EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 24 - Veliká vzpoura

Svědectví pro církev - svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 24 - Veliká vzpoura

3T 339 Chóre, Dátan a Abíram se vzbouřili proti Mojžíši a áronovi a tím vlastně proti Hospodinu. Když Pán vyvolil Mojžíše a árona pro kněžskou službu, když je vyznamenal důstojností a vůdcovskou autoritou nad Izraelskými, svěřil jim zvláštní odpovědnosti. Mojžíše tísnil stálý odboj Hebrejců. Jako Bohem ustanovený viditelný vůdce vedl Izraelské těžkými údobími a snášel jejich nespokojenost, žárlivost, reptáctví bez odporu a bez snahy vzdát se tohoto přetěžkého postavení.

Když Hebrejci přišli do nebezpečí, anebo když byla omezována jejich chuť, místo důvěry v Boha, který s nimi udělal předivné věci, reptali proti Mojžíšovi. Boží Syn byl sice v shromáždění neviditelný, ale On byl přece vůdcem Izraelských. Předcházela je Jeho přítomnost a vedla je po všech cestách, kdežto Mojžíš byl jejich viditelným vůdcem a dostával pokyny od anděla, jímž byl sám Kristus.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy