EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl 7. - ZÁSADY

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl 7. - ZÁSADY

Úvod

Křesťan nebo křesťanka musí neustále pamatovat na své zásady, které vlastní. Jestliže čelíme střídavým výkyvům života ve světě s pokleslými korouhvemi a obcujeme se členy sboru, kteří o sobě říkají, že jsou sami sobě měřítkem, mohou nám naše korouhve, kdysi vysoké pozvednuté, nepozorovaně vyklouznout z našich rukou.

Jestliže máme zkoumat poselství, která Bůh posílal svému lidu dříve i v současnosti, vidíme, jak pokládal za nutné stále znovu opakovat svému lidu povzbuzení, aby chodil ve shodě s Jeho vůlí. V naší době to zvlášť platí o vhodném způsobu zachovávání soboty, o způsobu oblékání, ozdobách a zdravotní reformě. Některé cenné materiály, které se tohoto týkají, a byly nalezeny v rukopisech Ellen Whiteové i jejich dopisech, obsahujících rady, byly po vydání dvou předešlých svazků této série uveřejněny v „Adventist Review“ a jsou připojeny k této knize. Některé materiály z uveřejněných pramenů byly ve čtyřech kapitolách rovně připojeny k tomuto oddílu.

Kapitola, která shrnuje materiály o „Vhodnosti různého postoje při modlitbě,“ byla považována za potřebnou, protože někteří by chtěli klást požadavky ve spojitosti s radou, objevenou v knize „Služebníci evangelia,“ str. 178. 179 a ve 2.knize „Vybraných poselství“, str. 311-316, vyzývající adventisty sedmého dne, aby na znamení úcty a pokory při modlitbě poklekli. Zatímco příkaz vyžaduje, aby prosebníci poklekli jak při veřejné bohoslužbě, tak při soukromé modlitbě, stručná rada Ellen Whiteové a její příklad srdce a hlas k modlitbě. Předložené materiály jsou převzaty z kázání Ellen Whiteové.

- VYDAVATELÉ

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy