EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


25. Všeobecné zásady vedení

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

25. Všeobecné zásady vedení

Všude, kde je sbor

V každém místě, kde je sbor, ať velký nebo malý, měla by se zřídit škola.

- Letter 108, 1899.

Nikoliv výroky lidí, ale slovo Boží

Aby se naše duchovní síly vyvíjely zdravě, je nám zapotřebí živit se slovem Božím. Ve všech našich školách má být toto Slovo podstatnou věcí výchovy. Jedině ono nám dá posvěcenou sílu, moudrost, bezúhonnost a mravní sílu, přenáší-li se do zkušenosti. To nejsou slova světské moudrosti, lidská naučení, ani nauka lidských bytostí, ale Slovo Boží.

- MS 41a, 1896.

Plán výchovy nemá být stereotypní

Pá požaduje, aby každý člověk, který má převzít zodpovědnost, vnášel do díla své vycvičené schopnosti a uplatňoval své myšlenky svědomitě podle již nabytých znalostí ve své školní praxi. Pán neurčil žádný zvláštní, přesný plán výchovy. Je to bázeň Boží, která je počátkem vší moudrosti. Jestliže se lidí se svými rozmanitými charakterovými rysy se mají chopit učitelské práce, která jim byla svěřena a uskutečňovat plán výuky podle svých vlastních schopností, nemá se předpokládat, že musí být podobni učitelům, kteří sloužili před nimi, jinak by pokazili památku.

- MS 170, 1901.

Definice pravé výchovy

Pravá výchova záleží v případě duševních , mravních i fyzických sil k provádění každé povinnosti, příjemné či nepříjemné, v nácviku všech návyků a ve cvičení srdce, mysli i duše pro Boží službu. Potom může být na nebesích o nás řečeno: „Boží jsme zajisté pomocníci“ (viz 1.Kor. 3,9).

- Letter 189, 1899.

Co je chvalitebné na švýcarském školství

Zde ve Švýcarsku vidím některé věci, které myslím, stojí za napodobení. Vyučující učitelé jsou vždycky se svými žáky, když si hrají, a učí je, jak se bavit a potlačují každou výtržnost nebo špatnost. Toto je neměnný zákon a podléhají mu děti od pěti do patnácti let.

Jako odměnu za dobré chování a studijní výsledky vezmou učitelé své žáky ven na delší procházku; vyučování obvykle se zkrátí. To se mi líbí, myslím, že děti mají méně příležitosti podléhat pokušení. Učitelé se zúčastňují dětských sportů a řídí je.

Láska - nikoli přísná, neústupná pravidla

Rozhodně nemohu schvalovat myšlenku, že děti musí cítit, že se jim stále nedůvěřuje, že musí být hlídány a nemohou jednat jako děti. Ať se učitelé připojí k zábavám dětí, ať jsou jedni z nich a ukáží jim, že chtějí, aby byly šťastny a dětem to dodá důvěry. Mohou být kontrolovány láskou, ale ne tvrdými, strohými, neústupnými pravidly, které mají plnit při jídle i při zábavě. - Letter 42, 1886.

Naše hřivny jsou nám propůjčeny v důvěře, že jich budeme užívat, a že jejich užíváním porosteme. Ach, kdyby si jen rodiče uvědomovali, že rodiny zde na zemi smějí být symboly rodiny na nebesích, kdyby si chtěli uvědomit svou zodpovědnost za uchování svých domovů od každého stínu mravního zla. Bůh si přeje, abychom v našich rodinách měli daleko víc nebeské radosti než máme teď.

Zábavné scény a zajímavá práce. - Od svých nejútlejších let jsou děti žáky a odehrávají-li se před nimi doma veselé výjevy, poznávají křesťanskou zdvořilost, laskavost i lásku. Jejich mysl se upevňuje tím, co vidí a slyší, a rodiče tak zasívají símě, které dozraje ke žni v dobrém nebo ve zlém. Jsou-li rodiče křesťany jen podle jména, nejsou činitelé slova, vtiskují na čelo svých dětí své jméno, ne jméno Boží. Děti touží po něčem, co mysl imponuje. V zájmu Kristově - milí rodiče - dávejte jejich hladovějícím, žíznícím duším něco, čím se mohou živit.

Děti jsou od přírody aktivní, a jestliže jim rodiče neposkytují dostatek zaměstnání, vymyslí satan něco, aby je udržel v činnosti při špatném díle. Proto dejte dětem užitečnou práci. Každé práci můžete dodat důstojnost, takže bude prospěšná i povznášející.

Vnášejte radost do styku s dětmi. - nemyslete si, že vaší povinností je vytvořit dětem neradostný život. Nepříjemnosti se stejně brzy dostaví. Jako učitelé a vychovatelé svých dětí vnášejte do svých úkolů tolik radosti, kolik dovedete. Povzbuzujte je, aby vám dělali společníka. U svých dětí určitě najdete hříšné podněty, sklony i problematické návyky, ale jestliže je povzbudíte, aby vyhledávaly vaši společnost, můžete dát jejich vkusu a cítění správnou formu a zapudit nespokojenost, stěžování a odpor. Přemáhejte jejich pýchu tím, že jim budete příkladem tichosti a pokory srdce.

Je potřebné, abychom z našeho hovoru vymýtili všechno, co je drsné a co zasluhuje odsouzení. Jestliže si vezmeme Kristovu tichost a pokoru srdce, máme být Kristovým obrazem Krista v celém našem jednání s našimi dětmi. Všem, kdo v Kristově duchu usilují o spásu duší, Spasitel praví: „Jsme zajisté Boží pomocníci; Boží rolí, Boží vzdělání jste.“

- MS 143, 1899.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy