EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


16. Zdravotní zásady

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

16. Zdravotní zásady

Se zdravotní výchovou začněte brzy. - Stvořitel učinil naše tělo jako živý organizmus, v němž každá jeho funkce je účelná a moudrá. A Bůh se zaručil, že toto lidské tělo bude udržovat ve zdraví, pokud člověk bude zachovávat a poslouchat Jeho zákony a s Bohem bude spolupracovat… V přírodě můžeme vidět a obdivovat dílo Boží, ale živý člověk je tím nejkrásnějším dílem. Od prvé chvíle, kdy je lidský rozum schopný uvažovat, projevuje se inteligentně ve vztahu k samotnému světu. Zde Hospodin položil vzor a učinil člověka podle obrazu Božího. - MH 221

Nejprve by se měli mladí lidé zamyslet sami nad sebou a nad tím, jak si uchovat své zdraví. - 3T 142

Základní důležité úkoly. - Mnoho rodičů a učitelů nedokáže pochopit v začátcích výchovy, jak je nutné klást důraz na fyzickou zdatnost a na zajištění zdravé tělesné i duševní kondice. - Health Reformer, December, 1872

Budoucí štěstí vašich rodin a prosperita společnosti závidí s velké části na tělesné a morální výchově vašich dětí v prvých letech jejich života. - FE 156

Rodiče by měli poznat a učit fyziologii. - Pokud sami rodiče poznají nezbytnost a důležitost aplikace do praktického užití při výchově svých dětí, uvidíme docela jiný postoj v těchto věcech u mládeže a dětí. Děti potřebují poučení o svém vlastním těle. Je ale velmi málo mladých lidí, kteří mají jasnou představu o záhadách lidského života. Vědí tak strašně málo o tomto živém organismu. David říká: „Oslavuji Tě, protože se hrozným a divným skutkům tvým divím“. Ž 139, 14

Veďte své děti, aby při studiu vycházely z příčin k následkům. Ukažte jim, že pokud narušují zákony platné pro jejich život, že také musí zaplatit trest - postihne je nemoc. Pokud ve vašem úsilí neuvidíte zřetelný pokrok, nesmí vás to odradit. Trpělivě vysvětlujte krok za krokem, radu za radou, každý den něco… tak dlouho až se dostaví výsledek. Podávejte svým dětem výklad o těle a také jak o něho dbát. Hazardování s tělesným zdravím vede k morální neodpovědnosti. - 2T 536, 537

Životospráva má být rodinnou záležitostí. - Rodiče by měli zaujmout postoj k Bohem dané odpovědnosti. Měli by prostudovat zásady zdravotní reformy a vést své děti cestou odříkání, neboť to je jediná bezpečná cesta. Většina lidí na světě svým znevažováním fyzikálních zákonů ničí vlastní síly k sebeovládání a zbavují se schopnosti uvědomit si realitu věčnosti. Dobrovolně a s radostí ignorují svůj vlastní organismus a vedou své děti po cestě ustupování vlastním zálibám a takto jim připravují utrpení a trest za přestoupení zákonů přírody. - 6T 370

Mají dostat tělesnou průpravu. - Tělesný trénink přispívá k utváření těla a je mnohem snadnější než dá duchovní vedení. Škola, hřiště, dílna, zasévání semene, sklízení úrody, to vše představuje tělesný trénink. Za normálních a vhodných podmínek, získává dítě přirozený zdravý růst a vyvine se tělesně. Pro dítě je trénink vhodný po tělesné stránce. - CT 108

Poslušnost přírodních zákonů přináší zdraví a štěstí. - Měli bychom naše děti vést k tomu, že je pro ně moudré, aby znaly organismus svého těla. Již od dětství by měly být trpělivé, vedeny, že je v jejich zájmu, aby respektovaly zákony života, i když je nic nebolí a nejsou nemocné. Musí poznat, že jejich život není účelně naplněn, když je ochromen nemocí. Neměly by také prosit Boha o zbavení nemocí, protože porušovaly přírodní zákony. - Health Reformer, December, 1872

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy