EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

Vybráno ze „Zvláštního Svědectví pro kazatele a pracovníky“ č.1-11; série B č.1-18, a z četných letáků a časopisů od s. Ellen G. White

Během období 70-ti let od r. 1845 do 1915 E.G.White napsala poselství, které jí bylo dáno pro církev, jejímiž průkopníky byli její manžel a ona. Tato dlouhá literární činnost může být rozdělena do několika úseků. V každém z nich bylo zdůrazňováno některé odvětví zvláštní církevní činnosti, nebo rozvoje. V době od r. 1890 - 1900, kdy E.G.White byla v Austrálii, napsala mnoho set stran předsedovi Generální Konference a jeho spolupracovníkům, poselství obsahující výzvy po obnově a reformaci. Na kazatelích a pracovnících spočívala přirozeně odpovědnost za osobní přijetí rad a za jejich dalším zvěstování sborům, ve kterých sloužili.

Některá poselství, adresována sboru v Battle Greeku byla vydána tiskem ve formě traktátů a byla hojně rozšířena. Jiná, zaslaná předsedovi Generální konference, jímž byl O.A.Olaen, byla vytištěna v 11 listech pod titulem „Zvláštní svědectví pro kazatele a pracovníky“. Tyto burcující rady byly vřele oceněny těmi, kteří je přijali. Postupem času, kdy počet pracovníků velmi vzrostl, projevil se nedostatek výtisků a docházelo k mnoha žádostem po opětném vytištění tohoto svědectví.

Během posledních let svého života pracovala E.G.White se skupinou svých spolupracovníků velmi horlivě na uspořádání důležitých naučení za účelem vydání ve formě knihy. Po její smrti bylo první úlohou skupiny důvěrníků, kteří byli pověřeni pečovat o její spisy a jejich vydání, vybrat nejdůležitější rady, které by posilnily dílo kazatelů v jeho různých fázích. Nebylo však vytištěno všechno to, co obsahovaly původní traktáty a listy, jednak pro nedostatek místa, jednak pro to, že některé z těchto rad byly již knižně vydány.

Jiná poselství, napsaná v pozdější době krize, byla připojena a vytvořila toto dílo, které bylo poprvé vydáno v roce 1923.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech vzrostl zájem o tuto knihu, ukázala se potřeba jejího opětného vytištění. Vysíláme ji s prosbou, aby její vážné rady a naučení mohly mocně ovlivnit službu v církvi ostatků dnes, když usilovně spěje kupředu k dokončení jí svěřené úlohy.

Sbor důvěrníků pro vydávání spisů E.G.White.

„Protož každý učitel umělý v království nebeském podobný jest člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci.“ Matouš 13,52

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy