EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. Prvenství slova

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

4. Prvenství slova

Vztah spisů E.G.Whiteové k Bibli, jak se projevil v 1.knize. - Doporučuji ti, drahý čtenáři, Slovo Boží jako pravidlo tvé víry a tvého života. Tím Slovem máme být souzeni. Bůh v něm slíbil, že „v posledních dnech“ dá vidění nikoliv pro nové zásady víry, ale pro útěchu Svého lidu a pro nápravu těch, kdo z pravdy bible sešli. Takto jednal Bůh s Petrem, když se chystal ho poslat, aby kázal pohanům.

- Náčrt křest. Zkušeností a názorů Ellen G. Whiteové, str. 64 (1851). (EW 78)

Nebrat Slovu jeho místo. - Pán si přeje, abychom své Bible studovali. Nedal žádné dodatečné světlo, aby zastoupilo jeho Slovo. Toto světlo má přivést zmatené mysli k Jeho Slovu, které, jestliže se studuje a promýšlí, je životní silou duše. Pak bude jeho ovoce vidět jako světlo zářící v temnotě.

- Letter 130, 1901

Podávejte důkazy z Bible. - Ve veřejné práci se nepovyšujte a necitujte to, co napsala sestra Whiteová, jako autoritu k udržení svého postavení. Budete-li to činit, nezvýší se víra ve svědectví. Podávejte své zřetelné a srozumitelné důkazy o Slovu Božím. „Takto praví Hospodin“ - je nejsilnější svědectví, jaké můžete lidu předložit. Nikoho nevychovávejte k tomu, aby hleděl na sestru Whiteovou, ale k mocnému Bohu, který sestře Whiteové dává pokyny.

- Letter 11, 1894

Nejprve biblické pravdy, potom svědectví. - Mou první povinností je podávat biblické pravdy. Teprve potom, jedině jedná-li se o rozhodná, svědomitá zlepšení, uskutečněná těmi, kdo byli přede mnou, musím se dovolávat jejich svědectví.

- Letter 69, 1896

Dílo E.G. Whiteové není nepodobné dílu biblických proroků. V dřívějších dobách mluvil Bůh k lidem proroků a apoštolů. Za našich dnů mluví k nim svědectvími Svého Ducha. V žádné době nepoučoval Bůh Svůj lid naléhavěji než činí nyní, pokud jde o Jeho vůli a cestu, která by se měla držet.

- 5T 661

Písmo a duch proroctví mají téhož původce. - Písmo i duch proroctví jsou z Ducha svatého. Tyto dvě věci nemají být překrucovány a převraceny, aby znamenaly to co by člověk chtěl, totiž aby prosazovaly lidské myšlenky a city, a aby se uskutečnily lidské plány a všechny odvážné kousky.

- Letter 92, 1900.

Příbuznost spisů E.G.Whiteové a Biblí - menší světlo. - Málo se bere zřetel na Bibli a Pán dal menší světlo, aby vedlo muže a ženy ke světlu většímu.

- RH 20.1.1903

Ověřováno Biblí. - Duch nebyl dán - ani nemůže být nikdy propůjčen - aby nahradil Bibli; vždyť Písmo výslovně konstatuje, že Slovo Boží je měřítko, jímž musí být ověřováno všechno učení i zkušenost … Izaiáš prohlašuje: „K zákonu a ke svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře.“ (Iz. 8,20).

- GC VII.

Nikoliv pro nové světlo. - Bratr J by byl na omylu, kdyby se snažil ukázat, že Bůh dal ve „Svědectvích“ světlo ještě navíc ke slovu Božímu. Bůh viděl, že je to vhodný způsob, jak přivést mysl svého lidu ke Svému Slovu a dát jim jeho jasnějšího pochopení.

Slovo Boží stačí k tomu, aby osvítilo i tu nejtemnější mysl a může být chápáno těmi, kdo si přejí mu porozumět. Přesto všechno však žijí někteří - kteří prohlašují, že zkoumají učení. Tehdy dává Bůh - aby muži a ženy byli bez výmluvy - zřetelná a adresná svědectví, která je přivádějí zpět ke Slovu, jehož následování zanedbali.

Slovo Boží oplývá hlavními zásadami pro vytvoření správných životních návyků a všeobecná i osobní svědectví měla za úkol upozornit především na tyto zásady.

- 5T 663, 664

Svědectví, která přinášejí jasná ponaučení ze Slova. - Bůh dále v Písmu ustanovil praktická ponaučení, jak řídit život a chování vůbec; třebaže však dal i nepatrné podrobnosti, týkající se naší povahy, mluvy i chování, přece se Jeho ponaučení v rozsáhlém měřítku podceňují a nedbá se jich. Kromě nařízení ve Svém Slově, Pán dal zvláštní svědectví Svému lidu ne jako nové zjevení, ale staví před nás jasná ponaučení Svého Slova tak, že omyly mohou být napraveny, správná cesta může být ukázána a každá duše může být bez výmluvy.

- Letter 63, 1893. (Viz. 5T 665)

Ellen Whiteové umožněno jasně vymezit pravdu a omyl. - V té době (po zklamání v r. 1844) jsme se dopouštěli jednoho omylu za druhým; kazatelé přicházeli s novými naukami. Studovali jsme Písmo na modlitbách a Duch svatý nám ukázal pravdu. Někdy jsme studiu Písma věnovali celé noci a žádali co nejopravdověji Boha, aby nás vedl. Zástupy oddaných mužů a žen se shromáždily k tomuto cíli. Sestoupila na mne moc Boží a byla jsem schopna jasně určit, co je pravda a co je omyl.

Protože body naší víry byly takto potvrzeny, stáli jsme na pevném základě. Přijali jsme pravdu bod za bodem, při čemž se projevil Duch svatý. Byla jsem u vytržení a dostávalo se mi vysvětlení. Byly mi objasněny věci nebes a svatyně, takže jsme byli postaveni do plného světla poznání.

- GW 302.

Napravit chyby a stanovit pravdu. - Hodně jsem psala do deníku, který jsem si vedla na všech svých cestách, aby se lidem dostal do ruky, kdyby to bylo důležité, i kdybych už dál nic nepsala. Chci, aby vyšlo tiskem to, co se pokládalo za vhodné, neboť Pán mi dal mnoho světla, které chci dát lidem. Je to příkaz, který mi Pán dal pro Svůj lid. Je to světlo, které by měli mít, řádek za řádkem, poučku za poučkou. Toto se má teď dostat lidu, neboť to bylo dáno, aby se napravily hledané omyly a aby se stanovilo, co je pravda. Pán zjevil mnohé věci přesně ukazující pravdou, když řekl: „To je ta cesta, jděte po ní.“

- Letter 117, 1910

Svědectví nikdy neodporují Bibli. - Bible musí být naším rádcem. Studuje ji i svědectví, která Bůh dal, nebo ta nikdy Jeho Slova neodporují.

- Letter 106, 1907

Jestliže „Svědectví“nejsou v souladu s tímto Slovem Božím, zavrhněte je. Kristus a satan se nemohou spojit.

- 5T 691

O citování sestry Whiteové. - Jak může Pán žehnat těm, kteří slovy „Pro mne za mne“ projevují smýšlení, jež je vede opačným směrem než je světlo, které jim Pán dal? Já vás však nežádám, abyste přijímali moje slova. Nechte sestru Whiteovou stranou. Necitujte už moje slova, dokud dovedete být poslušní Bible. Bude-li Bible vaší potravou, vaším pokrmem i nápojem, učiníte-li její zásady podstatnými částmi své povahy, budete lépe vědět, jak přijímat pokyny od Boha. Já dnes vyvyšuji před vámi drahocenné Slovo. Neopakujte moje výroky tak, že byste říkali: „Sestra Whiteová řekla toto,“ a sestra Whiteová řekla ono. Zjišťujte, co říká Pán Izraele a pak čiňte Jeho příkazy.

- MS 43,1901. (Z řeči k církevním představitelům v podvečer zahájení zasedání Generální konfekce v r. 1901.)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy