EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


75. Vedení malých dětí ke Kristu

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

75. Vedení malých dětí ke Kristu

Jak brzy se mají děti stát křesťany. - V dětství je možné snadno zapůsobit na mysl a zformovat ji. Proto by se chlapci a děvčata měli učit lásce a úctě k Bohu. - MS 115, 1903

Bůh si přeje, aby každé dítě už od útlého mládí bylo jeho dítětem a bylo přijato do jeho rodiny. I když jsou ještě mladí, mohou být členy rodiny věřících a mít poznání pravdy. Mohou mít něžné a přitom připravené srdce k přijetí vlivů pro pozdější dobu. Jejich srdce mohou být přitahována láskou a důvěrou k Ježíši a mohou pro Spasitele žít. Kristus z nich chce udělat své misionáře. Způsob jejich myšlení se možná změní, takže hřích se jim nebude zdát něčím, co jim udělá radost, ale kterému je třeba se vyhnout a nenávidět ho. - CT 169

Věk není důležitý. - Jednou byla položena významná otázka, jak staré musí být dítě, než je logicky zdůvodnitelná naděje stát se křesťanem. „Věk s tím nemá nic společného”; byla odpověď. „Láska k Ježíši, víra, důvěra, důvěrnost, to všechno jsou hodnoty, které jsou ve shodě s dětskou přirozeností. Jakmile dítě může milovat svou matku a důvěřovat jí, je také schopné milovat a důvěřovat Ježíšovi, jako příteli své matky. Ježíš se tak stane i jeho přítelem, kterého miluje a váží si ho.”

V pohledu předchozího pravdivého prohlášení, mohou být ještě rodiče tak opatrní při předkládání přikázání a příkladů před jejich pozornými malýma očkama a všímavou myslí? Naše náboženství by mělo být praktické. Je potřebné jak v našich domovech, tak i v modlitebně. Tam by nemělo být nic chladného, nevlídného, ani zakázaného v chování či vystupování. Ale máme ukázat svojí laskavostí a zájmem, že máme vřelé, milující srdce. Ježíš by měl být váženým hostem v rodinném kruhu. Měli bychom s ním mluvit, přednést mu všechny své starosti, hovořit o Jeho lásce, Jeho milosti a dokonalosti Jeho charakteru. Kolik poučení vyplyne denně z jednání zbožných rodičů, když řeknou všechny své starosti Ježíšovi, který nosí břemena, místo rozčilování se a nadávání po různých starostech a komplikacích, které stejně nepomohou. Mysl těch nejmenších je třeba vést k tomu, aby se k němu obrátily, tak jako květina obrací své otevřené korunní plátky ke slunci. - Good Health, January, 1880

Boží lásce bychom se měli učit při každé příležitosti. - Prvním poznatkem dětí by mělo být, že Bůh je jejich Otcem. Toto poznání by měly dostat již v prvých letech života. Rodiče by si měli uvědomit, že jsou před Bohem odpovědní za to, že jejich děti budou seznámeny s nebeským Otcem… Že Bůh je láska, by měly poznávat při každé příležitosti. - RH 6. 6. 1899

Otcové a matky by měli učit malé i velmi malé děti a mládež o Kristově lásce. Ať i malí šišlavě vyslovují slovo Ježíš. - RH 9. 10. 1900

Kristus by měl být uváděn ve všech ponaučeních, které dáváme dětem. - ST 9. 2. 1882

Již od malička by se měly děti seznamovat s Božími věcmi. Jednoduchými slovy by jim matka měla vyprávět o jeho životě na zemi. A ještě mnohem víc, do každodenního života by měla vnášet učení o Spasiteli, a svému dítěti ukazovat vlastním příkladem, že tento život je jen přípravou na příští život, že je obdobím poskytnutým lidem, v němž mají zformovat své charaktery a získat tak vstup do města Božího. - MS 2, 1903

Potřebují víc než jen občasné povšimnutí. - Velmi málo pozornosti se věnovalo našim dětem a mládeži a oni neuspěli v získání křesťanského života, jak by měli, protože členové církve na ně nepohlíželi s něžností a pochopením a neprojevili přání, aby pokračovali v duchovním životě. - RH 12. 2. 1913

Dokud jsou děti zanedbávány a přehlíženy, tak Pán není oslaven…Vyžadují si víc než jen občasné povšimnutí, víc než povzbudivé slovo. Oni potřebují velkou pečlivost, modlitební úsilí a pečlivou práci. Srdce, které je naplněno láskou a soucitem, si získá srdce mladých, kteří se jeví zdánlivě lhostejně a beznadějně. - SSW 77

Ježíš řekl: „Veďte tyto děti ke mně”. - Rodiče by se měli snažit pochopit skutečnost, že oni mají vychovávat své děti pro Boží království. Když jsou jim svěřeny děti, je to totéž, jako kdyby jim je Kristus vložil do náruče a řekl: „Veďte tyto děti ke mně, aby mohly zářit v nebeských příbytcích. ”Jako jedno z prvých slov by je mělo upoutat jméno Ježíše a v pozdějších letech by měly být přiváděny k pravidelné modlitbě. Jejich mysl by měla znát příběhy ze života Páně a jejich představivost povzbuzena obrázky slávy světa, která přijde. - RH 19. 2. 1895

Již v mládí by měly získat křesťanské zkušenosti. - Pomozte dětem, aby se připravily pro příbytky, které Kristus odešel připravit těm, kteří ho milují. Pomozte jim, aby mohly splnit Boží záměr. Vaše výchova má být taková, že jim pomůže být ke cti Toho, který zemřel, aby pro mě zajistil věčný život v království Božím. Naučte je, aby odpověděly na pozvání: „Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jest rozkošné a břímě mé lehké” Mt 11, 28. 30 - MS 138, 1903

Můj bratře a sestro, vykonal jsi svaté dílo při výchově svých dětí. I když jsou mladé, jejich mysl i srdce jsou velmi vnímavé správným vlivům… Naučte je, že mají osobní díl na jednání, aby získaly křesťanské zkušenosti již ve svém mládí. - Letter 10, 1912

I když by prvním krokem rodičů v jejich životě mělo být ovlivňování dětí na cestě spravedlnosti již od dětských let, přesto se vybírá zlé před dobrým. - RH 14. 4. 1885

Cesta k poslušnosti je zkouškou obrácení. - Máme učit své děti, že ochota poslouchat vůli Boží je důkazem, jestli naše přiznání ke křesťanství znamená opravdové obrácení. - MS 64, 1899

Boží zákon základem přetváření. - Boží zákon je prostředkem výchovy v rodině. Rodiče mají slavnostní závazek dodržovat všechna Boží přikázání a dávat tak svým dětem příklad nejpřísnější mravní bezúhonnosti…

Zákon je základem trpělivého přetváření. Měli bychom ukázat světu naprosto jasnou potřebu poslouchat Jeho zákon. Největší aktivita k přetvoření musí začít v rodině. Poslušnost Božího zákona stimuluje k soustavné práci, pravdomluvnosti a opravdovému jednání mezi muži. - Letter 74, 1900

Naučte to děti. - Učili jste děti od malička, aby dodržovaly přikázání Boží? Máte je učit utvářet charaktery podle obrazu Božího, aby se jimi sám Kristus mohl projevit. On se jim chce dát poznat. Víme to z příběhu o Josefovi, Samuelovi, Danielovi a jeho druzích. Nemůžeme na jejich životech poznat, co Bůh očekává od dětí a mládeže? - MS 62, 1901

Rodiče… mají před Bohem závazek, předat mu své děti připravené již na samém začátku jejich života. Mají přijmout moudrá poznání o tom, jaký má být následovník Ježíše Krista. - MS 59, 1900

Svědectví obráceného dítěte. - Náboženství pomáhá dětem lépe studovat a dělat spoustu svědomité práce. Jedno 12 leté děvčátko řeklo docela prostým způsobem, proč se stalo křesťankou: „Raději jsem si hrála, než se učila. Ve škole jsem toho moc nedělala a často jsem nenapsala ani úkoly. Nyní se však dobře připravují na každou hodinu, aby se to Bohu líbilo. Ve škole jsem byla uličnice, a když se na mě učitel nedíval, tak jsem dělala různé legrace, abych druhé pobavila a upoutala. Nyní se chci líbit Bohu svým slušným chováním a dodržováním školního řádu. Doma jsem byla sobecká, nerada jsem chodila různé věci zařizovat a také jsem byla mrzutá, když mě matka volala od hraní, abych jí raději něco pomohla. Nyní mám opravdovou radost, když jí mohu nějak pomoci, aby viděla, že jí mám ráda“. - SSW 79

Vyvaruj se váhání. - Rodiče, měli byste začít usměrňovat myšlení svých dětí, pokud jsou mladé, aby se mohly nakonec stát křesťany… Vyvarujte se toho, abyste je ukolébávali před propastí zkázy v chybném domnění, s tím že ještě nejsou dost staré na to, aby byly zodpovědné, mohly litovat své hříchy a vyznávat Krista. - 1T 396

Děti, které mají 8, 10 či 12 let, jsou dost staré na to, abychom je mohli oslovit osobním náboženstvím. Nepoučujte své děti s ohledem pro nějaké pozdější období, až budou dost staré na to, aby mohly pociťovat lítost a uvěřit pravdě. Jsou-li správně poučeny, mohou mít i malé děti správný pohled na svoji hříšnost a na cestu spásy skrze Krista. - 1T 400

Bylo mi poukázáno na mnoho vzácných zaslíbení těm, kteří hledají Spasitele od mládí. „Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prve než nastanou dnové zlí a přiblíží se léta, o nichž díš: „Nemám v nich zalíbení““. Kaz. 12, 1 „Já milující mě miluji, a kteříž mne pilně hledají, nalézají mne”. Př 8, 17 A Velký Pastýř Izraele dosud říká: „Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, nebo takových jest království Boží”. Mt 10, 14, Lk 18, 16 Učte své děti, že mládí je nejlepší dobou k hledání Pána. - 1T 396. 397

Přímo z dětství přes mládí. - Dovolit dítěti aby jednalo podle svých sklonů, znamená dovolit mu, aby se zvrhlo a nechalo ovládnout zlem. Následky výchovy se už začínají projevovat v dětství. Už od raného mládí se vyvíjí sobecká povaha, a jak v mladí dospívá do dospělosti, přerůstá do hříchu. A jako stálé svědectví zůstane u těch dětí, které rodiče zanedbávali a měli dovoleno jednat podle vlastního uvážení. Této sestupné tendenci lze zabránit jen takovým způsobem, že je ohradíme vlivy, které budou paralyzovat zlo. Od dětství přes mladický věk až do dospělosti by dítě mělo být pod dobrými vlivy. - RH 15. 9. 1904

Posilněte děti pro budoucí zkoušky. - Rodiče si často kladou důležitou otázku: „Vychovali jsme naše děti tak, aby se nevzpíraly rodičovské autoritě; byly vedeny k poslušnosti Boha, lásce k Němu a k dodržování zákonů jako nejvyšší míře chování podle mravních zásad v životě? Vychovali jsme je jako misionáře pro Krista? Jsou připraveni na konání dobra? Věřící rodiče, vaše děti budou muset vést rozhodný boj za Pána ve dnech velkého sporu. A protože získávají vítězství pro Knížete míru, mohou získat i vítězství pro sebe. Nebudou-li mít poznání o Kristu, nebudou ve spojení s nebem, nebudou mít ani morální sílu a budou se podrobovat pozemským vládcům, kteří považují za samozřejmé vyvyšovat se nad nebeského Boha a zavádějí nepravou Sobotu na místo Soboty Boží. - RH 23. 4. 1889

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy