EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


56. Blížíme se ke konci

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

56. Blížíme se ke konci

Mnozí budou přijímat nepravá poselství

Zkoumejte všechno, co se předpokládá Božímu stádci… V poselstvích, o nichž se prohlašuje, že jsou z nebes, budou vyjádření, svádějící k chybným závěrům, a jestliže se proti nim nezakročí, povede to k extrémním hnutím, plánům a výmyslům, čímž nastane právě to, co by si satan přál: pod rouškou svatosti tu bude podivný nejistý duch, který všecko bezohledně ovládne. Zavládne fanatismus, který se bude vše přijímat, jakoby to bylo od Boha a tak budou oklamáni a svedeni.

Naši bratři, kteří nesou poselství milosrdenství a výstrahy našemu světu, užívají často silné výroky, které by raději měly být zamlčeny… Nechť není vysloveno ani jediné slovo, které by v odpůrcích pravdy vzbudilo ducha odvety. Nečiňte nic, co by probouzelo ducha draka, neboť se i tak odhalí sám dostatečně brzy celou svou povahou těm, kteří ostříhají Boží přikázání a mají Ježíšovu víru…

Porovnáni s našimi nerozvážnými slovy. - Přijde doba, kdy budeme povoláni, abychom hájili před králi i úředníky, vladaři a mocnými pravdu. Pak bude pro tyto svědky překvapením, až poznají, že jejich postavení, slova i samotné výroky, které byly proneseny lehkomyslně nebo bezmyšlenkovitě, ať napadaly blud, nebo napomáhaly pravdě a o kterých si nepomysleli, že se budou připomínat, budou opakovány a s nimi konfrontovány a jejich nepřátelé budou mít tu výhody, že těmto nerozvážně vyřčeným slovům dají svůj vlastní výklad…

Jak bude satan působit, aby oklamal. - Mnohé věci, určené k našemu oklamání, ponesou některé znaky pravdy. Hned, jakmile se budou vykládat jako Boží velká moc, satan bude přichystán, aby je pozměnil tak, aby odvedl duše od pravdy pro tuto dobu.

Někteří lidé přijmou omyl, rozhlásí ho a až přijde zkouška, která ukáže věci v pravém světle, pak ti, kteří měli málo zkušenosti a nevědí o často opakované satanově činnosti, odhodí s odpadky omylu i to, co před nimi stojí jako pravda. Takto se výstrahy i světlo, které Bůh dává pro tuto dobu, minou účinkem.

Falešné obviňování z nepravých poselství Ellen Whiteové. Nyní se objevují určité poselství, které předstírá, že je Božím dílem a na své korouhvi nese vždy nápis pravdy. A ti, kteří jsou připravení na něco nového a senzačního, budou s těmito věcmi zacházet tak, že naši nepřátelé budou ze všeho, co je nedůsledné a požehnané, obviňovat paní E.G.Whiteovou, prorokyni…

Budou přicházet předstíraná poselství od lidí ze všech končin země. Jeden po druhém bude povstávat a odvolávat se na svou inspiraci, ale jejich inspirace nepramení s nebe, ale budou klamáni satanem. Choďme tedy opatrně a neotvírejme doširoka satanovi dveře, aby ve víře vzhlíželi k Ježíši a byli vedeni slovy, která pronesl.

- Letter 66, 1884.

Neochvějnost, ale žádný vzdor.

Oko víry máme neochvějně upřít na Ježíše. Až nadejdou dny - které jistě přijdou - v nichž Boží zákon bude rušen, měla by naléhavě růst horlivost pro to, co je pravdivé a věrné a měli by být tím teplejším a méně bázlivé. Avšak nic nemáme činit ve vzdoru a ani nebudeme, budou-li naše srdce plně odevzdána Bohu…

Satanova zloba proti trojandělskému poselství. - Třetí anděl, který je představován, jak letí středem nebes, symbolizuje dílo těch, kteří hlásají první, druhé a třetí andělské poselství. Všechna jsou spojena dohromady. Jistota trvalé, věčné živé pravdy těchto velkých poselství, která pro nás tolik znamenají, a která vzbudila tak silný odpor v křesťanském světě, nevyhasla. Satan se neustále snaží vrhat na něj svůj ďábelský stín tak, aby ostatky Božího lidu nerozeznávaly jasně jejich důležitost, jejich čas i místo, ale ona žijí a mají působit na naši zkušenost, pokud je čas…

Zjevení říká: „Potom pak viděl jsem anděla sestupujícího s nebe, majicího moc velikou, a země osvícena od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: „Padl, padl Babylon ten velký.“ (Zj. 18,1. 2) Toto je totéž poselství, kteří dal druhý anděl - Babylon padl, „Nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ (Zj. 14,8) Co je míněno vínem? Nesprávné učení Babylona. Dalo světu nepravou sobotu místo soboty čtvrtého přikázání a opakovalo lež, kterou satan řekl poprvé Evě v ráji - přirozenou nesmrtelnost duše. Mnoho podobných omylů rozšířilo široko daleko, kdy „učíce učení, přikázání lidská.“ (Mt. 15,9)

Dvě odlišný výzvy církvím. - Když Ježíš začal veřejně kázat, vyčistil chrám od svatokrádežného zasvěcení. Téměř posledním činem Jeho služby bylo opět vyčištění chrámu. Tak jsou Jeho posledním působením pro výstrahu světu dvě odlišné výzvy církvím - poselství druhého anděla a hlas s nebe: „Vyjděte z něho lide můj … Neboť dosáhli hrochové jeho až k nebi, a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.“ (Zj. 18,4. 5)

Jak Bůh povolal dítky Izraele z Egypta, aby mohly zachovávat Jeho sobotu, tak povolává svůj lid z Babylona, aby se neklaněl šelmě, ani jejímu obrazu. Hříšný člověk, který chtěl měnit časy i zákony, se vyvýšil nad Boha tím, že tuto nepravou sobotu předložil světu. Křesťanský svět přijal toto papežské dítě, kolébal je a živil. Tím, že si zavedl jinou sobotu, přemístil Jeho památník a dal Bohu najevo své pohrdání.

Rozhodnější úsilí vyvýšit neděli. - Poté, co je pravda vyhlašována na svědectví všechněm národům, v době, kdy je uváděna v činnost každá myslitelná síla zla, kdy mysl lidí je zmatena mnohými hlasy, které volají: „Hle, tu je Kristus!“, „Hle, On je tam!“, „Toto je pravda!“, „Já mám poselství od Boha“, „On mně poslal s velkým světlem“, a kdy se přenášejí mezníky a usiluje se o vyvrácení pilířů naší víry, usiluje se tím více o to, aby byla povýšena nepravá sobota a odstraněním dne, který On požehnal a posvětil, opovrhují samým Bohem.

Zatímco satan působí, anděl z 18.kapitoly Zjevení hlásá své poselství. - Tato nepravá sobota má být prosazena diktátorským zákonem. Satan a jeho andělé jsou bdělí a intenzivně činní, energicky a vytrvale pracují prostřednictvím lidí, aby dosáhli svého cíle - zahladit poznání o Bohu. Zatímco satan působí svými lživými zázraky, nadešel čas, předpověděný ve Zjevení, kdy silný anděl svou slávou ozáří zemi, vyhlásí pád Babylona a vyzve Boží lid, aby ho opustil…

Vzdělavatelé zbořenin. - S blížícím se koncem bude svědectví Božích služebníků rozhodnější a silnější pravdy ozáří učení bludu a útisku, které si tak dlouho podrželo svou moc. Pán nám poslal poselství pro tento čas, abychom dali křesťanství věčný základ a všichni, kteří věří přítomné pravdě, musí stát ne ve své vlastní moudrosti, ale v Bohu a musí vyzdvihnout základy mnohých pokolení. Tito budou zapsáni v nebeských knihách jako vzdělavatelé zbořenin a napravovatelé stezek k bydlení. Navzdory nejtvrdšímu odporu máme zastávat pravdu, protože je to pravda.

Přijdou na nás pokušení. Nepravost se rozšíří tam, kde ji nejméně očekáváte. Temné kapitoly odhalí, že nejstrašnější je, když duše je zvážena a zjistí se, že je lehká. Ale my nemusíme zklamat, ani nemusíme být zbaveni odvahy, dokud víme, že nad Božím trůnem se klene duha naděje.

Zažijeme těžká soužení, odpor,, opuštěnost a žal. My však víme, že Ježíš tím vším procházel. Tyto zkušenosti jsou pro nás cenné. Výhody nejsou nijak omezeny pouze na tento krátký život. Sahají do věčnosti…

Jak se blížíme závěru dějin této země, buď postupujeme stále rychleji v křesťanském růstu, anebo se právě tak jistě pohybujeme nazpět.

- Letter 1f, 1890.

Ustupování A.S.D. je spojuje s nevěřícími

Satan je Kristovým osobním nepřítelem… Dlouho klamal lidstvo a jeho moc na lidskou rodinou je velká. Jeho vztek proti Božímu lidu roste, protože vidí, že znalost Božích požadavků se šíří do všech částí světa a že světlo přítomné pravdy svítí i těm, kteří dlouho seděli v temnotě…

Slovo Boží … má být naší obranou, když satan působí tak lživými divy, že kdyby to bylo možné, svedl by i vyvolené. Potom to dopadne tak, že ti, kteří nestáli pevně v pravdě, se spojí s nevěřícími, kteří milují a vykonávají lež. Až se tyto zázraky naplní, až nemocní budou uzdravováni a budou vykonány jiné zázraky, budou zklamáni. Jsme připraveni na nebezpečné časy, které jsou přímo před námi? Nebo stojíme tam, kde padneme za snadnou kořist satanovým nástrahám.

- MS 81, 1908.

Ďáblova věda

Co na nás brzy dolehne? Svůdní duchové již přicházejí. Jestliže Bůh někdy mluvil skrze mne, zanedlouho uslyšíte o podivuhodné vědě - vědě satanově. Jejím cílem bude neznát Boha ani Ježíše Krista, kterého On poslal. Někteří vyvýší tuto nepravou vědu a skrze ně se bude satan snažit o zrušení Božího zákona. Lidé uvidí na vlastní oči velké zázraky, činěné ve prospěch této podivuhodné vědy.

- Letter 48, 1907.

Nadešel čas odpadnutí

Konec všech věcí je za dveřmi. Znamení se rychle naplňují, zdá se však, že jen málo lidí si uvědomuje, že nadchází den posledního soudu, rychle a mlčenlivě jako zloděj v noci. Mnozí říkají: „Mír a bezpečnost“. Nebudou-li bdít a čekat na svého Pána, budou chyceni jako v osidle…

„Duch pak světle praví, že v posledních časech odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských“ (1.Tm. 4,1). Čas tohoto odvrácení je zde. Bude podniknuta každá myslitelná snaha, aby se zavrhly pochybnosti o postavení, které jsme zaujímali po víc jak půl století…

Oheň z nebe. - Ti, kteří očekávají zázraky jako znamení Božího vedení, jsou ve vážném nebezpečí, že budou zklamání. Boží Slovo říká, že satan bude působit skrze ty, kteří se odchýlili od víry, a ti budou konat zdánlivé zázraky, když snesou oheň z nebe, což lidé uvidí na vlastní oči. Pomocí „lživých divů“ by satan oklamal i samotné vyvolené, kdyby to bylo možné.

- Letter 410, 1907.

Andělé budou držet čtvero větrů, dokud všichni nebudou zapečetěni

Andělé drží čtvero větrů jako rozhněvaného koně, který se snaží vyškubnout a pádit po povrchu země a za ním jde zhouba a smrt…

Ve jménu Hospodina Boha Izraele vám říkám, že neviditelné ruce andělů podrží ve své moci všechny škodlivé zastrašující vlivy, dokud každý člověk, pracující v Boží bázni a lásce, neponese na svém čele Boží znamení.

- Letter 138, 1897.

Satan a jeho andělé se mísí s odpadlíky

Satan a jeho andělé se na této zemi objeví v lidské podobě a vmísí se mezi ty, o nichž Boží Slovo říká, že „Někteří se odvrátí od víry poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských“ (1.Tm. 4,1).

- Letter 147, 1903.

Práce nezávislých učitelů

Podle toho, co mi Pán milostivě ukázal, povstanou hned od začátku právě takoví a mnoho dalších, kteří budou tvrdit, že mají nové světlo, které bude působit jako vnikající klín. Otvor se bude zvětšovat, až vznikne trhlina mezi těmi, kteří tyto názory přijímají a těmi, kteří věří trojandělskému poselství. (Poznámka: Toto se týká určitých názorů na proroctví, které zastával „bratr D“

- (5T 289-297), jeho záporného postoje k Duchu proroctví a jeho oslabeného důvěry ve vedení Generální konference).

Jakmile budou přijaty tyto nové myšlenky, nastane oddělené od těch, jichž Bůh použil pro toto dílo, neboť mysl začne pochybovat a vzdalovat se od vůdce, protože Bůh je odložil a vyvolil si „poníženější“ muže, aby konali Jeho dílo. Toto je jediný výklad, jaký mohou k této věci dát, neboť vůdcové toto důležité světlo nevidí.

Bůh pozvedá jednu třídu lidí, aby hlasitě hlásali trojandělské poselství… Současným satanovým cílem je úsilí o vznik nových teorií, které by odvedly pozornost od skutečného díla a pravého poselství pro tuto dobu. Rozněcuje mysl lidí, aby nesprávně vykládali Písmo, budí falešný pokřik, aby skutečné poselství nemělo své účinky v době, až opravdu přijde. Toto bude jeden z největších důkazů, že brzy bude slyšet hlasité volání a země bude ozářena Boží slávou.

- Letter 20, 1884.

Zlí andělé budou v našich řadách působit v podobě věřících

Bylo mi zjeveno, že zlí andělé budou v našich řadách působit v podobě věřících, aby do nich vnesli silného ducha nevěry. Ať vás to ani nezastraší, ale přiměje věrné srdce ku pomoci Páně proti silám satanských činitelů.

Tyto síly zla se budou shromažďovat při našich setkáních, ne proto, aby přijaly požehnání, ale aby působily proti vlivu Ducha Božího. Nepřijímejte žádnou poznámku, kterou snad pronesou, ale opakujte Boží hojná zaslíbení, která jsou ano a amen v Kristu Ježíši.

Nikdy se nemáme nechat strhnout slovy, která pronášejí lidské rty, aby zlí andělé byli utvrzeni ve své činnosti, ale měli bychom opakovat Kristova slova. Dříve než tito andělé ze svého vysokého postavení, byl Kristus učitelem v jejich shromážděních.

- Letter 46, 1909.

Musíme dát světu velké a vážné pravdy, které nemají být hlásány váhavě a suše. Trouba má vydat správný zvuk. Někteří přijdou ze zvědavosti, aby vyslechli zvláštní poselství, jiní s touhou získat pravdivé poznání a budou se ptát: „Co budu činit, abych života věčného dědičně došel?“ (Mk. 10,17).

Takto přicházeli lidé ke Kristu. Mezi Jeho posluchače se v podobě lidí mísili zlí andělé, činili neslušné návrhy, kritizovali a nesprávně vykládali Spasitelova slova…

V této podobě budou zlí andělé v lidské podobě mluvit s těmi, kteří znají pravdu a budou nesprávně vykládat výroky Božích poslů…

Zapomněli adventisté sedmého dne na výstrahu, danou v 6.kapitole listu Efezským? Jsme účastníky boje proti zástupům z pekla. Nebudeme-li těsně následovat svého Vůdce, satan nad námi dobude vítězství.

- Letter 140, 1903.

Odpadnutí od víry, která nás překvapí

I v budoucnu uvidíme všechny druhy lidských povah, stejně jako tomu bylo v minulosti. Budeme svědky odpadnutí od víry i u těch, kterým jsme důvěřovali, jimž jsme věřili, o nich jsme se domnívali, že pevně trvají na svých zásadách.

Přijde určitě zkouška a oni ztroskotají. Když takoví lidé podlehnou, někteří říkají: „Komu můžeme věřit?“ Toto je pokušení, které přináší satan, aby zničil důvěru v těch, kteří se ze všech sil snaží jít úzkou cestou. Ti, kteří podlehnou, porušili zřejmě svou cestu k Hospodinu a jsou varovnými signály k poučení těm, kteří vyznávají, že věří pravdě, že jedině Boží Slovo může udržet člověka neochvějně na cestě svatosti anebo jej odvrátit…

Nechť každá duše, ať je její pole činnosti jakékoliv, je ujištěna, že pravda je do srdce vštípena mocí Ducha Božího. Jestliže toto není tvrzeno, pak ti, kteří zvěstují Slovo, zradí svatou víru.

Lékaři budou pokoušeni a ztroskotají ve víře. Právníci, soudci a senátoři budou svedeni, dají se podplatit a dovolí sami sobě, aby byli koupeni a prodáni.

- MS 154, 1898.

Odpadlíci užijí hypnózy

Nadešel čas, kdy si v církvi i v našich zařízeních někteří odchylují od víry, protože poslouchají bludné duchy a ďábelské učení. Bůh však chce zachovat to, co Mu bylo svěřeno. Přibližme se k Němu, aby On se mohl přiblížit k nám. Vydávejme prosté, jasné svědectví přímo o tom, že hypnózy užívají ti, kteří opustili víru, a že my se s nimi nemáme spojovat. Na těch, kteří opustili víru, bude satan cvičit svou moc, aby jiné sváděla na scestí.

- Letter 237, 1904.

„Sjednoťte se, sjednoťte se“

Před námi je poslední velký zápas, ale pomoc dostanou všichni, kteří milují Boha a poslouchají Jeho zákon; a země, celá země má být osvícena Boží slávou. „Jiný anděl“ má sestoupit s nebes. Tento anděl představuje hlasité volání, které budou vydávat ti, kteří se připravují volat mocným hlasem: „Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.“ (Zj. 18, 1. 2).

Musíme zvěstovat zkušební poselství a dostala jsem poučení, abych našemu lidu řekla: „Sjednoťte se, sjednoťte se!“ Nemáme se však sjednotit s těmi, kteří opouštějí víru a všímají si duchů bludných a učení ďábelských. Máme jít a hlásat poselství se srdcem plným lásky, něhy a věrnosti a nemáme dbát na těch, kteří odvádějí od pravdy.

- MS 31, 1906.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy