EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


18. Poznámky při práci na knihách, série drama věků

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

18. Poznámky při práci na knihách, série drama věků

Výsledek vidění, jež měla po celý svůj život

Během 45-tileté zkušenosti mi byly zjeveny životy, povaha a dějiny patriarchů a proroků, kteří přišli k lidu s poselstvími od Boha, ale satan vyhlásil nějakou zlou zvěst nebo podnítil nějaké jiné mínění, či obrátil zájem jiným směrem, aby byl lid zbaven dobra, které Pán pro ně chystal…

Mohla jsem aspoň v mysli vidět den za dnem odvíjející se obraz toho, jak se zacházelo s reformátory, jak i nepatrná odchylka v mínění vyvolávala zuřivost. Tak tomu bylo i při zradě, souzení i ukřižování Ježíšově. Toto všechno procházelo bod za bodem před mýma očima.

- Letter 14, 1889.

Ocenění konstruktivních kritik (1885)

Řekněte Marianě Davisové, že jsem právě před minutou četla dopisy, v nichž ona přesně určila jaká se mají udělat zlepšení v článcích pro 1.svazek knihy „Patriarchové a proroci“. Děkuji jí. Řekněte jí, že se zmiňuje o Sedechiášovi, který byl oslepen. To potřebuje pečlivějšího zpracování, stejně tak skála, když z ní vytryskuje voda - něco ve spojitosti s tím. Myslím, že dovedu psát přesnější články.

- Letter 38, 1885.

Hledání knih, udávající jisté pořadí událostí

Tak, moji drazí, Willi, Edsone a Emo, přibližujeme se k Bohu. Žijme denně, jak bychom si přáli, abychom byli žili, až zasedne soud a knihy budou otevřeny, a až každý bude odměněn podle svého díla… Řekněte Mary, ať mi najde nějaké historické poklady, týkající se Bible, které by mi udávaly pořadí událostí. Nemám nic a nemohu zde v knihovně nic najít.

- Letter 38, 1885. (Bazilej).

Duch svatý vrývá pravdy do srdce Ellen Whiteové

Kolik lidí četlo pozorně „Patriarchové a proroky“, „Veliký spor“ a „Touha věků“? Přeji všem, aby chápali, že moje důvěra ve světlo dané Bohem, zůstává pevná, protože vím, že moc Ducha svatého ukázala, slovy, „To je ta cesta, jděte po ní“, že pravda má být velebena a ctěna. V mých knihách je pravda nezvratně utvrzena slovy: „Takto praví Hospodin.“

Duch svatý vryl tyto pravdy tak nesmazatelně do mého srdce i mysli, jako byl vyryt Božím prstem zákon do kamenných desek, které jsou nyní v truhle, aby byly vyneseny v onen velký den, kdy bude vysloven rozsudek proti každému zlu, proti svádějící vědě, produkované otcem lží.

- Letter 90, 1906.

Revize Velkého sporu v r. 1911

Autorka vysvětluje, co a proč - Sanatorium, Kalifornie, 25.července 1911

Drahý bratře (F.M.) Wilcoxi: před několika dny jsem obdržela výtisk nového vydání knihy „Velký spor“, vytištěného nedávno v Mountain View, a také podobný výtisk, tištěný ve Washingtonu. Mám z knihy radost. Strávila jsem mnoho hodin prohlížením jejích stránek a vidím, že obě vydavatelství vykonala dobrou práci.

Knihu „Velký spor“ si cením nad zlato a stříbro a velmi si přeji, aby s dostala mezi lidi. Při psaní rukopisu jsem si často uvědomovala přítomnost Božích andělů. A výjevy, o nichž jsem psala, mi byly mnohokrát ukázány znovu v nočních viděních, takže v mé paměti vyly čerstvé a živé.

Nedávno bylo třeba tuto knihu vysázet znovu, protože tiskařské desky byly vážně opotřebovány. Stálo mě to mnoho, aby se to udělalo, ale nestěžuji si; ať to stálo co chtělo, pohlížím na to nové vydání s velkým uspokojením.

Včera jsem četla, co nedávno napsal W.C.White agentům a zodpovědným lidem našich vydavatelství o tomto posledním vydání Velkého sporu, a myslím, že vysvětlil záležitost konkrétně a dobře.

Když jsem se dověděla, že „Velký spor“ musí být znovu vysázen, rozhodla jsem se, že dáme všechno přísně prozkoumat, abychom viděli, zdali pravdy, obsažené v knize, byly vyloženy tím nejlepším způsobem, aby přisvědčily ty, kteří nejsou naší víry, že při psaní těchto stránek mě vedl a podpíral Pán.

Po důkladném prozkoumání našimi nejzkušenějšími pracovníky vyly navrženy některé změny ve stylizaci. Tyto změny jsem pečlivě prozkoumala a schválila. Jsem vděčná, že jsem se toho dožila, a že mám sílu i jasnost myšlení pro tuto i jinou literární práci.

Při přípravě knihy „Skutky apoštolů“ dopřál Pán mé mysli dokonalého míru. Tato kniha bude brzy připravena k vydání. Až se tak stane, řeknu Amen a Amen. Nebude-li Pán vidět překážek, aby mě nechal odpočinout. Dopřeje-li mi ještě života, chci pokračovat v psaní a přinášet své svědectví do shromáždění lidu, jak mi dá Pán sílu a povedu mě…

Podepsána Ellen G. Whiteová Letter 56, 1911.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy