abyste hloubali v Písmech, abyste nesešli z pravé cesty? Vy jste nezničili jen své vlastní duše, ale svými pokryteckými projevy zbožnosti jste svedli mnoho ostatních. Váš cíl není u mě. Odejděte! Odejděte!“

Další skupina stojí bledá a chvěje se strachem. Důvěřuje v Boha a tíží ji vlastní nehodnost. Se slzami vděčnosti v očích slyší slova chvály jejich Učitele. Dny naplněné neustálou prací, těžkostmi, strachem a sklíčeností jsou zapomenuty ve chvíli, kdy hlas líbeznější než hudba andělské harfy pronáší slova: „To dobře, služebníku dobrý a věrný…Vejdi v radost svého Pana“. Mt 25, 23 Stojí zde zástup spasených, palmovou ratolest vítězství mají v levé ruce, korunu na své hlavě. To jsou ti, kteří svojí horlivou a poctivou práci obdrželi uschopnění pro nebe. Jejich životní dílo, které vykonali na zemi, bylo uznáno nebeskými sbory jako správně udělané.

S nevýslovnou radostí se rodiče dívají, jak i jejich děti dostávají korunu, roucho a harfu. Dny naděje a strachu pominuly. Semeno, které zasévali se slzami a modlitbami, se možná zdálo jako zbytečně zaseté, ale sklizeň úrody je nakonec radostná. Jejich děti byly zachráněny. Otcové, matky, budou v ten den stoupat i zpěvy radosti vašich dětí? - ST 1. 7. 1886

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy