EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


21. Vymyšlené a spekulativní učení (1SM 169)

Vybraná poselství - Svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Vymyšlené a spekulativní učení (1SM 169)

Žádný kompromis

Musím nést našim bratrům rozhodné poselství. Ať neexistuje kompromis se zlem. Směle se postavte nebezpečným vlivům, které vyvstávají. Neobávejte se následků sil, kterými se nepřítel brání.

V těchto dnech se mnoho podvodů předkládá jako pravda. Někteří z našich bratří vystoupili s názory, k nimž se nemůžeme hlásit. Jsou vnášeny blouznivé nápady, přepjaté a podivné výklady Písma, které se zdají jako pouhá tečka nebo puntík, ale stanou se léčkou nezkušeným.

Máme vykonat rozhodné dílo. Ať nepřítel není příčinou našeho zpronevěření se od určité pravdy pro tuto dobu a neobrátí naši pozornost k bláhovým názorům.

Kdybychom osobně prozíravě nepoznali práci Ducha Svatého, určitě bychom klopýtli a upadli do satanovy léčky nevěry. Volám k našim bratřím, aby bděli jako věrní pastýři a strážci nad nezkušenými, kteří jsou vystaveni nástrahám svůdných vlivů. Mějte vždy na zřeteli, uvědomujte si úskalí a hrozící nebezpečí, která ohrožují víru v poselství, dané nám Bohem v této době. Bděte nad dušemi jako ti, kteří musí vydat počet....

1SM 170 Potřebujeme denně zkoumat Písmo, abychom poznali cestu Páně a nebyli svedeni náboženským klamem. Svět je naplněn falešnými teoriemi, svůdnými spiritistickými myšlenkami, které se snaží zničit jasné duchovní vnímání a odvést nás od pravdy a svatosti. Zvláště v této době potřebujeme dbát na výstrahu. „Žádný vás nesvoď marnými řečmi." (Ef 5,6)

Musíme být opatrní, jinak se stane, že budeme Písma špatně vykládat. Jasné učení Slova Božího se nemá zduchovňovat, aby se neztratila ze zřetele skutečnost. Nepřepínejte význam vět v Bibli ve snaze přinést něco zvláštního, abyste tím uspokojili fantazii. Berte Písmo takové, jaké je. Vyvarujte se planých dohadů týkajících se toho, co bude v království nebeském.

- Manuscript 30, 1904.

Otázka života a smrti

Přicházejí mi dopisy s dotazem ve vztahu k učení některých lidí, kteří tvrdí, že všechno co je živé nemá být zabíjeno, dokonce ani hmyz, ať může být nepříjemný a může způsobit bolest či nemoc. Je to možné, aby kdokoliv prohlašoval, že Bůh mu dal poselství pro lid? Bůh nikdy nedává žádnému člověku takové poselství. Bůh nikomu neříká, že je hříchem zabíjet hmyz, který narušuje naši pohodu a zdraví. V celém svém učení nedal Kristus žádný odkaz tohoto druhu a Jeho učedníci měli a mají hlásat pouze to, co On jim přikázal.

Existují takoví, kteří se snaží neustále zaplétat do sporů. To je výsledek jejich náboženství. Jsou naplněni touhou vytvořit něco nového a zvláštního. Zabývají se malichernými věcmi a ostří na nich své nadání ke svárlivosti.

Bezcenné pohádky jsou přinášeny jako důležité pravdy a někteří je skutečně pokládají za zkoušku. Tak se vytvářejí spory a myšlení je obráceno od přítomné pravdy. Satan ví, že zaujme-li lidi malichernými detaily, větší otázky zůstanou nepovšimnuty. Poskytne spoustu podkladů k upoutání pozornosti těch, kteří jsou ochotni uvažovat o bezcenných a nepodstatných věcech. Myšlení 1SM 171 farizeů bylo zcela zaujato bezvýznamnými otázkami. Oni pominuli drahocenné pravdy Božího Slova, aby hovořili o zátěži tradice, kterou si předávali z pokolení na pokolení, která se žádným způsobem netýkala jejich spasení. A tak i dnes, drahocenné chvilky nenávratně mizí ve věčnosti a velké otázky spasení jsou přehlíženy, kvůli nějaké bezpředmětné pohádce.

Ráda bych připomněla svým bratřím a sestrám: přidržte se rad, které se nachází ve Slově Božím. Dovolávejte se cenných pravd Písma. Jedině tak dojdete ke Kristu. Nemáte čas zabývat se sporem o zabíjení hmyzu. „Co jest té plevě do pšenice?" (Jr 23,28) Tyto vedlejší vystávající problémy jsou jako seno, dřevo a strniště ve srovnání s pravdami pro tyto poslední dny. Ti, kteří opustili velké pravdy Božího slova, aby hovořili o nepodstatných věcech, nekáží evangelium. Zabývají se povrchními, zdánlivě správnými závěry, ke kterým docházejí na základě klamných důkazů, které nepřítel přináší aby odvrátil myšlení od těch pravd, které se dotýkají jejich věčného blaha. Nemají ani jediné Kristovo slovo k obhájení svých předpokladů.

Neztrácejte čas podobnými debatami. Máte-li nějaké otázky, jako, co učit, otázky k tomu, na co klást důraz, jděte na pohovor k Velkému Učiteli a následujte Jeho rady....

Nepřipusťte nic, co by mohlo odvést vaši pozornost od otázky, „co čině, život věčný dědičně obdržím?" (Lk 10,25) To je otázka života a smrti, kterou si každý musíme vybrat pro věčnost. Ať mysl zhodnotí se vší důležitostí slavnou pravdu, kterou máme. Ti, kteří připustí, aby si jejich mysl libovala v hledání bezcenností, nedůležitých teorií, ti se potřebují obrátit....

Zazní falešné teorie, bez autority Slova Božího, budou přicházet zprava i z leva a slabým ve víře se tyto teorie budou jevit jako pravda, která je činí moudrými. Ale tyto teorie jsou bezvýznamné. Mnozí členové církve se zcela uspokojí s touto lacinou potravou, nestravitelným, zahnívajícím náboženstvím. Proč mužové a ženy 1SM 172 zmalicherňují své obrácení a víru v Ježíše Krista shromažďováním neužitečných příběhů a předkládají je jako pozoruhodné? Lid Boží nemá času nazbyt, aby si zakládal na neplodných, malicherných otázkách, které nepředstavují Boží požadavky.

Bůh si přeje, aby lidé uvažovali střízlivě a upřímně. Mají stoupat ke stále vyššímu stupni a získávat stále širší obzor. Při pohledu na Ježíše, mají se proměnit v Jeho obraz. Svůj čas mají věnovat hledání hlubokých, věčných nebeských pravd. Pak nebude nic zbytečného v jejich opravdovém náboženském životě. Když studují velké pravdy Božího Slova, pak s upřeným pohledem na Toho, který je neviditelný. Poznají, že povznášející pravdy jsou ty, které jsou nejtěsněji spjaty se zdrojem pravdy. Když se učí od Něho, jejich city a přirozená náklonnost k Němu se upevňují a stávají se neměnnými působením Vševědoucího a jsou skutečné a trvalé. Živá voda, kterou Kristus dává, není jako pramen, který bublá krátký čas a pak vyschne. Živá voda teče pro nás k věčnému životu.

Následujme zjevenou vůli Boží. Pak poznáme, že světlo, které dostáváme, přichází z Božských zdrojů světla pravdy. Ti, kteří spolupracují s Kristem, jsou na bezpečné půdě. Bůh jim žehná, když své schopnosti zasvěcují dílu, které osvobozuje svět od pokušení. Kristus je náš příklad. Když se díváme na Něho, měníce se, jsme Mu podobni, ozářeni Jeho slávou, ovlivnění Jeho povahou. To je naše poslání. Bože pomoz nám správně představit Spasitele světa.

- The Review and Herald 13.8.1901.

Dohady o věčném životě

Stále jsou lidé, kteří projevují svojí víru na život v nové zemi tak, že budou lidé tělesní, muži se budou ženit a ženy budou rodit; ale ti kteří věří Slovu Božímu, jsou vedeni Duchem svatým a nesdílejí tento názor. Nauka, že na nové zemi se budou rodit děti není součástí „pevného prorockého slova." (2Pt 1,19) Kristova slova 1SM 173 jsou příliš jasná, než aby mohla být mylně vysvětlena. Lidé si budou pokládat do nekonečna otázku sňatku a zrození na nové zemi. Ani ti, co budou vzkříšení ze smrti, ani ti, co budou proměněni, aniž by poznali smrt, nebudou se ženit ani nebudou spojováni do manželství. Budou jako andělé Boží, jako členové královské rodiny.

Chtěla bych říci těm, kteří zastávali opačný názor, než jakým je jasné vysvětleni Kristovo, že mlčení je více. Je možné oddávat se domněnkám a teoriím v těch případech, které nám Bůh neujasnil ve svém Slově. Ale nemusíme se dohadovat pokud jde o náš budoucí stav.

Mým spolubratřím bych chtěla říci „Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas." (2Tm 4,2) Nepřinášejte do základu dřevo, seno, slámu, vaše vlastní domněnky a spekulace, ty nikomu nemohou přinést užitek.

Kristus neodepřel žádné objasnění podstatné pravdy pro naši spásu. Zjevení pravdy je pro nás a naše děti důležité, ale dát průchod naší obrazotvornosti a výmyslům je nebezpečné a nesprávné. Věci a pravdy které nebyly zjeveny, budou pochopeny na Nové zemi.

Pán zařídil vše pro naše štěstí v budoucím životě, ale o těchto plánech neučinil žádné zjevení a pokud jde o ně, nemáme spekulovat. Nemáme také posuzovat stav příštího života podle okolností tohoto života.

To, co je životně důležité, bylo jasně zjeveno ve Slově Božím. Názory a zásady jsou podstatou hloubky našeho myšlení. Nemáme však pátrat po tom, v čem Bůh zachoval mlčení. Někteří podporují názor, že vykoupení nebudou mít šedivé vlasy. Jiní uveřejňují bláznivé dohady, jako důležité. Ať Bůh pomůže svému lidu rozumně myslet. Když nám vyvstanou otázky, v nichž nemáme jistotu, měli bychom se zeptat: „co praví Písmo?"

Ponechejme čas těm, kteří chtějí představovat nový život na nové zemi, aby očistili své duše poslušností pravdy a jednali v souladu s Kristovým učením daným zákoníkovi, který se ptal, co musí učinit, aby získal věčný život.

1SM 174 „Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.... To čiň, a živ budeš." (Lk 10,27-28) Všichni, kteří podřídí své životy jasným požadavkům Božího slova, obdrží věčný život.

- Manuscript 28, 1904.

Těžko pochopitelné výroky Písma

Chci upozornit na nebezpečí z předkládání nesrozumitelných učení lidem, které mohou vypadat zcela pravdivě, ale stanou se příčinou sporu a nepovedou člověka k velké hostině pro něj připravené. Chceme Boží lásku, která by podmaňující rukou utvářela nitro člověka, zjemňovala naší lidskou přirozenost a přiváděla nás do souladu s Božím svatým charakterem. Předložíme lidem nevyčerpatelné Kristovo bohatství v Jeho plné hojnosti. Pozvání je dáno Kristem samotným a je posláním všech jeho následovníků obracet pozornost na ta ustanovení, která jsou srozumitelná všem. Nemají mít přednost věci nesnadné k pochopení. Kristus volá lid k hostině a všichni, kteří chtějí, ať přijdou.

- Letter 89, 1898.

Sto čtyřicet čtyři tisíce vyvolených

Kristus řekl, že v církvi povstanou takoví členové, kteří budou lidem předkládat místo pravd své výmysly a dohady, zatímco Bůh dal velké, vznešené a povznášející pravdy, které by měl každý člen církve Boží vlastnit a hovořit o nich. Když lidé začnou přijímat namátkově různé teorie o pravdě, je u nich probuzena zvědavost k poznání různých teorií, které pro ně nejsou důležité, naopak jsou bezvýznamné, Bůh je nevede. Není Božím záměrem, aby jeho církev předkládala a učila to, co není v Božím Slově. Není Boží vůlí, aby se vedly spory o otázkách, které lidem duchovně nepomohou, například: Kdo bude v počtu sto čtyřicet čtyři tisíc? Tyto jednotlivé pravdy, budou v krátké době a bez dalších otázek vědět ti, kteří budou Bohem vyvolení.

Moji bratři a sestry, studujte a važte si těch pravd, které Bůh dal pro nás a vaše děti. Neztrácejte zbytečně čas snažením se 1SM 175 poznat to, co nebude pro vás duchovním přínosem. „Co čině, život věčný dědičně obdržím?" (Lk 10,25) To je otázka důležitá nad všechno ostatní a byla jasně zodpovězena. „V zákoně co jest psáno? Kterak čteš?"

- Manuscript 26, 1901

Kristus volá po jednotě

Členové naší církve vidí, že mezi našimi vedoucími muži jsou názorové rozdíly a že oni sami se mezi sebou přou o sporné otázky. Kristus volá po jednotě v pravdě, ale nevyzývá nás, abychom se sjednocovali na různých lidmi vymýšlených odpovědích, či spekulacích. Nebeský Bůh dal ostrý kontrast mezi čistou, vznešenou, povznášející pravdu a klamné, na scestí uvádějící nauky. Správným jménem označuje hřích a zatvrzelost. On nezakrývá špatné činy omítkou nehašené malty. Naléhám na mé bratry, aby se sjednotili na pravém základě Písem.

- Manuscript 10, 1905.

Nepřete se o prvenství

Když vyvolení dělníci mají nepomíjejícího Krista ve svých duších, když sobectví je umrtveno, když není soupeření, žádné sváry o prvenství, když existuje jednotnost, když jsou posvěcení a nadále usilují o posvěcení, takže vzájemná láska je viditelná i hmatatelná, pak déšť milosti Ducha Svatého na ně určitě sestoupí, neboť Boží sliby neselhávají ani v jediné čárce ani písmenku. Ale když práce druhých dělníků - služebníků nepožívá velké vážnosti, takže vyvolení dělníci mohou stavět na odiv svoji nadřazenost, dokazují tím, že jejich vlastní dílo nenese označení jaké by mělo nést. Bůh jim nemůže požehnat.

- Manuscript 24, 1896.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy