EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Vyrovnanost, respekt a úcta

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Vyrovnanost, respekt a úcta

Odstraňte nežádoucí hlučnost a nespoutanost. - Matka by se neměla zajímat o příliš mnoho věcí najednou… S úzkostlivou péči a opatrností musí pečovat o své dítě, a pokud to bude možné sledovat každý podnět, který bude vycházet z jejich nepraktičnosti a nevědomosti. Ve své nevázanosti budou se děti doma bavit nahlas a dělat rámus. To by se ale mělo zarazit. Děti budou šťastné právě tehdy, jestliže je vychováme, aby tyto věci nedělaly. Musí být vedeny tak, aby před hosty byly klidné a ohleduplné. - MS 64, 1899

V rodinách má panovat klid. - Otcové a matky, … učte své děti, že se musí podřizovat zákonu. Nedovolte jim, aby si myslely, že jako děti mají právo dělat doma rámus, jak se jim zlíbí. Musí se prosadit a vymáhat různá moudrá opatření, aby se nenarušila krása rodinného života. - ST 25. 9. 1901

Rodiče své děti kazí, když jim dovolí pištět a křičet. Nesmí se jim dovolit, aby se bavily hlučně a bez dozoru. Pokud tyto nevyhovující povahové rysy nezvládnou ve svých dětských letech, ponesou si je do pozdější doby, do dospívání, ale i do náboženského a občanského života. Děti budou tehdy šťastné, až se naučí zachovávat doma klid. - ST 15. 9. 1901

Učte je respektovat praktické názory. - Děti by se měly naučit respektovat praktické názory. Měly by tak být vychovány, aby jejich myšlení byla shodná s myšlením rodičů a učitelů a poznaly, že respektováním uznávají správnost jejich rad. Až odrostou a zůstanou bez dozoru, pak jejich charaktery nebudou jako rákos, chvějící se ve větru. - CT 75
Rodičovská vlažnost podporuje neúctu. - Pokud je dětem doma dovoleno, aby neprojevovaly úctu, neposlouchaly, byly nevděčné, vzpurné, pak jejich hříchy leží před prahem jejich rodičů. - Letter 104, 1897

Matka…má vést svoji domácnost moudře a vyžadovat respekt vůči své osobě. Její vliv na rodinu je rozhodující, její slovo je zákonem. Pokud je křesťankou pod Božím vedením, má vzbuzovat respekt svých dětí. Řekněte přesně svým dětem, co od nich požadujete. - CT 111

Když rodiče nevyžadují autoritu, pak se to projeví ve škole a děti nerespektují učitele ani ředitele školy. Nikdy se doma nenaučily vážností a úctě, kterou by měly mít. Rodiče měli s dětmi stejnou úroveň. - MS 14, 1894
Následky při nekontrolované drzosti. - Zjednejte si u dětí respekt a nedovolte jim, aby vám řekly jediné neuctivé slovo. - MS 114, 1903

Moudrý názor mladého člověka. - Moudrý a požehnaný je takový mladý člověk, který pokládá za svoji povinnost vzhlížet ke svým rodičům, pokud je ovšem má. Když je ztratí, pak má mít v úctě svého vychovatele nebo ty, s nimiž žije, kteří mu pomáhají nebo umožňují, aby pod jejich střechou zůstal věrným. - 2T 308

Úctu je třeba mít v sobě. - Úcta je ctnost i ozdoba charakteru, kterou je třeba si uchovávat. Každé dítě by se mělo naučit projevovat pravou úctu k Bohu. - PK 236 Poznámka: K plnějšímu pochopení tématu si přečtěte kapitolu 80 - „Úctu k tomu, co je svaté“.

Pán si přeje, abychom pochopili, že musíme v dítěti vytvořit správný vztah ke světu, k církvi a k rodině. Vztah k rodině se musí zvážit jako prvořadý. Naučte je, aby byly k sobě vzájemně zdvořilé a také tak se chovaly k Bohu. Můžete se zeptat: „Jak si to představujete, když říkáte, že je máme naučit, aby byly k Bohu zdvořilé?“ Myslím si, že je třeba naučit děti, aby měly úctu k nebeskému Otci a dovedly ocenit velkou a nekonečnou oběť, kterou Kristus podstoupil za nás… Rodiče i děti by měli zachovávat svůj úzký vztah k Bohu, aby i nebeští andělé mohli s nimi navázat kontakt. Tito poslové nemohou vstoupit do mnohých rodin, kde se rozmáhá špatnost a nesprávný vztah k Bohu. Snažme se poddat duchu nebes, který je v Jeho Slově a uvést Ho do našich domovů zde na zemi. - MS 100, 1902

Jak vést k úctě. - Rodiče nejen mohou, ale měli by u svých dětí vzbudit zájmy, které se opírají o svaté stránky Slova Božího. Ale pokud chtějí, aby Slovo Boží upoutalo jejich syny a dcery, musí ho sami napřed poznat. Musí se seznámit s jeho učením, tak jak to Bůh nařídil Izraeli, aby o něm hovořili: „když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš“. Dt 11, 19. Ti, kteří si přejí, aby jejich děti milovaly a vážily si Boha, musí hovořit o Jeho dobrotě, o Jeho síle, tak jak je zjevena v Jeho Slově a Jeho stvořitelském díle. - P 504

Úcta se projevuje poslušností. - Vysvětlete dětem, že pravá úcta se projevuje poslušností. Bůh nepřikázal dělat nic, co by bylo nepodstatné a není možný další způsob, jak Mu projevit podle vlastního přání úctu, než poslušností k tomu, co řekl. - CT 111

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy