EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


12. Poslušnost se musí sát samozřejmostí

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

12. Poslušnost se musí sát samozřejmostí

Naučte se o stálou laskavost. - Naučte děti, že všechny schopnosti, které mají, jim byly dány proto, aby vzdaly čest a slávu Bohu. Nakonec musí dospět k poznání poslušnosti… Určité zvyky je třeba stabilizovat stálou laskavostí. Takto by se mělo zabránit pozdějším konfliktům mezi vůlí a autoritou, hořkosti k rodičům a učitelům, mnohdy pak i ke všem autoritám, tedy nejen k lidským, ale i k Boží. - CT 110, 111

Nepřipouštějte polemiku nebo vytáčky. - První povinností rodičů je upevnit vedení rodiny. Slovo rodičů musí být zákonem, který vylučuje polemiku nebo vytáčky. Děti se mají od malička naučit bezvýhradně poslouchat své rodiče. - Pacific Health Journal, January, 1890

Přísná disciplína může někdy způsobit nespokojenost a děti se budou domáhat vlastní cesty. Ale ty, které se naučily poslouchat své rodiče, ty jsou lépe připraveny podřídit se požadavkům Božím. Takto prováděná výchova v dětství ovlivňuje náboženské poznání a utváří charakter člověka. - ST 26. 2. 1880

Nepovolujte výjimky. - Jako učitel ve své rodině by měl otec i matka vědět, že pravidla se neobcházejí… Pokud svým dětem budete promíjet neposlušnost, nepodaří se vám uskutečnit vlastní výchovu. Děti musíme dovést k poznání, že je nutné se podřídit a poslouchat. Nesmí se tolerovat neposlušnost. Hřích leží u dveří těch rodičů, kteří svým dětem dovolí neposlouchat… Dětem musí být jasné, že se od nich vyžaduje poslušnost. - MS 82, 1901

Vyžadujte okamžitou, bezpodmínečnou poslušnost. - Pokud rodiče přestanou od svých dětí vyžadovat okamžitou a bezpodmínečnou poslušnost, pak také selhali při položení základu správného charakteru svých dětí. Pak je také připravili na to, že si jich nebudou vážit, až zestárnou a způsobí jim starosti, až budou před smrtí. - MS 18, 1891
Požadavky by měly být přiměřené. - Požadavky rodičů by měly být vždy přiměřené, měly by být řečeny laskavě, neměly by být bláznivé, ohleduplné, ale se správným zaměřením. Rodiče by měli být při učení svých dětí milí, neměli by nadávat a stále jen kritizovat, ale měli by k sobě připoutat srdce dětí hedvábnými vlásky lásky. Kéž by všichni otcové a matky, učitelé, starší bratři i sestry dostali sílu k výchově a posílení duchovního zájmu po všech stránkách a mohli do rodin i do školního života vnést dobrou atmosféru, která by pomohla mladším dětem vyvíjet se k Božímu obrazu podle napomínání Páně. - CT 158. 159

Dokázali jsme při výchově vlastních dětí, ale i u ostatních dětí, že nikdy nemilují méně rodiče nebo vychovatele za to, že je omezovali v konání něčeho špatného. - RH 10. 5. 1898

Poslušnost by měla být zdůvodněna. - Děti se mají naučit poslouchat v kolektivu rodiny. Měly by se zformovat ve vyvážený charakter, který by podporoval rodinný život a k němuž by se Bůh mohl přiznat. Křesťanští rodiče by měli vychovávat své děti k poslušnosti Božího zákona… Důvody pro poslušnost a respektování Božího zákona by se dětem měly vysvětlit hned, jak začnou normálně chápat a ví, co mohou a co nemohou dělat. - MS 126, 1897

Slovo rodičů by mělo být zákonem. - Vaše děti, které máte pod dohledem, by vás měly respektovat a vaše slovo má být pro ně zákonem. - RH 19. 9. 1854

Někteří křesťanští rodiče svým dětem nic nepřikazují a pak se diví, že jejich děti jsou zatvrzelé, neposlušné, nevděčné, zkažené. Takové rodiče Bůh napomíná. Oni nepřipravili své děti k obrazu Božímu a pro jeho napomínání. Nepodařilo se jim naučit je základní zásadu křesťanství: „Počátek moudrosti je bázeň Hospodina“. Ž 111, 10. Moudrý člověk říká: „Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého“. Př. 22, 15. Láska k bláznovství, touha po zlém, nenávist ke svatým věcem, jsou jen některé z obtíží, s nimiž se rodiče setkávají na misijním poli ve své rodině…

Rodiče se pak musí projevit v síle Boží a v rodině rozkázat. Musí se naučit potlačit zlé pevnou rukou, a rozvahou a bez emocí. Neměli by dovolit dětem, aby se dohadovaly o tom, co je správné, ale měli by zdůraznit cestu v bezpečných hranicích a naučit je po ní chodit. - RH 4. 5. 1886

Vliv jediného neposlušného dítěte. - Jediné neposlušné dítě může způsobit velkou škodu těm, s nimiž se stýká, protože svým příkladem strhne i ostatní. - RH 13, 3, 1894

Přimhouření oka není hříchem. - Veďte děti k tomu, aby si vás vážily, protože zákon Boží dětem tuto povinnost ukládá. Pokud dětem dovolíte, aby vaše přání braly na lehkou váhu a znevažovaly rodinná pravidla, pak přimhuřujete oči nad hříchem. Dovolujíce Satanovi, aby jednal podle své vůle. Stejné porušování kázně, nadřazování se a sebeláska se s nimi pak přenese do náboženského života a do sboru. Začátek tohoto všeho zlého je zapsán v nebeských knihách jako nedbalost rodičů. - RH 14. 4. 1885

Stálým opakováním se stane poslušnost zvykem. - Poučení o poslušnosti a respektování autority je třeba stále opakovat. Tento způsob jednání v rodinách upevni vůli konat správně a nejen že ukázní děti před zlem a dovede je k lásce v pravdě i spravedlnosti, ale přinese také prospěch rodičům. Toto dílo, které požaduje Pán, nelze vykonat bez vážné přípravy z jejich strany a bez studia Božího slova, aby dokázali vést podle jeho instrukcí. - MS 24b 1894

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy