EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Oddíl II. PODVODNÁ A PODVRATNÁ HNUTÍ

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Oddíl II. PODVODNÁ A PODVRATNÁ HNUTÍ

Úvod

Během let vzniklo mezi adventisty sedmého dne několik klamných nebo podvratných hnutí založených na nesprávném výkladu Písma nebo na domnělém božském osvícení. O těchto hnutích tehdy církev odhodlaně a otevřeně jednala za pomoci Ducha proroctví, jehož rady měly čelit těmto vzniklým situacím. Některé z těchto rad jsou pojaty do tohoto oddílu.

S domnělým novým světlem obvykle těsně souviselo poselství o odsouzení církve a jejich vůdců a často při tom byla stanovena nějaká určitá doba. Jedno takové hnutí, známé jako „Hlasité volání třetího anděla“, vedené nějakým panem Stantonem, bylo vyvráceno sérií článků uveřejněných roku 1893 v Review and Herald pod názvem „The Remont Church Not Babylon“ (Církev ostatků, nikoliv Babylon) nyní také obsažené v Testimonies to Ministers ™ str. 32-62 a také v knize „The Remont Church“ (Církev ostatků) str. 23-53. Materiály sebrané v tomto oddíle obsahují další odvolání na toto hnutí a pojednávají velmi podrobně o několika podobných hnutích.

Vzpomínáme zde i dva význačné případy, které obsahují tvrzení o prorockém dar. Jsou to rady dané paní Whiteovou těm, kterých se to přímo nebo nepřímo týká. Paní Whiteová byla ve velmi choulostivém postavení, když jednala o situacích tohoto druhu, ale při plnění svého úkolu jako Božího posla dostala příkaz, který chránil církev před těmito uchazeči o prorocký úřad. Paní Whiteová zdůraznila, že pravý dar dává Bůh svým vlastním pověřencům a tito o tom podají dostatečně jasný a přesvědčivý důkaz.

Pokud existuje satan, budou se vyskytovat podvratná a podvodná hnutí, jimž se musí čelit. E.G.Whiteová vylíčila několika z těchto hnutí i charakteristiku jejich učení. Při rozboru tohoto učení a této práce nám poskytuje mnohé rady, které nám umožňují snadno a jasně rozpoznati podobné situace, aby se jim mohlo čelit v případě, že se opět vyskytnou.

- VYDAVATELÉ

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy