EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kéž jsou nebesa naším vůdcem

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Kéž jsou nebesa naším vůdcem

Proroctví se musí naplnit. Pán praví: „Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prve nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný”. Mal.4,5.Kdo přijde v moci a duchu Eliáše a když se zjeví, mohou lidé říci: „Jsi příliš vážný a nevykládáš Písmo správně. Dovol, abych já ti vysvětlil poselství.

Je mnoho takových, kteří nedovedou rozeznávat mezi dílem Božím a lidským. Řeknu pravdu tak, jak mně ji Bůh dává a pravím vám nyní, že budete-li pokračovat ve vyhledávání chyb a budete-li mít ducha rozdělení, nikdy nepoznáte pravdu. Ježíš pravil svým učedníkům: „Ještě bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní”. Jan 16,12. Nejsou schopni oceňovat posvátné a věčné věci, ale Ježíš zaslíbil poslat Utěšitele, který je naučí všemu a vše jim připomene, co jim On řekl.

Bratři, nesmíme být závislí na člověku. „Přestaňte doufat v člověku, jehož dýchání v chřípích jeho jest. Nebo zač má jmín býti”? Iz. 2,22. Musíte se připnouti svou bezmocnou duší na Ježíše. Nenáleží nám pít z pramene v údolí, když máme pramen v horách. Opusťme nižší proudy a spějme k vyšším pramenům. Přijdete-li na nějaký bod pravdy, kterému neporozumíte, se kterým nesouhlasíte, bádejte, hledejte, porovnávejte Písmo s Písmem, vnořte kopí pravdy hluboko do hlubiny Slova Božího. Musíte položit sami sebe a vaše názory na oltář Boží, odložit své předsudky a dovolit nebeskému Duchu, aby vás uvedl do všeliké pravdy.

Review and Herald, 8.2.1890.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy