EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


46. Vede je Boží prozřetelnost

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

46. Vede je Boží prozřetelnost

Nastal čas, kdy by se - jak ukazuje Pán - rodiny měly vystěhovat z měst. Děti by měly být již na venkově. Rodiče by měli opatřit co nejvhodnější usedlost - pokud to jejich prostředky dovolí. Obydlí může být docela malé, ale měl by k němu patřit pozemek, který je možno obdělávat.

- MS 59, 1903.

Rodiče mohou opatřit malé domky na venkově se zemědělskou zahradou, kde mohou být sady a kde se dá pěstovat zelenina a různé plodiny náhradou za maso, které je takovou zátěží pro náš oběh krevní. Na takových místech nebudou děti pod vlivem zhoubných vlivů života ve městě. Bůh pomůže Svému lidu, aby takové domovy našel. - MM 310.

Jak se čas nachyluje, bude náš lid muset odejít z měst. Po léta se nám přikazovalo, že naši bratři a sestry, a hlavně rodiny s dětmi, by se měly připravovat na odchod z měst. Jakmile se jim k tomu naskytne možnost. Mnohé z nich to bude stát hodně tvrdé práce, ale dokud jim není možno odejít, měli by se snažit co nejvíc misijně působit, ať je jejich pole působnosti sebenepatrnější.

- RH 17.9.1906.

Rada a výstraha těm, kdo jako první odcházejí z měst (Toto bylo psáno 22.12.1893 jako odpověď na dopis vedoucího pracovníka v Battle Creeku, který informoval sestru Whiteovou, že jako odpověď na napomenutí, že by se náš lid měl z Battle Creeku vystěhovat - chystá se téměř 200 lidí co nejdříve odejít. - Sestavovatelé).

Píšeš ve svém dopise, milý bratře, že požadavek odejít z Battle Creeku mnohé z vašich lidí silně rozrušil. Je naléhavě třeba to provést, a to ihned. Je však třeba, aby ti, kdo se rozhodli odstěhovat, nečinili tak ve spěchu nebo v rozčilení. Musí si vše dobře uvážit, aby se později nestalo, že by toho hluboce litovali….

Dbejte, aby se při stěhování z Battle Creeku nic nedělalo ukvapeně. Než cokoli podniknete, hledejte moudrost u Pána, který zaslíbil dávat bez výhrad a bez výčitek všem, kdo Ho prosí. Jediné, co může každý udělat, je poradit a pak nechat ty, kteří jsou přesvědčeni, že je jejich povinností se přestěhovat, aby se přestěhovali, protože cítí, že je k tomu vede Bůh a otevřít celé své srdce Božímu učení.

Trápí mě, když uvážím, že možná i u některých našich učitelů by se mělo projevit více vyrovnanosti a zdravého úsudku. Poslové, kteří nesou našemu světu poselství milosrdenství, kteří mají důvěru lidu, budou žádáni o radu. Velmi opatrní musí být při udílení rad ti lidé, kteří nemají praktické zkušenosti.

Někteří lidé mají přehled, dovedou poradit; to je Boží dar. Ve chvílích kdy si Boží věc žádá hlubokých, rozvážných a pevných slov, dovedou oni říci ta slova, která se lidem zmateným a tápajícím stanou vodítkem, takže nejednou jako v záblesku slunečního uvidí cestu, po níž mají jít. (dostanou odpověď na otázku), která je celé týdny a měsíce naplňovala zmatkem a s níž si nevěděli rady. Jejich problém je náhle rozluštěn. Pán ozářil svým světlem jejich nitro a oni vidí, že jejich modlitby byly vyslyšeny a že našli svou cestu. Ale pouhá ukvapená rada: „Jen klidně odjeďte z Battle Creeku, by nikomu neujasnilo to, jaké duchovní povznesení bude tento krok pro ně nebo pro jiné znamenat.

Pečlivě uvážit každou změnu místa

Dopřejte každému čas, aby mohl vše důkladně uvážit, aby nebyl jako onen muž v podobenství, který začal stavět a nebyl schopen stavbu dokončit. K žádné jiné změně místa by nemělo docházet než k tomuto stěhování a všechno, co je ohrožuje, se musí pečlivě uvážit…. Každému člověku byl svěřen jeho úkol podle jeho schopností. Jen ať se nestěhuje s nechutí, ale v pevné, a přece pokorné důvěře v Boha.

Jsou možná jednotlivci, kteří budou spěchat, aby něco udělali a pustí se do nějaké záležitosti, v níž se nevyznají. To Bůh nežádá. Smýšlejte upřímně, studujte pečlivě a se zbožnou myslí Písmo, aby vaše srdce uslyšelo Boží hlas…. Pochopit Boží vůli je veliká věc….

Adresuji několik slov sboru Battle Creeku, aby jednali podle Božích rad. Pro mnohé z vás je potřebí, abyste se z Battle Creeku odstěhovali, ale je také třeba, abyste měli dobře promyšleno, co budete dělat, až odtud odejdete. Neodcházejte ve spěchu, dokud nebudete vědět, co hodláte dělat…. Kéž bychom měli vojevůdce, moudré, rozvážné a vyrovnané muže, kteří by byli bezpečnými rádci, znalci lidské povahy a kteří by v Boží bázni vše řídili a ukazovali cestu.

Nebezpečí nových zkušeností

Poznala jsem, že každá nová fáze zkušenosti v církvi znamená nebezpečí, protože někteří nemají dost pokory. Někteří učitelé mohou sice být zdatní a výkonní v tom, jak učí naukám bible, nemají však dost znalostí praktického života, aby dovedli dát zmateným myslím jistou a bezpečnou radu. Nepostřehnou nejistotu, do níž se určitě dostane každá rodina, v níž má dojít ke změně. Ať jsou proto všichni opatrní na to, co říkají. Jestliže neznají Boží mínění o některých věcech, nedovolujte jim, aby se pouštěli do dohadů. Jestliže nevědí nic určitého, ať to řeknou a ať každý z nich cele spoléhá na Boha. Ať se co nejvíce modlí, ať se i postí, aby ani jeden netápal v temnotách, ale chodil ve světle jako chodí Bůh….

Ať se nic nedělá nedbale, aby nevznikly velké ztráty na majetku způsobené ohnivými impulsivními řečmi a z nich prýštícím nadšením, které není v souladu s Božím příkazem. Tak by se vítězství, které bylo nezbytně nutno dobýt, změnilo opět v porážku, kterou zavinil nedostatek vyrovnané umírněnosti, správného uvažování a hlubokých zásad a cílů. Buďte v tomto ohledu moudrými vůdci, ať se všichni stěhují pod vedením moudrého neviditelného rádce jímž je Bůh. Lidské prvky v povaze některých bratří a sester budou zápasit o vedení a může se udělat něco, co neponese na sobě Boží znamení. Prosím co nejsnažněji, abyste příliš nespoléhali na lidské rádce, ale hleděli co nejopravdověji na Boha, který jediný je moudrý. Podřizujte všechny své cesty i svou vůli Božím cestám a Boží vůli….

Důsledky ukvapeného stěhování

Budou-li se někteří ukvapeně stěhovat z Battle Creeku a dostanou se do nesnází, nebudou uvažovat o sobě, že příliš spěchali, ale budou obviňovat druhé, že na ně naléhali. Z celého jejich nezdaru a porážky budou zpětně obviňováni ti, kteří nic nezavinili….

Právě teď nastává čas, kdy nebezpečí posledních dnů kolem nás houstne a my potřebujeme, aby našimi rádci byli moudří lidé, ne takoví, kteří se domnívají, že jejich úkolem je vyvolávat zmatek. Takoví lidé nedovedou v žádném případě moudře poradit, ani dobrou organizací zařídit, aby ze šířícího se zmatku vznikl řád a aby všichni v klidu a míru byli poslušní slova Páně. Každý ať setrvává tam, kde je jeho místo a podle svého obdarování koná něco pro svého Pána….

Ptáte se, jak se to má dělat? „Vezměte jho mé na se“, říká Ježíš Kristus, který vás vykoupil svou drahou krví, kterému sloužíte i vlastnictvím, „a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí duším svým. Jho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké“ (Mt 11,29.30).Jedině ten, kdo se zkroušeným srdcem přijde k Ježíši a touží po Jeho učení, je vnitřně připraven k tomu, aby se učil od Něho a následoval Jeho příkazy.

Předložte každý svůj plán Bohu

Nemůžeme si teď dovolit mít slabou víru, nemůžeme se cítit v bezpečí, jestliže jsme mdlí, líní a neteční. Nesmíme nevyužitou ani sebemenší schopnost některého z našich lidí a musíme jít ve svém myšlení do hloubky, musíme usuzovat bystře a klidně. Žádný lidský jedinec nemá tolik moudrosti pro tuto dobu, aby všechno naplánoval a promyslel. Předložte každý plán Bohu, postěte se a pokořte se před Pánem Ježíšem a uvalte své cesty na Hospodina. Jeho zaslíbení, že bude spravovati tvé stezky, je stále platné. Jeho možnosti jsou nekonečné. Jediný svatý izraelský, který volá jménem nebeské zástupy a udržuje postavení hvězd na nebi pečuje o každého z vás….

Chtěla bych, aby si všichni mohli uvědomit, jaké možnosti a jakou naději mají všichni ti, kdo své jednání i doufání zakládají na Kristu. Život skrytý s Kristem v Bohu, má vždycky útočiště. Takový člověk může říci: „Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje“ (F 4,13).

Ponechávám tuto věc na vás. Trápím se nad mnohým nebezpečím, které hrozí všem v Battle Creeku, aby se nestěhovali neuváženě a neposkytovali tak satanovi výhody. To není zapotřebí, neboť jestliže žijeme ve vší pokoře s Bohem, budeme žít bezpečně.

- Letter 45, 1893.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy