EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


26. Jistota pro ty, kdo hledí smrti do tváře

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

26. Jistota pro ty, kdo hledí smrti do tváře

Chybí pár dopisů…

„Dobrořeč duše má Hospodinu, a všechny vnitřnosti mé jménu svatému Jeho“ (Ž 103,1). Konejme teď, prosím, Ty i já každý den děkovné bohoslužby. Není to snad naše povinnost za to, že ušetřil Tvůj život po všechna tato léta jako odpověď na modlitbu víry? Odevzdej sebe i svou slabost do Jeho rukou a plně v Něho doufej. Chceme, aby Boží Slovo bylo pro náš život velkou směrnicí, nebeským universálním lékem v našich rukou, Ty i já jsme se společně snažily vysvětlovat lidem pravou polohu učení, které se skládá ze svatosti, milosrdenství, pravdy a lásky. Pokoušely jsme se podávat to vše co nejprostěji, aby lidé pochopili, že jádro křesťanství je jednoduché. Je to láska (253) spojená se svatostí. Udělaly jsme, co bylo v našich silách, bychom ukázaly, že křesťanství je korunou a slávou lidského života zde na tomto světě, přípravou ke vstupu do města Božího, abychom byli drahými vykoupenými lidmi v příbytcích, které odešel pro nás připravit. Chval tedy Pána, chvalme Ho.

Neodmítej jídlo, Mariano, protože Tvůj světský lékař by chtěl, abys jedla a velký Lékař by si přál to také. Sestra (M.J.) Nelsonová obstará vše, o co požádáš. Nikdo nebude mít větší radost než já, bude-li Tvůj život zachován, abys mohla pokračovat v díle. Jestliže pro Tebe nebo pro mě přichází čas, abychom zemřely v Ježíši, to neznamená, že zkracovat smíme svůj život tím, že odmítneme potravu, kterou naše tělo potřebuje. Jez tedy, moje drahá, i když nemáš na jídlo chuť a přispívej takto svým dílem ke svému uzdravení. Dělej vše, co je ve Tvých silách, aby ses zotavila a pak, jestliže se Bohu zalíbí, aby Tě nechal odejít, udělala jsi, co jsi mohla. Já si Tvé práce cením. Chval Pána, Mariano, že Ježíš, velký Lékař, Tě může uzdravit. - Letter 379, 1904.

Drahá sestro Mariano,

College View, Nebraska 16.9.1904

Vidím Tě stále před sebou a trápí mě, že se ve své mysli trápíš. Velmi bych si přála, abych Tě mohla nějak posilnit. Nebyl snad Ježíš, drahý Spasitel, ochoten pomoci vždy, když jsi to potřebovala? Nezarmucuj Ducha svatého a přestaň se sužovat. Toto jsi přece tolikrát říkala ostatním. Modlím se, aby Tě posílil a slova těch, kdo nejsou nemocni tak jako jsi Ty a aby Ti Pán pomáhal.

Je-li to vůle Páně, že máš zemřít, měla bys cítit, že je to Tvá výsada a že svěřuješ celý svůj život, tělo i duši i ducha do rukou spravedlivého a milosrdného Boha. Mýlíš se, jestliže se domníváš, že Bůh Tě odsuzuje. Prosím Tě, aby sis přestala myslet, že Tě Pán nemá rád. Svěř se bez zábran milosrdným zaslíbením, která nám dal. On Tě očekává, protože Tě pozval…. (254) Nemusíš si myslet, že jsi učinila něco, co přiměje Pána, aby s Tebou jednal se vší přísností. Já to vím. Věř jen v Jeho lásku a vezmi Ho za slovo…. Naše myšlení nesmí ovládnout žádné podezřívání nebo nedůvěra. Naši víru nesmí mást žádná bázeň z Boží velikosti, Kéž nám Bůh pomáhá, abychom se dovedli ponížit v tichosti a pokoře. Kristus odložil své královské roucho i královskou korunu, aby se mohl s lidmi stýkat a ukázat, že lidské bytosti mohou být dokonalé. Oděn v roucho milosrdenství žil na naší zemi dokonalým životem, aby nám podal důkaz své lásky. Učinil to, co mělo znemožnit nevíru v Něho. Poslušen Božího svrchovaného příkazu, ponížil se a vzal na sebe lidskou přirozenost. Jeho život ukazuje, jaké by mohly být naše životy. Aby se nás nezmocnily žádné obavy z Boží velikosti, které by zničily naši víru v Boží lásku, vzal Kristus na sebe lidské starosti i zármutky. Lidské srdce, které se Mu odevzdá, je možno přirovnat k posvátné harfě, která vyluzuje posvátnou hudbu.

- Letter 365, 1904.

Drahá sestro Mariano,

College View, Nebraska 26.9.1904

Modlím se, aby byl Tvůj život zachován do našeho příštího setkání - ale Ty bys neměla zemřít, ale žít….

Hleď na Ježíše, doufejte v Něho, ať žiješ nebo ať umíráš. On je Tvým vykupitelem, On je dárcem našeho života. Zemřeš-li v Ježíši, On Tě vyvede z hrobu do slavné nesmrtelnosti. Kéž On sám Ti dá i nadále pokoj a útěchu, naději i radost.

Doufej cele v Ježíše, On Tě nikdy neopustí, ani se Tě nezřekne. On říká: Vyryl jsem si Tě na dlani. Mariano, jestli odejdeš dříve než já, tam se poznáme. Uvidíme, jaké skutečně jsme. Kéž Kristův pokoj vejde do Tvé duše. Buď věrná ve svém doufání, protože Bůh je věrný ve svém zaslíbení. Vlož svou slabou, nervosní ruku do Jeho pevné dlaně a nech Ho, aby Tě držel, posiloval, povzbuzoval a utěšoval. Chystám se odtud odjet. Tolik bych si přála být v této chvíli s Tebou. Mnoho pozdravů.

- Letter 382, 1904.

Poselství jiným, jejichž život brzy skončí

Cítím s Tebou, třebaže jsi od nás daleko. Chtěla bych Ti říci: Nevzdávej se naděje, ale pevně se drž zaslíbení: „Proste, a bude vám dáno(Lk 11,9). Jen neměj pocit beznaděje, jestliže ten, který může uzdravit, ten, který zná konec od samého začátku, dovoluje aby Jeho dítěti zemřelo v den vzkříšení. Říkej: Ó Bože, ne má vůle, ale Tvá se staň“…. Jestliže Tvá žena klesá ve svém trápení, pamatuj, že existuje budoucí život. Poslední zatroubení přivolá všechny, kteří přijali Krista, věřili v Něho a doufali v Něj pro své spasení.

Moje drahá sestro, budeme se za Tebe modlit. Náš soucit teď patří Tobě. Předložíme Tvůj případ velkému Lékaři. Drž se pevně ruky Toho, který může požehnat a uzdravit, jestliže uzná, že je to pro Tvé současné i věčné dobro. A teď, milý bratře a sestro, pokud jste oba naživu, užijte tohoto drahocenného času k tomu, abyste si vírou přivlastnili drahá zaslíbení Božího slova. Jsem ráda, že oba dokazujete, že poníženě hledáte odpuštění pro každý hřích. To je vaše výhoda, nepochybujte o tom.

Náš drahý Spasitel dal svůj život za hříchy světa a zaručil se svým slovem, že zachrání všechny, kteří k Němu přijdou. „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný“ (J 3,16). To jsou podmínky pro získání věčného života., Naplňujte je a budete mít jistotu naděje, ať žijete nebo umíráte. Doufejte v Vykupitele, zachránce našich duší. Předložte svůj bezmocný život Jemu a On vás přijme, požehná vám a spasí vás. Jen věřte. Přijímejte Ho celým svým srdcem a vězte, že On chce, abyste získali korunu života. Kéž je to vaše největší a nejopravdovější prosba. Odevzdejte se Mu cele, bez výhrad a On vás očistí ode všeho poskvrnění a učiní z Vás „Nádoby ke vznešeným účelům, když se umyjete a vyperete svůj oděv v krvi Beránkově, tak zvítězíte…. Nepovolujte ve víře.

- Letter 45, 1905.

Dopis kazateli, který umírá na rakovinu

Myslíme na Tebe a vzpomínáme na Tebe ve svých modlitbách u rodinného oltáře. Když nemohu v noci spát, prosím Boha za Tebe.

Hluboce s Tebou cítím a budu se i nadále modlit, aby na Tobě spočinulo Boží požehnání. On Tě nenechá bez útěchy. Tento svět má jen malou cenu, ale drahý bratře a sestro, Ježíš říká: „Proste, a dánoť bude vám°; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno“ (Mt 7,7). Vyprošují pro Vás toto zaslíbení….

Drahý bratře, jednou v noci se mi zdálo, že se nad Tebou skláním a říkám: „Ještě chvíli vydrž, ještě trochu svíravé bolesti, ještě pár hodin utrpení a pak odpočinek, požehnaný odpočinek. Zaujmeš-li jasný postoj, najdeš pokoj. Všichni lidé musí být zkoušeni a tříbení. Všichni musíme pít hořký kalich a být křtěni utrpením. Kristus však okusil smrti za každého člověka v její nejtrpčí podobě. On dovede politovat a vyjádřit soucit. Jen zůstaň v Jeho náručí. On Tě má rád, On Tě vykoupil svou věčnou láskou. Buď věrný až do smrti a dostaneš korunu života.

„Všichni, kteří žijí v našem státě, poznají soužení. Já vím, že Bůh ti dá milost, že se Tě nezřekne. Připomínej si Boží zaslíbení: „Piš: Blahoslavni jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi“ (Zj 14,13). Buď zmužilý. Chtěla bych být teď s Tebou, kdybych mohla, ale setkáme se v den vzkříšení.“….

Také sestře C jsem předala slova útěchy. Když jsem ji povzbuzovala, zdálo se, že místnost je plná Božích andělů. Buďte jen oba zmužilí. Pán vás neopustí, ani se vás nezřekne.

- Letter 312, 1906.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy